PER S. REMBERTUM.
233
XXVII. CAP.
Sicilian then hälghe Biskopen var Iran thorn farin, tha giordhe Gudh aff sinne Dygdh
mädher thorn et stort Järtekn , som vi viliom engaledhis dylia. Thet hände sua , at lankt
horlo Iran Suerikis Rike la eth Landzskap som kalladhis Qwrlandh *), thet samma Landit
hafdhe fordhom lighat undir Suerikis Rike, oc giort Konungenom i Suerike badhe Skat oc
Skuld i mang Aar, oc thet samma Landit var nu undangangit Suerikis Krono i swa matto,
at the vurdho höghfärdughe oc forthrotne k), oc thy stodh thet sua i langan tima, at thom
forsmadhe vara Suerikes Krono undirdanoghe, oc vildho Konungenom göra huarte Skat äller
Thiänist. Then tidh the afF Danmark thetta liördho, sankadhe the saman mang Skip, oc
foro in til thet Landit medh starke Makt, oc vikto Landit vinna oc bethvinga undir Dan-
markx Krono, oc Gozsidh bortföra. Thetta samma Landit hafdhe i sik fäm Stadher. Tha
Folkit i Landena thet fingo höra, at the komma vildo, sankadhe the sik tilsamman i en
storan Här, oc gripu til Warn, oc vardho sik manlika. Oc vunno Sigher Umsidhe, oc slo-
gho ihäl halfdelin afF thom thijt varo kompne afF Danmark, oc fingo all thera Skip, oc alt
thera Gooz, oc alla thera Foror /). Tha Konung Olaff, som Konunger var i Suerike, fik
thetta höra, at the afF Danmark hafdho ther varidh oc tappath stridhena, tha samnadhe han
sit Folk saman i en storan Här, oc mente koma sik oc sit Rike i stort ordh oc storan Prijs, och
mento vinna Landith igen under Suerikis Krono, som the förra hafdho undirdanoghe varit, oc
mente han thet fulkompna oc göra medh sinne Makt, som the afF Danmark gatho ey giort, eller til
oforvarandis for en Stadh som kallas Seburgh, huilken the genstan vunno, skenadho han oc brän
do han allan i röter »»). TherafF vurdho the dristughe, oc thrösto sik ä thäs meer oc meer, oc
ofuirgafuo sin Skip, oc foro landväghis längir in i Landit, til en annan Stadh som kal
las Apulia. Tha the komo for thän Stadhin, stormadho the oc striddo uppa han manligha,
oc vildo lian vinna, oc the som i Stadhenom varo, the vardho sik friligha »), oc toko mote
thom manligha. Swa striddo the atta dagha umkring, oc stormadho dagh vidh dagh, oc
mykit Folk vardh slaghit pa badha sidhor, oc engindelen kunde thäs häller vinna. Tha som
then nionde Dagliin kom, tha toko the aff Suerike varo, som for Stadhenom la thröttas, som ey var undir, oc toko dröfuas oc sörghia storlika, for thera Folk skuld, som
thom var affslaghit, oc räddos the i sino hierta, huru the Reysan vilde ga, oc vurdho sua
dröldhe oc sorghfulle, at the ey annat kundo thänkia än thet, huru the matto lifuaridis aff
Landena koma. Oc sagdlio inbyrdhis huar til annan, hvat skal oss nu vardlia til raadha, vi
kunnom Iiär ingen froma vinna, oc vaar Skip ära lankt fran os borto. Tha the ey visto
liuat the vildo aat liafuas, tha vardh thom allom til raada, at the skuldo kasta lutir uppa
thera Gudlia, oc matto sua fa vita aff thom, än the vildo thom hielpa, oc medh thom stan-
£) Sic. Kurland, Cnrlandia.
&) Förtrotne, fortrytne, pertesi. Förtryta,
K 8 re fei-re, dedignari.
J) Fora, vectura, a verbo föra vehi. Hoc Joco
“PP.s y ari i generis, navibus Dauoriim advectæ, quæ iu-
rol,s ' ll praedam cesserunt. Spolia lnccce ’’in auro et
Tom. 11.
da
armis” Regi Sveonum, pro munere foederis, postmo-
duni oblata snut. vide intra.
m) I röter, radicitus. Vox in C.liron. Rhytlmi.
pluries obvia, llodic dicimus i grund, funditus.
n) F r i 1 i g a 1. frileka. Germ, jreylich, Fritt,
utique. Particula affirmativa.
Ö9.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.