PER S. REMBEItTUM.
227
tho foor Sanctus Ansgarius uppa Wäghin til Suerike. Tha han hafdhe i väghenom varit i
XX. dagha, kom kan farande skipledhis in til Birkö, oc ther fan han fore sik Konungen
aff Suerike, oc medh hanom en storan Mogha p ) aff hans Folke, oc badhe han oc aller then
Moghen var skämdir oc daradhir afl störste och fulaste Affgudhadyrk oc villo. For thy
thet hände sua aff Diäfvulsens äggilsom , som viste tilforin, at Ansgarius skulle koma ighen :
Oc i thom Timanom kom ther en Man, som sagdhe sik hafua varit uppa enom Stadh, ther
60m alle thera Gudha varo sammankompne, oc sagdhe, at han var wtsändir aff thorn, at han
skulle seghia Konungenom oc hans Folke thässen Ordhen, at alle thera Gudha läto seghia
thom sua: Wi hafuom nu länge alskath idher oc giort medh idher stora Miskund, oc i haf-
yen for vara skuld i langan tima haft Fridh oc Nadhe, oc mang godh Aar oc godha dagha,
oc thy hafuin j til thenna daghin oss hedradh oc ärath medh idhro Offre , som idher til—
burdhe, oc alla the Thiänist j hafvin oss giort, hafuom vi thäkkeligha taghit. Nu thykker oss,
at j takin fast atras q ), och j minzskin fast idhart offer, oc alt thet idher bör oss göra til
Thiänist oc Hedhir, thet görin j mykith latare nu än för; Oc thet som oss mäst forthykker,
thet är, at j hafuin takit en annan Gudh som j hedhxin oc thiänin inera än oss. År thet thy
Sua, at j vilin hafua var Winskap, oc vilin, at vi skulom tilvända idher vara Miskund, tha
skulen j öka idhart O fier, o c göra oss större Offer oc mera Un j hafuen här. til giort, oc
engin annan Gudh skulin j dyrka än oss, oc engom androm Gudh skulin j thiäna än oss.
År thet sua, at j vilin hafua flere Gudha, oc idher thykker som j liafvln ey nogh i oss,
tha viliom vi kalla til oss än en Gudh, oc thet skal vara en man som heter Erik, som for-
dhom var idhar Konunger, hanom viliom vi nu hädhan aff taka i vart Sälskap, at han skal
vara en aff idhrom Gudhom, och skal räknas i Gudha tal medh oss. Thetta forbannadha
Budzkapit skyndadhe Diäfvulen aff stadh i thom samma timanom, som thän hälghe Biskopen
Ansgarius kom farandhe igen til Suerikis. Thy var thet ey vndir, at Konunghen och hans
Almoghe var vurdhen swa viller oc blindir i sino Hiärta. Mäst for thy, at the hafdho lär
tidh byggia elh Mönster thom fornempnde Konung Eriker til Loff oc Hedhir, som langho
var dödhir; oc i thy Mönstren o giordho the hanom hedhir oc Thiänist, oc offradho hanom
thera Offer, likerwijs som han hafdhe varit Gudh. Tha Sanctus Ansgarius thijt kom, gik
han til raadh medh sjnora Vinorn, som han hafdhe fordhum känt ther i Landena, oc spurdha
thom til, huru han skulde sik aat bära, at han matte koma til ordha medh Konungenom
um thetta Årandit. Tha suaradhe the alle som inedh enom mun, at han kunde ther en
gin froma oc inkte gaghn göra i thet sinnedh, oc at inkte radh stodh til at han kunde ther
nokot ånda: wtan vare thet sua, at han hafdhe Gul aller Päninga, tha matte han thom ther
gerna til gifva , at han matte thär afl Landena lifvandes untkoma. Tha suaradhe Ansga^
rius oc sagdhe: Til thäs at i aie skal mit lijff behaldha, vil jak ey en Päning wtgifua, for thy
iak är redheboen at lijdha badhe Dödh oc Pino for mins Ilerra Jesu Christi skuldh, än ha
nom sua thäkkis. Then tidh han wandhadhis som mäst, oc änxladhis storlika um thätta ä-
randit, vardli hanom til radha, at han bödh Konungen til Gäst i sit Herberghe, oc plägha-
dhe han mykit ärliga oc väl. Tha the varo mätte, togh Ansgarius fram aff sinom Haafvom,
oc äradhe Konungen medh sinom Gafwom, oc sagdhe hanom af for hvi han var thijt sändir.
Tha var Konungen alzthingx gladhir oc lostadhis i sik, badhe aff hans Gafwom, oc sua aff
hans liofva oc stora Kärlek; oc suaradhe hanom till thet han hafdhe talatli, oc sagdhe sua:
For nokrom Arqm varo Präste oc Klärka här i Rikena, oc the vurdlio wtdrifne afl Almo-
ghanom oc Folkena här i Rikena, oc thet var wtan Konungsens budh oc hans vitu. Thy
thör iak ingaledhis gifua mitt orloff ther til, oc ey dyrfuis iak stadfästa thet thu bedhis, för
än iak hafuer haft radh medh minom Gudhom, oc iak hafuer hört Almoghans vilia ther um:
far sielfuer medh mik, äller oc sänt thijt vissa Budh medh mik uppa nästa Thinget, ther iak
skal thinkta. Oc iak vil a thina veglnsa tala til Ahnoghan uni tint ärande, for thy här äc
sua sidliir i Landena: at all the Årande som almänlighen ära, the sta meer til Almoglian, än
til
"H 1 , n * ' f rrfi i j 1Î; #1)17 ^ . f H »i • j *]',■. {*1
P) Mngho, hiultitudo, pöptiii coetns. Almoglie, 7) Atras, Stras, Jfrà sig, retrnelac«, resipi-
popttlni universus. ’ set re, vos in sermone vulgari etianinum frequeutissima.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.