PER Sè REMBERÏÜM«
XXL CAP.
Than tidh AnâgâritiS liafdlie äriamath Kirkioha i Bremid, oc alt thet härittö tilliöpdhe J
sidhan togh han a nyio male vardha brinnande nfF thoril hälgha Anda, oc tok at thättkfä
huru han matte ärfvodha v) ther um, at Jesu Christi Nampn matte hedhras och vtwidhas i Dan
mark. Thy pläghade han ofita fara til Konung Erik, som i thom Timänont var rädhande
ofuir alt Danmark. Oc alt thet Ansgarius til hans four, thet giordhe hail for thy, ät hart
matte fa orloif at prädica i hans Rike. Stundom hände thet oc sua, at han foot Büdäskap
mällan badha the Konungana, oc giordhe Fridh oc Sämio mällan thom oc thera Rike. Oc
for thy at Konung Erik i Danmark viste väl at Ansgarius var troen oc godhir, ty hiolt hart
hanom i storom Hedhir oc wyrdhning, oc hafdhe gerna Radii medli hanom, oc hafdhe hart
mykith hemlikan medh sik, oc hafdhe han altidh i sinom lönlikom ärandom som hans Rike
um vardhadhe. Oc alt thet som skulde göras til Kärlek oc Sämio mällan the Riken, som är
Saxonia oc Danmark, tha vilde Konungen aff Danmark engin Fridh eller Stadga göra,
vtan medh sua Skäl, at Ansgarius vilde ther fore lofua: for tby han viste, at alt thet Ans
garius hanom lofuadhé, thet var hanom vissast. Sidhan tok Ansgarius radha Konunghenora
lata sik christna. Oc alt thet Ansgarius hanom aff the halghe Skrift sagdlie, hordhe han gerna
oc sagdlie thet altsamman got vara oc helsamt, oc sagdhe hån, at han storlika lustadhis at
höra tholkin Ordh, oc astundadhe gerna vita, huru han matte forthiäna Jesü Christi Miskund
oc Nadh. Tha Ansgarius hördhe, at Konungen hafdhe tholkin vilia, rädh tf) han hanom-gifua
sin godhuilia ther til, at j hans Rike matte byggias een Kirkia varom Herra Jesu Christo til
Hedher oc ähro, i hvilke altidh matte byggia en Prästir, som väl kunde prädica oc tala
Gudz Ordh fore allom thom, som Gudz Ordh vildlie höra, oc matto christna oc döpa alla
the, som i Gudz Nampn vildo Döpilse hafua. Thetta unte Konungen medh allom godhuilia,
thy lot Konungen byggia ena Kirkio i sino Rike, i enom Stadh vidh Siosiidhona, ther som
Insighling var, oc godh Hafn, oc then Stadhîn kallas Släswik, oc gaff ther Prästabool til,
som Prästin matte vppa byggia; oc gaff sitt Loft' til, at alle the i hans Rike, som vildo Christ-
ne Vardha, matto sik christna lata oc tagha vidher the hälgha Tro. Tha Sanctus Ansgarius
hafdhe fangit thetta Orlofüidh , tha fullkompnadhe han genstan, thet han hafdhe länge astun-
dath: Sidhan vigdhe han the Kirkionä i Jömfrv Maria Hedhir oc hanna walsignadha Nampn,
oc skipadhe tijt en Präst, som ther skuldhe daglilica blifua. Ther äpter togll i thom Sta-
dhenom växa oc ökas Gudz signadha Nadh. For thy ther varo mange Christne Mari, fot
än Kirkian bygdhis, som christnadhe varo, somlighe i Dörstrata, oc somlighe i Hamborgli,
oc the varo the främmarste oc mäktughaste i Stadhenom, oc the gladdhos Storligha alf thy,
at the fingo ämpne oc tilfälle at thiäna sinom Gudhi, oc haldha thera Christendom som tliont
burdhe. Oc thy aff thera äpthirdömelsom ofvirgaivö mange , badhe Quinnor oc Män, thera
Affgudha, oc vändos til the helgha Tro, oc läto sik döpa. Oc i thom Stadhenom var stor
Glädlii, oc thijt sökte Folk aff allom Landom, oc thet var thom äkke for löfiighit. Oc for
thässe Sakene skuld vardh then Stadhin Släsvik mäktugher oc riker, oc vpfyltft medh allo
godho. Oc marige aff thom, som ther lagho siuke, tha the sagho, at thet var alt fafänkt,
oc kunde inkte hielpa thet som the offradho thera Affgudhom , for thera Helso skuld, tha
flyddo the in til Gudz Miskund, oc lofvadhö at the vildo sik lata christna, oc ta Döpilse. Oc aff Gudz Miskund oc Nadh vurdho the genstan helbrygdha, Oc therföre uin-
vändiä mykit Folk til the hälgha Tro.
XXII.
O Ärfvoda, arfvoda, vox obsoleta, hodie ar- Genovefô, in Ço.dice Mscr. Bibi. Reg. Stockli. A. 4g.
laborare, operari. Ärfvodismän, arbetare, ad calcem.
®rii, mercenarii , in vetusta Legenda Svecana S, R a d a, r a d a, consulere.
operarii, mercenarii , in vetusta Legenda Svecana S,
Tom, II.
56 .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.