PER S. REMBERTUM.
217
XX. CAP.
Innan thäs at thetta var glor t, tha vardh then Stadhen Colne, vidher huilkin Bremen
är tilliggiande, sua got som badhe eth, huar thera androm til hielp, Avtan Biskop. Oc nokot
ther äpter vigdhis ther til Biskop en ärlikin Herre, som lieet Biskop Guntharius, oc for thy
at the Kyrkkian Bremen var lydhkirkia undir Årkiebiskopsdömith i Colne, thy badh S.
Ansgarius Biskopen i Colne, at han skulde stadhfästa medh sinne makt, thet som Konung
Lodouicus hafdhe giort urn the fornempda Kirkiona i Bremin. Tha han thet hördhe, vil
dlie han engaledhis, utan sagdhe thuärt amote. Ty kom thetta ärandit fore thua Konunga,
som var Konung Lodouicus oc Konung Lotharius, oc fore mangha andra Biskopa aff beggias
thera Rikom, oc Sanctus Ansgarius var sielfuer ner staddir. Tha sagdho alle, at thet var
sua väl skipat. Oc alle badho Biskopen aff Koine thet stadfesta medh sinne makt. Tha
stodh han i förstone starkelika amote, och sagdhe, at han ingaledhis vildhe minzska sinne
Domkirkio Hedhir oc Rättoghet, som hon hafdhe til the Lydhkirkione i Bremin. Ther
näst umsidhe, tha thesse Konungane oc alle Biskopane badho han, at han skulde gifua sina
Samtbyckio ther till, at thet matte blifua som taladh var; oc sagdho, at thet var Val loflikit
fore nokra falla skuld, at sua matte blifua: Tha suaradhe han a thet sidharsta , at han vil
de thet gerna unna, medh sua skäl, ttm än Pafvin vilde thet stadhfesta oc gifua sina Sam-
thykkio ther till. Tha han hafdhe gifuit sitt ja ther till, oc sina Samthykkio, oc alle hans
Lydhbiskopa medh hanum, till thäs at thän milde Konungin Lodouicus skulde i alla matto
ökia och styrkia sins Faders Almoso oc hans godhgerninga, oc skulde stadhfesta alt thet
han hafdhe sielfuer talath oc giort; tha sände han affstadh then arlika Herran oc Förstan
Biskop Salomonem, som Biskop var i Constancia, at rökta h) thet ärandit i Pafvans Gardh.
Oc for thy at Var hälghe Fadhir Ansgarius gat ey sielfuer farit, thy sände han medh hanom
ml sirt andelikin Son, en Brodhir vigdhan til Präst, som het Brodher Nortfridh. Tha the
komo til Pawans, som het Nicholaus, tha vurdho the väl untfanghne aff hanom. Tha the haf-
dho hanom berät fore hvi the varo thijt sändhe, thänkte han mqdli store snille oc granne
atyakt uppa thet samma ärandit; oc äpter thy som Gudh insände ihansHierta, suaradhe han
oc sagdhe, at thet matte väl sua blifua medh alle Rätuiso, som the hafdho stadhgadh, mäst
for thy J at mail matte alla Gudhi the Siälana, oc umvända the Hedbningana som ther lagho
umkringh. Ther nast stadlifeste then hälghe Pafuen Nicholaus medh sinne Makt oc sinom Bref-
vom alt thet Konung Lodouicus beddis aff honom med sinom Sändebudhum : At äpter then
daghin skulde the Kirkian i Bremin vara oc blifua undir Domkirkiona i Hamborgh, oc the
Kirkionar skuldho aldri offtarmér kallas aller vara thva Kirkior, utan the skuldo badha blifua
en Kirkia. Thy forbÖdh then hälghe Pafuen Nicolaus, at Årkebiskopin i Colne oc hans
äpterkomanda skuldo aldri offtermer äpter then daghin styra aller radha ofuer Kirkiona i
Bremin. Oc alle the som ther mote sagdho äller giordhe, skuldho vara i Gudz banne, oc
thom til fordömilse, oc skuldo evinnelika anduardhas i Diäflana liändir. Tha thetta var sua
stadhgat oc giort aff thom helga Pafuanom Nicholao, sidhan blef Kirkian i Bremin tilfögdh
oc undirdanogh i alla malo Domkirkione i Hamborgh. Oc sua som Pafue Gregorius then
andre i) ga ff varom hälgha Fadher Ansgario sina fulla makt i allom Andelikom tliingom ofuer
all the Landh oc Rike som här i thessom Landzändom liggia, som för är saght, sua gior-
dhe oc lians äptekomande, som var then hälghe Pafuen Nicholaus, han gaff han om oc fulla
makt i andelika matto oc hans äptekomandom, ofuer Suerike, Danmark, Farria, Norghie,
Grönland, Islandh, Scridhfmdia, Sclavia, oc ofuer all the Land som liggia badhe Öster oc
■Nor , at han skuldhe opinbarlica ther prädica oc lära thet hälgha Evangelium. Oc stadgade tha
Pafuen, at Domkirkian i Hamborgh, som vigdh ar i S. Salvatoris narnpn oc hans välsignadha
Modher Jomfru Maria, skuldhe blifua högxsta Domkirkia oc Ärkiebiskopz Säte ofuer alla
the andra Kirkior.
fy häkta, rykta, curare.
Tom. II.
i) Sic. Corrige: then fjerde.
55 .
XXL

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.