PER S. REMBERTUM.
ai3
hon til the som hänne fölgdhe, vi ärom nu thrötta afF oss, thy är nu bäst at vi faam oss
nokoth äta, oc sidhan maghom vi fulfölghia thet vi hafwm böriat. Ther näst köpto the sik
mat fore fyra Päninga. Tha the hafdho ätidh, oc giort sik starka, skipto the, oc gafvo than
andra halfdelin afF Päningomen som the hafdho quarran. Tha thet var giort, gik hon hem
i sit Herberghe, oc lagdhe nidhir Säkkin toman, som hon hafdhe buridh Silfuerith oc Pänin-
gana i. Tha hon igen kom ther hon hafdhe Säkkin nidhir lakt toman oc inkte vthi, äpter
thy Gudh vilde medh sinne signadho Nadh, tha fan hon Säkkin sua fullan medh Päningom
som han var för. Tha hon thet saa, vardh hon undirlica vidhir, oc gik bort oc lät the
Quinnorna see oc skodha, som medh hänne hafdho gangit, huat hänne var vidhirfarit. Oc
i thera Närvaru tok hon fram, bredde, oc talde v) huru mykit ther var i, tha fan hon sua
mykit i Säkkenom som hon hafdhe thijt medh sik fört, fyra Päninga mindre. Thy äpter
thera Quinnona radh, som medh henne varo oc thetta sagdho, gik hon bort til Präste oc
Klärka, oc sagdhe thom hvat hänne var skedh. Tha suaradho the oc sagdho til hänna, for
thy at tftu hiolt thina Tro som tu lofuadhe thinne Modher, oc var hänne lydhogh, oc skip-
te trolika hänna Almoso ; thy hafuer Gudh, som engha godh Gerninga later olönta, gifvit
thik thetta igi&en til thinne Bärningh. For thy Gudh är then som hafuer alt got, oc thörfF
engins vidher, han skal allom väl igen geldha i Himmerikis rike alt thet som giffs i hans
Nampn. Thetta är thik gifuit aff Gudhi, thy magh thu ther aff göra huath thik thekkis. For
thy Gudh vildo ey gifua thik ighen thet som thu tok til thinne egline Bärningh oc Nytto f
utan thet gaff han thik at çnast igen, som thu i hans Nampn bytte oc skipte med fatiko
Folke.
XVIII. CAP.
Åpter thet at then fornempnde Mannen Herigarius var dödhir, tha thok then Gudhem
like Prästen oc Ärmcten Argarius astunda oc länkta igen til sit Årmetha lifuerne, som hart
hafdhe förra älskath, oc astundadhe thiäna sinom Gudhi enselika som han var förra van: thy}
foor han vt aff thessom Landomen, oc liem ighen til sit Årmeta boo, thijt som han hafdhe
förra hema varit. Oc tha vurdho the, som ther varo kristnadhe, annan tidh a nyio male
prästlöse. Oc aff thy pröfuas opinbarlika, at Gudh aff sinne Nadh sände then fornempnda
Årmeten Argarium i thet Landit, enkannelika for thy, at han skulde thrösta oc stadfesta
then Gudhelika Mannen Herigarium, oc the dygdhelika Quinnona Fridheborghe i sinne Tro,
oc skulde gifua thorn Gudz signadha Likarna i thera ytersta Tima, lmilken som skulde vara
thera Förare oc Wäghuisare aff thässo Wärdhlene, äpter thy the hafdho badhen länge astun-
dath. Innan tliäs at thetta skedhe, oc annor ting som för äru sagdh, blefl then godhe Key-
saren Lotlovicus dödhir, äpter thy som Gudz Wille var. Tha han var dödhir, oc hans Ri
ke skulde syndir skiptas, tha växte ther i Rikena stor Dröfuilse, oc for the Sakene skuld
ledh then hälghe Fadherin Ansgarius stor Dröfuilse oc *oran vanda. Thog allikouäl, vilde
han ey ofuergifua äller forlata sit ämbete som hanom var skipat.
XIX.
v) Tala', tälja, mimerare.
Bärning, bärgning, nutrimentum.
54 -
Tom . IL

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.