PER. S. REMBERTÜM. 205
nom vilia. Tliessa stora ogerningena ville Gudz Rätvisa cy lata ohämda vara, som profvas
magh merlh thy, at alle the som varo i the gerhmgene vurdho alle plaghadhe, aldre sva een
som annar, genstan äpter i stakkotan tima, som mykit matte aff saghias. Nu for thy at vi
viliom ey göra thom ledho, som thätta läsa, tha viliom vi atenasta i thetta sin saghia aff
enom thera, huru han vardh plaghadhe?, oc aff han3 Pino oc Fordömelsom. Tha ma man
profva huru alle the andre vurdho hardhelica plaghadhe. Een mäktughir man var i thom
J imanom i Rijkena, hans Son var i samhald medh androm llerom , tha thetta giordhis: alt
thet han flk i the réysone, tha Biskopen vardh röfvadher, thet fördhe han i sin Fadhirs
gardh. Sva brat thet var giort, tha minzskadhis oc forgik alt thet han alte, badhe Folk oc
hää. Hans Son, som mädher hafdhe varidh, vardh plaghadhir aff Gudhi, oc genstan ihäl-
slaghin. Oc hans Hustru bleff genstan dodh, litit ther apter. Tha han sa , at lian mist haf
dhe alt thet ban alte, öc hafdhe inkte ighen vtan en litin Son, tha thok than arme Man
nen rädhas, at hans Gudha varo hanom vredhe: Oc tänkte medh sik, at aller than skadhi
hanom var skedhir, hafdhe han fangidh for thy, at nokor hans Gudh var hanom vredhir.
Thy gik han til en Spakarl, oc badii säghia sik, liulkin h) hans Gudh som hanom var vre
dhir, oc huru han skulde gita blidhkat ban ighen. Tha thok Spakarlen öfva sina Konst,
Som han pläghadhe göra i sinna Aflgtidha dyrkan. Ther näst svaradhe han Jianom, oc sag-
dhe, at alle lians Gudha varo hanorn hlidhe, oc engin aff thom var hanom oblidher. Ther
medll sagdhe han hanom, at Cristna manna Gudh var hanorn aller gynom vredhir, oc
sagdhe, at Christus hafdhe han han sva fordärfvadh oc fortappat, for thy at i hans Gardhe
varo nokor liätägh Tiling, som Christo tilhÖrdhe, oc hanom varo tilvigdh, oc for thässa Sa
kena hafdhe han fangit allan thån Scadlia, oc alt tliet ont som lianom var ofvergangith. Oc
sagdhe hanom an thas meer, at han aldrigh skulde frälsas aff sinne ysaldli i) oc drÖfvilsom ,
sva länge that hälgha Thingith varo i hans Gardhe. Tha han thet hordhe, thok hall gran
lika ranzaka medh sik, livat Thing thet sculde vara. Tha kom hanom i Hugh, at hans Son
hafdhe fört hem i hans Gardh ena Book, som han röfvadhe, tha Biskop Symon Var fangen
oc vtdrifven. Tha lianom thet i liugh kom, vardh han illa vidher, oc thok at rädhas, oc
viste ey hvath lian vilde aff the Bokene göra: For thy thär var engin Präster när sladder,
som hanne matte til sik taka : änghaledhis thordhe han oc liänne länger nar sik belialdlia.
Tha vardh hanom urnsiidhe til radlia, at lian bar Eokena fram fore alt thet Folk ther var,
oc sagdhe thorn aff livat han lidhidh hafdhe, oc huru hart var fore hänna skuld plaghadher.
Thän thidli alle sagdho, at the ey visto livat han skulde aff the Bokene göra, oc ingin thor
dhe sva vadhclikit Thing til sik thaka, aller i sinno Iluse liafva; äy thordhe han oc sielfvir
hänne länger belialdlia; tha vardh hanom til radha, at lian lagdlie hona fiigliirlika sammaii,
oc baut hona sva vidh cn Gardh k), oc sagdhe allom openbarlika, at hva som vildhe matte
hona thädlian taka, oc lofvadhe thet sielfvir aff sinom eghnom godhvilia, at han vilde garna
böta oc hätra alt tliet han lialdhe i the inathonne brutilh mot varom Herra Jesu Christo.
Thär näst äpter kom en Cristen man oc thok the Bokena thädlian , oc fördhe hem til sijn.
Thetta Järieknidh berälte oss thän sammi Cristne Mannen med sinom eglmom mun. Oc
sidhan vardh han sva gudhelikin, at han lärdlie läsa Saltaren /), ärt tho at han inkte kunde
stafva. Oc i tholko matto vurdho oc alle the andre plaghadhe oc pinte, antinghe medh
bradhom Dödh, aller medh Krankdom, äller oc at the fingo märkelikan Skadha til sit Gooz
oc sina Pänninga, sva at thet Vardh allom opinbarlikit, at the fingo största Hämdh aff
Gudlii, for thet at the hafdho omildelica oc ohöfvidzlika hannat oc röfvat then Hälgha Bi
skopen , oc hans Thiänara medh hanom.
XVI
\ . . .
7') Holken, Hocken, bvilken, quis, qualis. I?S Gard, gärdesgard, sepimentum.
f) Ysäldh, U s e 1 h e t, miseria. I) P s a 11 a r e n , Psalterium.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.