/
PER S. REMBERTUM.
199
*f*^ r 'gS|ygggi
som varo i Danmark, hvilka han sa svikna aff Diafvnlsens villo, thy girnadliis /) han oc a-
stundadhe for Jesu Christi nampn skuld at hafua badhe sik usparan oc alt thet han atte, ther
til at the matto fa thera siala helso. Thy gaff Keysarcn hanom enkanrulica en Stadh vidh
Da nmarkx sidho, som kallas Walo, at sua offta han fore i the Landzändana, tha matte
han i thorn Stadhenom hvilas, oc hlifua sua länge honorn thäktis. Thy pläghade S. Ans
garius olta koma til than Stadhen, oc pläghadhe ther skipa oc lagha sin ärande, huru han
matte alla Gudhi the Hedhningana oc Siälana, som bygdho lankt borto Nör i Landomen. Thy
gat han oc tbäs flere umvänt til Cristendom , oc stadhfäste thorn i the hälglia Thro.
XIII. CAP.
Tha S. Ansgarius var vigdher til Biscop, som för är sagt, tha thykte hanom vara
ganglikit oc radhelikit, at nokor skuldhe vigliias hanom til hielp , som Biscop skulde vara J
Suerike, for thy thet Riketh som laa sua lankt bortlio, tliörffte väl vidhir at hafua sin
eghin Biscop, som thär skulde altidh vara, for thy han tröste sik ey til, at lian kunde en-
samber göra thom til nöyo i badhom thorn Landomen, badhe här oc thär. Thy vigdhe han
en Biskop som het Gaubertus, som lian aff Pawans makt oc Keysarens radhom sände til
Suerike, oc hanom gaff S. Ansgarius alla the forthärijng, som han vidhirthorffte i the hal-
ghe Kirkio thiänist: Oc thet giordhe han badhe aff si no eghno, oc sva aff thy som Komm*
gen hafdhe hanom gifuit. Ther med gaff han hanom sina makt, oc giordhe han myndhu-
ghan i sin stadh: Oc sände han aff Hambvrg oc til Suerikis. Uc hanom unte oc gaff
thän mildhe Keysaren thän Stadhen som han hafdhe byght i W elan o, til äverdhelica Ugho,
at han matte tint hafua tilflyilse tha hanom thäktis. Tha S. Ansgarius vigdhe thänna for-
nempnda klärken Gaubertum til Biskop, tha vände han hanom nampn: oc hanom til mera
hedhir gaff han hanom Aposlla nampn, at han sculde kallas Biskop Sy mon: tha thänne
Biskopen kom til Suerikis, tha var han välkoxnen, oc med storo äro untfangen afKonun-
genom i Rikena, som het Konung Biörn t) } oc af allom hans almogha. Sidhan tok han til
med allas thera samthykkio oc godliuilia at byggia ena Kirkio. Oc tliok til at prädica open«
barlica thet hälgha Evangelium. Oc ther aff vardh stor glädhi oc helsa allom thom, som
cristnadhe varo, oc thera tal som a Gudh throdho öktis oc växte ä niger oc meer , dagh
vidh dagh.
XIV. C A P.
Mädhan thätta giordhis i Suerike, tha var thän hälghe Hyrdhen Ansgarius i sino
Biscopsdöme i Hamborgh, oc foor stundom in til Danmark, oc giordhe thär ärlika sit
Biskops ämbete. Oc lukkadhe mangba til rätta tro med sinom godhom äptedömilsom. Oc
ther med köpte han litla pilta Danska oc Sclaua, somlica löste han oc afffängilsom, Iiuil-
ka han upfödde alla til Gudz thiänist. Somlika hafdhe han daghlika när sik, oc somlica sän
de han til sin sätugardh T hur holt, oc lät thom thär upfödha. Ther med hafdhe han oc
daghlica när sik i Danmark Munka oc gudhelica Fädhra, oc aff thera kännedom oc ren-
ligho lifverne utwiddis storlika Gudz Hedhir oc ära. Innan thäs , at Gudz Loff oc hedher
öktes oc växte uppa badha sidhor, hände thet sva, aff vforthänkto, at Sioröfuara komo in
lor Hamborgh med Skipp, oc belagdho Stadhen allan umkringh. Oc for thy at thetta
hände sua oförvarandis, kundo the ey sanka sik hielp äller räddingh sna bradhelica. Oc thän
■irbgbe mannen Grefuen Bericharius var i thom timanom ey hema, som Foghote var
°luer Stadhen, lha than hälghe Biskopen, som hema var, oc the med hanom varo, badhe
lnnan Stadhenom oc i Forstadhenom, fingo först höra, at the varo kompne, tha liafdho the
länkt mote sta, sua länghe the liafdho mera hielp fangith. Nu for thy at the sagho thet
\ p • . Hedh-
s ) 1 rnas, desiderare. Adv. Gerna, libenter. i) Ed. Colon, nomen Re»!«;, Bern, addit.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.