PER S. REMBERTUM.
IO/
oc sattis i hans Säte, tlia giordhe han äpter somlica Biskopa radb, oc skipte thän delen aff
Rikena syndir i twa dela, oc antvardathe sidhan the twa delena twem Biskopom som ther
bodho nast umkring. Tlieth giordhis antigge for thy, at han ey skötthe huru lians Fadlier
lor hanom hafdhe tliet skipat oc stadgath, alias oc for thy, at hanom var ther alzinkte aff
Sakt i enga mato med allo. Thy är liar vitande, at sidhan the hälgha Thro thok at växa
oc gora frukt alf Gudz Nadh i Suerike oc i Danmark, oc Keysar Lodouicus lik vita
sins Fàdhirs vilia oc akt, til thäs at inkte sculde blifua ofulkompnat alf thy som han ästun-
dathe hafua giort; thy stadgadhe han badhe med Biskopanna samthykkio, oc alla Klärkana,
at i thy lornempnda Landena, som längxt oc ytarst lagh borto , i enno Stadh som kallas
Flamborgh, skulde liögxsta Rirkia oc Ärkebiskops Säte blifna oc vara: Oc the Kirkione
skuldo alla andra Kirkior, som thiit vt lago, vara undirdanogha, oc hon skulde hafua makt
ofuir al the Land oc Rike som Nordhan for hänne lagho, insätliia oc skipa Biskopa oc Prä-
ste i the Landzandana, som ther pradica oc vtviidha skuldo Jesu Christi hedhir oc äro. Til
thässe Kirkione oc ärligha Biskops Sätit lät Keysar Lodouicus, med store höghtidh oC
myklom hedhir, vighia til Forman thän värdugha Fadheren oc hälgha Flerran Sanctum Ans-
garium, oc giordhe han ther til Ärkebiskop, oc han vigdhis thär i mangha ärlika Herra oc
Första närvaru, som här äpter sta screfne, Biskop Ebono, (Hetti) Ärkebiskop i Treneris,
Biskop Or gar ins Ärkebiskop i Magoncia, Biskop Drogo n M et h ensis, Biskop Hä-
lingaud, oc Biskop Willericus, oc mange andre Biskopa oc ärlighe Herra varo när
stadde oc kalladhe, til Keysarens Pallacium, tlia S. Ansgarius vigdhis til Ärkebiskop. Oc
for thy at thet Årkebiskopsdömedh lagh mykit vadhelica for Hedhningana skuld, som ther
bygdho hart när; til thäs at thet skulde ey forga alf Hedhningomen, tha gaff Keysaren ther
til eth rolighit Heinan i Gallia, som kallas Thurholt, thet unthe han oc gair S. Ansgario
oc hans Domkirkio i Flamborgh til äwerdheligha ägho.
m C AF.
Til thäs at alt thet Keysaren hafdhe talat oc giort um thätta ärandilh, skulde sua
mykith häldher blifua äverdhelica stadhukt oc gilt, tha sände han S. Ansgarium til Pawan ,
oc med sinom arlikom Sändabudhom, som var Biskop Bärno 1 dus oc Biskop Radulfus,
oc en Grefne mykit ärlikin, som het Grelue Ageroldus: med thässom Sändabüdhömon lät
Keysaren kungöra varom hälgha Fadher Pawanöm, söm var Gregorius thän andre wj),
all thässon ärandin, at han skulde thom stadhfästa med sinne hälghe macht oc valdh. ITuil—
kith han oc giordhe med sinom hälghom stadfästilsom oc brefuom, thy kalladhe Pawen S:
Ansgarium fram for sik, oc gaff hanom thär openbarlica sina makt, at han skulde vara hans
Sandabudh in til alt thet Folk oc alla the Hedhningha, som kring oni lian lagho uppa alla
sidhor, som var Suerike, Danmark, Farria, Grönland, Scridewind^a, Sclauia
oc alt thet Folk som lagh badhe Nör oc Öster, hvatsköns nampne the kunno halzt kallas n).
Sidhan lagdhe S. Ansgarius sitt Hofvudh oc sitt Bryst a uppa S, Padhars Hälghadoma;
°c ther gaff Pafuen hanom oc hans äptekommandom sina äverdhelica makt at prädika
openbarlica the hälgha Läst. Oc uppa thet at ey skulde Pavvans ordh oc stadhfästilse göras
til enkte, tha bödh han undir bann, at alt thet han oc Keysar Lodouicus hafdhe stadh-»
gadh um thetta aranditb, thet skulde enghin framdelis hryta, sva framt thän thet gior
dhe skulde ey äverdhelica vara i hanne, oc lottakande med diäflenom lorutan ända i hans
fordomelsom. Oc f or thy at S. Ansgarius var brinnande oc uptändir aff thom hälgha
Ända, til at kalla oc umvanda Hedhingha til the hälgha Thro, särdelis oc aldramäst the
sont
m) Corrige: then fjord e. in Diplom. Ludovici Pii et Bulla Gregorii IV. insimul
ter nr S ^ 0 ! 0n ‘’ 9 nacum 5 sæpenumcro conspirat In- repetita, tempore àutem Adalberti Arcbiepiscopi Bre
ls Und vec ’’ etlana habet: ”Farriæ, Grö ulan don, mensis interpolata esse, pluribus argumentis probavit
°n, Scridevindoii, Sclavorum &c.” quse Latigebek > p. 45i. Cfr. Celse, p. 8 „
Tom. II, 5o.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.