PER S. REMBERTUM,
1 9 5
dhom Mannom, tom han bäst uppa throdhe, oc spurdhe huru thorn thäktis göra um thet äran-
dith. Tha thäktis allom med enne samthyckio oc vilia , at S. Ansgarius oc hans Kompan matto
ther blifva oc pradika for thorn Jesu Christi Evangelium oc the hälgha Thro, oc gafuo frit
orloff ther til, at alle the som vildo, matte fri oc frälse thaka vider thera pradikan oc kän
nedom. Tha Gudz Thiänara sagho at thorn gek alt til handa, äpter thy the sielfue unskadho,
sidhan toko the til at prädica Helsona Ordh for folkena , oc fläste varo the som gärna thoko
thera kännedom. Oc när thorn varo mange Cristne män, som sato i thera fängilsom , the
gladdos storlica, at the matto nu umsidhe faa the hälgha Sacramenta, som är Skri/tamal, oc
höra Mässo, oc matto fa taka Gudz siguadha Likama. Thy ma väl pröfuas, at thfer varo
all stykke sua skipat, som thera Sändabudh hafdho saght for Keysarenom. Somlike varo oc
the som gingo fram oc badho sik lata döpa. Oc ibland thorn var Foghoten ther i Stadhe-
nom Bijrkö, Konungxsens höxste Radhgiware, som Konungen mykit älskadhe, oc ban heet
Herigar, oc thet är thet nampnet som nu kallas almännelika Eriker: han gik Iram oc
anamadhe the dyra gafvona, som är the hälgha Döpelse, oc han bleff sidhan aldrastadhu-
ghast i the Hälghe Thro. For thy han bygdhe genstan, äpter at han vardöpter, ena Kirkio
uppa sino eghno Fädherne, oc thiänie Gudhi i storom renlek oc Gudhiikhet. Oc thänne
Mannen Herigar Konunxsens Radhgiware giordhe sidhan mang dygdhelik thing oc ärligha
gärninga, oc huru starkir han stodh i the hälghe Thro, thet pröfuas oc findz med mangoui
teknom, som vi viliom liuslika af säghia i thom ordhom här äpter fölia.
XI. CAP.
Than tidh Gudz thiänare Ansgarius oc hans Kompan hafdhe varit i Swerike halft
annat aar, sidhan toko the sanna bevisning oc Konungsens bref, som han incigladhe mecl
sinne eghne hand/), oc foro sua ighen til than ärligha Förstan, Keysar Lodouicum. Tha the
til hans komo, unfik han thom med storo äro oc storom godhvilia, oc the sagdho hanom
aff lmath storom thingom Gudh hafdhe med thom giort. Oc loto han första, at the hälgha
Thro var prädicat oc openbarath Hedhningomen i thom Landzändomen. Tha Keysaren thet
hördhe, upfylthes han med store glädhi, oc mintis uppa at Gudh dyrkadis nu badhe i S ae
ri ke oci Danmark, thy thakkadhe han Gudhi oc uptändis ä meer oc meer til at vtwidha
the hälgha Thro, oc thok at thänkia med sik, huru han matte i thom Norra Landsändo-
men, som ytarst la i hans Keysaredöme, gita giort et Biskopssäte, hvilkit som sva val vare
liggiäude, at Biskopen som ther atte hema, skulde väl gita faridh kring om the Landzända-
na, at prädika for thom Gudz Ordh idhkelika, oc alle the Hedhninga som ther bygdho um-
kringh, sculdo thäs bätter aat koma, tha the umvändos , at taka the hälgha Sacramenta.
Then tidh Keysaren thänkte uppa thetta ärandith med alloin hugli oc granne atvacht, tha
komo somlike aff hans throlica Radhgifuarom, oc sagdho hanom, at then tidli hans käre
Fadlier, Keysar Karl, som nu var ärlika dödhir, oc Keysare var for hanom, bestridde thet
stora Landit, som kallas Saxonia, oc van thet undir sik med svärdh oc ud; tha han ihet
vunnit hafdhe, oc komit thorn til at anama Gudz Uk oc the hälgha Thro, skipte han Lan-
dith i Biskopsdöme, oc then yttersta delin aff thy sama Rikena, som var uppa the Norra
siidhona, vildhe han ingom Biskope gifua, oc thet giordhe han forthy, at han mente aff
thom delenom framdelis göra ett Årkebiskopzdöme; oc thäktis thet Gudz Nadh, tha matte
ther aff vtwidhas Cristen Thro, oc Gudz kärleker matte koma i the Landzskapen, som lagho
sua lankt borto i the Norra sidhona. Thy lät han kalla sik en Biskop aff Gallia, som heet
Biskop Adelgarius, thän Biskopin vigdhe ther ena Kirkio, som Hofvudh Kirkia sculde vara
i thy Landena. Sidhan anduardhadbe han the Soknena oc Kirkiona enom Präst, som heet
Heridach, at han skulde enkanelika styra oc radha ofuer hänne; oc ingaledh vilde han
städhia, at the Biskopa, som ther bodho vmkring, skuldo nokra makt ofuir the samma Kir
kiona hafua. Oc thänna förnempnda Prästen hafdhe han tliänkt lata vighia til Biskop, oc
ther kom ett hinder i, oc kunde ey fullkompnas, for thy Keysar Karl bleff genstan litit ther
äpter dödher, oc fik ey fulkompna thet han thänkt hafdhe. I hy är vhande, at tha thän
Waldughe Keysaren var dödher, oc Keysar Lodouicus vardh Keysare äpter sin Fadher,
os
f) Interpr. Svcc., morem sui secali secuta», hoc loco Monogramma per Sigillum explicat.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.