PER S. REMBERTUM.
19a
ningomen. Aff thässe synene gladdis Ansgarius sva oflta han uppa hanne thänkte i sino
Hiärta, for thy han sagh, at thet var nu en deels fulkompnat som hanom var budhit, oc
hanorn til mera löna skulde han än värdugher vara at pradika Gudz Ordh iämväl i Su er ike
sam i Danmark.
IX. CAP.
Than tidh Ansgarius kom fore Keysaren, spurdhis han til, än han vilde thet bud-*
skapit uppa sik taka? han svaradhe genstan med frälse röst, oc sagdhe sik vara redhaboen
for Jesu Christi Nampn sculd til alt thet Keysaren alf sinne makt vilde hattom biudha. Tha
skipadhe Gudh afF sinne mildhet oc nadh, at then fornempnde ärlighe Abothen fan ibland
sina Brödher hanora en Kompan, som heet With mar, hvilken badlie var qvämlighin oc
Värdughir til tholkit Åmbete, oc ther medh hafdhe han godhan vilia. Oc sidhan frainledhis
skipadhe Aboten en Gudheliken Fadher, som heet Brodher Gislemar, in til K. Harald,
som blifva sculde när hanom : han var pröfuadhir oc forsökter i throne oc i allom godhom
gerningom, oc han var brinnande i Gudz kärlek. Oc Ansgarius thok vidhir the reysone,som
Keysaren hanom bödh, oc for in til Suerikis Landh, at forsökia um än folkith vilde vi-
dhirtagha cristne tliro. Huru mykit ont han ledh oc tholde i thom väghenom, thet kan en
gin bâter seghia, än then värdughe Fadheren With mar, som med hanom var i sammo
reysone. Wij latom oss thär ath nöghia i thätta sin , at vi viliom at enast seghia afif, huru
the kouiû i Sioröfvara Händer. Tha the varo i väghenom oc skuldo fara til Suerikis,
mötto thom Sioröfvara, oc lagdho til thom, oc vildo thom gripa. Tha toko Köpmännene,
som a Skipina varo med Ansgario, varia sik manlika, oc thy vunno the i första tilgangenom
oc slogho thom fran sik. Thär äpter lagdho the annat sin til, oc sloghos med thom, oc
tha vurdho Röfvarene thom ofvirstarke , oc röfvadho a ff thom badhe Skip oc gooz, oc alt
thet the hafdho med fara; oc the med store nödh komo til Landith, oc lupu thera vagh.
Thär miste Ansgarius oc hans Kompan all the Clenodia oc ärligha hafvor, som Keysaren
bafdhe thom gifuith uppa the reysona, oc alt annat hvat the hafdho, rofuadhis thom afF,
utan nokoth litit, sva mykit som the kundo med sik taka, tha the sprungo til Landit.
X. CAP.
Than tidh the varo rofuadhe oc skenadhe, som nu sacht är, tha vlldho sbmlike ighert
Vändha, oc somlike vildho framfara, tha vilde Gudz Thiänare Ansgarius ingaledh lata sik
vända afF the reysone, wtan gaff sik i Gudz valdh med Lijff oc Siäl, um alt thet hanom
kunde ofvirga oc tilkoma, oc vilde engaledhis ighen vända, for an Gudh vilde tee oc open-
hara hanom sin vilia, um än han matte fa orloff til at prädika Gudz Ordh i thom Landz-
andomen. Sidhan foro the med storo nödh footgangande ofver langa Wägha, til thäs Haf-
vulh, S10 oc Sund mällan lupu; oc the kundo ey annars framkoma, tha foro the med Skip.
Sva komo the thärnäst umsidhe til Suerikis, i ena Hamfn , som bästa insighling var til,
kallas Bijrko 0). Thå the thiit komo, vurdho the väl undfanghne med storom karlek aff
nungenom i Rikeno, 0 c han heet Konung Biörn b): for thy at the som Konungxsins Sän-
dh vaio til Kejsarens, oc röktat hafdho at Ansgarius skuldhe til Sweri kis koma ojn-
genstan fram til Konungen, oc loto han första, fore liuat sak the varo thit kompne. Tha
Kon
fik vita hui the varo thiit sände, gik han til radh medh siöonr Thiänarom
c ) B'1-ca, de qua plura fld Cap. xvi. infra.
Tom. II.
oc go
dhom
b) Biörn at Haugi, de quo cfr. supra p. 16g.
49 *

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.