PER S. REMBERTUM.
* 9 *
ïiempnde Keysar Lodovicus hanom nokor Landzskap i Thyzskoland ut medh Datt-
niarkx sidho, ther soin han matte IialVa tilflyilse oc blifva tha han vidhirtorffte. Then tijclh
thässe Gudz Thianarene koino ibland Hedliningana, tha togho the til at prädika Gudz Ordh,
oc leddo alla the som the kundo in til sannindena Wagh, Oc thy for thera kännedoms
skuld oc goda aftedömilse , vändos mange in til rätta Tro , oc hvar dagh oktis oc växte
thera tal som frälsas sculdo i varom Herra Jesu Christo, Oc for thy at thässe Gudz Tia-
nara varo brinnande i Gudz kärleek, oc vildo garna utvijdha thera Gudlikhet oc renlika Iif-
verne, thy upsökto the smaa Pilta, som the matto köpa oc upfodba til Gudz thiänist. Oc
than fornempnde Konung Harald thog somlika alf sinom Piltom oc satte i thera händer, oc
bad thorn at the skuldo thorn thykta oc lära apter thera eghnom vilia , oc ther aff skede thet
sva, att innan stakkotan tima giordo the thär een Pilta Skola aff tolfF Piltom, eller nakotll
flerom. Widher the matho, och alla andra som the kundo til sik dragha hädhan oc thädhart
a alla sijdhor, thorn toko the sik til hiälp, oc ther medh thog utvidhas thera fragdh, oc my-
kith ordh gik aff thorn , oc thera renligha lifverne togh at Ökias oc göra mykla frukt i Vars
Herra Jesu Christi Nampn, Tha the hafdho standit i thu aar eller nokoth meer i thässe
liälghe aktene oc vilianom, tha vardh Brodher Authbertus hardhelica kranker. Oc tliär-
fore fördhis han thädhan Iran sinom Kompan Ansgario, oc fördhis ighen til thera Closler
Nyia Corbeiam. Jiia lian kom hem igen, vardh lians krankdom jo daghom starkare, oc
um Pascha tima ther äpter, som vi stadhelica throm, tlia fdc han sälan oc hälghan wt-
gangh af jordhrike, äpter thy hanom var siälfuom openbarath för än han doo, oc i tholgho
mato andadhe han sin ytarsta dagh.
VIII. CAP.
Innan thäs hände thet sna, at afl Sue rike komo Sändabudh til than fornempnda
Keysar Lodo vicum, oc ibland annor ärande som thom varo befäladh, sagdho the Keysa-
renom, oc loto han första, at manghe varo i thera Landom som astundadho vardha Kristne
oc vildo taka vidh Throne, oc sagdho, at thera Konunger i SueriVe hafdhe godhan vilia
thär til, at gudhelike Präste matto ther vara. Oc thy badho the Keysaren, at han aff sinne
mildhet vilde värdugha sik til at sända thom nokra Präste som väl kundo prädica» Tha than
gudhelike Keysaren thatta liördhe, vardh han storligha gladher af allo hiarta, oc tok tha til
at sökia annan tidh uppa nyyt hvem han matte sända i the landzändana, som pröfua oc
forsökia matte, um thet folkidh vare reedhoboedh at taka vidh Kristno thro, äpter thy som
thera Sändabudh hafdho hanom berät. Thy skedhe thet sua, at Keysaren hafdhe annan tidh
sitt radh med thom fornempnda Abothanom affCorbeia, än nokor kunde finnas alf hans
Munkom, som fara vilde i the Landzändana for Jesu Christi Nampn skuld, aller oc thet,
at then sanne Gudz Thiänaren Ansgarius, som var när Konung Haralde, matte thet
arandith uppa sik taka. Oc thy for thässe sakene skuld kallas Ansgarius fran Konung Ha
ralde til Keysarens Pallacium. Oc genstan forstodh thänne Gudz Mannen Ansgarius til—
foren hvi han var kalladher, thy thogh han genstan uptändas i allo sino Hiarta, oc Vardh
allor brinnande i Gudz kärlek, oc mente väl sua med sik, at thet Vare hanom til största
glädhi, al han matte alla Gudhi Cristna Siäla. Thy stadgadhe han i sino Hiarta, at han
vilde gerna lidha oc thola allan motegangh i the reysone, oc tväkadhe inkte i sino hiartä
urn tholka gerning, for thy han trööste sik vidhir the openbarilsen som Gudh hafdhe hanom
förra thet oc bevijst. Thy är här vitande, at i thom timanom, tha han fik aff Gudhi thwem
sinom openbarilse, tha syntis hanom um ena Nat som han kom i eth stort Huus, oc i thy
Husena varo manghe Brödhir a S. Dominici lifnath, som kallas prädica Brodher, oc the
stodhe alle tilredho sorn the sculdo genstan vtfara oc prädica , oc i tliy sama som Ansgarius
stodh ibland thom, uplyfftes hans Hiarta i ena Andelica syyn, oc han sa eth obegriplighit
sken, thet var klarare oc Ijwsare än Solin, thet skenidh fiol nidhir aff Hijmblenom, oc
skeen alt kringom Ansgarium ther han stodh, oc i thy hart ttndradhe uppa livat thet var,
tha taladhe til hans en tholken Röst, som han hafdhe hört i the förste Synene, Som hanom
tedins, oc hon sagdlie sva, thin Synd är thik förlatin. Tha svaradhe han oc sagdhe, Härre,
h>iat är thin vilie at iak seal göra? tha sagdhe rosten, gak oc prädica Gudz Ordh for Hedh-
nin-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.