PER S. REMBERTUM.
189
iak maghe fa ympnogheet oc tilfalle at fara the reysona, oc aff the aktene kan engen fra*
Vända min Hugh aller Wilia. Tha svaradhe hanom than fornempnde Brodheren, thet gither
iak aldrig lidhit eller tholt, at thu skalt ensamen fara, uthan iak vil for Gudz kärlek sculd
andelica fara medh thik : Gör inkle meer, uthan rökta mikmins Herr a Abothans orl off. Then
tidh the hafdo sik inbyrdhis stadhelica samanbnndith medh Gudhelike endräkt, tha Abothen
kom ighen, gik Ansgarius wt moot hanom, oc sagdhe hanom, at han hafdhe uplunnidh sik
een Kompan, hvilken medh godhom vilia vilde hans lölghislaghi vara uppa the sama reysona.
Iha spurdhe Abothen, hvilken thet var? tha svaradhe han oc sagdhe, han hetir brodhir
Authbert, Tha Abothen thet liÖrdhe, vardh han alztingx underlika vidh, oc throdhe en-
galedh, at han som var aff sva ärlike släkt oc byrdh a Wärdhlena väghna, oe var Abotha-
nom mykith hemeliken, oc var styrandhe oc radliande näst hanom, ofver alt hans Heman,
at han vilde thetta göra, thet trodhe Abothen engaledh. Thy läät han kalla Brodher Auth
bert, oc spurdhe han til um thet samma. Tha svaradhe han oc sagdhe, at han ey gath li-
dhith thet Ansgarius skulde ensamen fara, uthan han vildlie gerna for Jesu Christi Nampn
sculdh fölghia oc vara hanom til Hugnadh oc Hiälp, um han kunde fa Abothans oc Brö*
dhrana orlolf ther til. T ha svaradhe Abothen, at han vilde gärna gifva hanom sitt orloff ther
til, um han vilde aff sinom eghnom godhvilia thet utvälia. Thogh sagdhe Abothen, at han
kunde ingin aff sinom Ihiänarom skipa thom til iölgies , som thom matte vara til thiänist,
uthan thet vare sva, at the kundo sielfve nokon koma ther til, som aff sinom eghnom godh—
vilia vilde medh thom fara. Thätta giorde Abothen ey aff nokrom ovilia, eller omiskund,
uthan for thy, at i thom timanom thyktis vara mykith fasulikit, oc uthan rättviso, at no
kor skulde nödhgas til, moot ginom vilia, faraiokunnog Landh oc umgha med HedhnoFolk©.
Vit CAP.
Thär näst äpter leddos the in for Keysaren: Oc aff thera vilia, oc astundhan glad-
dis han storlika, oc ther medh gaff han thom the thing, som dugdho til the Hälghä Kirkio
thiänist, som var skrijn oc thiäld, oc annor the thing som the vidhirtorffto uppa tholghin
vägh: oc ther medh badh han thom fara medh thöm fornempnda Konung Har al dei Oc badh
thom at the skuldo sik aldramäst vijn ther um gifva, at han matte stadhugher blifva i thro
ne ; Oc skuldho altidh styrkia oc trösta badhe han oc hans Kompana, som döpte varo med
hanom, at ey skulde Diäfvulen medh sinom äggilsom ledha thom atir i sama villona, Som the
förra varo i, oc tlier medh badh han thom att the skuldo iärhval alla andra, hvar the hälzt
foro, mana oc upväkkia til at anama the Hälgha Thro, badhe med ördhom oc aptedömil-
som, som ärlige kämpa. Thän tidh the hafdho ändath thera ärandhe när Keysärenöm, oc
gingo fran hanom, tha hafdho the ingen Kompan, som thom matte vara til thiänist, för thy
ingen vilde af Abothans thianarom medh thom fara, och ey vilde Abothen nokon ther til
truga. Och Kon. Harald, som the varo andvardadhe, var tha nyplantadliir i throne; oc thy
var han ofornumstogher oc forstodh sik ey fullelika, huru tholghe Gudz thiänara skuldo
hannas s). Oc hans Kompana oc Thiänara, som tha varo medh hanom nyligha umvände til
throne, varo andraledis upfostradhe , thy kundo the ey mykit lata sik umvarda, huru the
hannadhos. Ther nast umsijdhe, komo the medh storom vanda til Colne, i thom timanom
var ther en ärligliin Biskoper, som lieet Adelboldus, han barmade sik ofver thera HaVänz-
löso t), oc gaff tom eth aldrabasta Skipp, söm the matto thera thing i Iäggia, öc i thy Ski-
peno varo tu rum mykith väl bygdh oc ärlika tilreedh. Tha Konuilgh Harald fik see thet
Skipeth, tha thäktis thet hanom väl, thy utvaldhe han at blifva i thy madher thom i sva
matto, at Ansgarius oc hans Kompan skuldo blifva i thy eno rumeno, oc Konungin oc hans
Kompana i thy andro. Aff thässo här. togh växa thom imällom stor hemlighet, oc mykin
godhvilie, oc sidhan toko Konungsens Thiänara göra Ansgario oc hans Kompan thiånista
oc vyrdning med granne atvakt. Sidhan foro the gijnom et Land, som kallas Dorstraat*
oc thär näst gijnom Friisland, oc sva komo the for Danmarkx sijdho. Nu for thy at for-*
nempnde Konung Harald kunde ey stundom blifva medh fridh i sino Rijke, gaff fot-*
nempnde
s ) Hannas, hand tet as, tractari.
Tom. II.
t) S0111 intet halva, qui nihil habent
48 .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.