PER S. REMBERTUM.
1 83
hanom thedis, medh samma ordom i alla måtto, som S. Ansgarius medh sinom egnom mun
oss sielfver berätte. Oc all' thesse sama Synene yard S. Ansgarius badhe dröldir oc hugsva-
lader. Sidhan tok han til xnedli grannare atyakt at öfva sik i Gudhelicom räddugha, oc yard
ä meer oc meer brinnande til at göra goda gerninga , dagh yidh dagh. Oc tok til at trösta
oc hoppas til Gudz miskund. Oc trodhe stadelica , at ähvat mato Gudz Miskund oc Nadh
täktis medh hanom skipa oc göra, tha skulde han jo visselika um siidhe komma til Martirs
Palm oc Krono. Oc änthog at thet äkke hände, at han yard licamlika dräpen medh Svärdh,
huru thetta var fulkompnath i hanom, medh thy at han daglica for Gudz Hedhir skuld
tvingade oc drap sin eghin Licama oc hans Lusta, oc bar sitt Kors medh sinom Härra Jesu
Christo; thär viliom vi medh Gudz Hiälp aff seghia, then tidh yij kommom til hans ändalykt,
huru han här aff Jordhrike doo.
Iir. CAR
Åptir thetta här, sidhan han var vurden Scolamastare i S. Pädhars Scola, sva ofta han
gik atir oc fram um thet Kloster, ther Scolen var, tha liafde han til sidh, at han altidh in~
gik i S. Johannis Baptista Bönahws, oc ther lagh han lönleka i sinom bönom. Thet hände
sidhan, twem arom äptir at han hafde seet the fornempnda Synen a, som hanom tedins, tha
thykte hanom om ena natt, som han vare gangen i thet samma Klostredh, at bidia ther sina
böner. Oc tha han vpstodh afF sinom Bönom, tha kom en Man ingangande aat Dörenom, han
var mykit härlighin oc langer, han var kläddir äptir Judiskom sidh, oc hafde JudiskKladhe,
han var karsker oc resoghir i sino Ånlite, oc alF hans öghom wtgick Guddomsens Sken, hans
öghon varo glijmmande oc skinande som een brännande Lughi : swa brath Ansgarius lianorn
sagh , trodde han oc viste vthan alla dvalu, han vara Gudh, thy gik han genstan fram oc
fiöl fram stupo för hans Föter. Then tjdh han lagh for hans Fotom framstupo a sino
Ånlite, bödh han hanom opsta. Tha Ansgarius var opstanden , oc stodh for hanom
medh store Wyrdning, gat han äcke seet oppa hans Ånlite, for thet of mykla skenidh
som ntgik afF hans öghom ; tha talade han til Ansgarium med liofvom ordhum oc sag
de swa: sägh mik rasklika afF thinom Syndom, ther til at tu matte varda rätvis. Tha sva
rade Gudz Tienare Ansgarius : Herre, tu äst then , som al thing vezt, thy thorfF jak ey
vidher thik nokoth säghia. Tha svarade var Härra oc sagde: Thet är sant, at iagh al thing
veet, thog är thet mijn Wiiie, at Menniskionar skulu scripta sik oc vidhirkännas sina Syn
der for mik, ther til at the magho faa thera Synda aflösn oc förlåtelse. Then tidh lian
hafde sik tha scriptat oc sakl for hanom alt thet han giort hafde aff sinom Barndom, lagdhe
han sik nidher stupo oc tok at bidias före. Tha sagde var Härre , som rätter stodh öfuer
hanom, var äkke räddir, for thy iagh är then samme, som skal förlata oc afskrapa alla thina
Synde. Swa brat thessen ordhin varo talath, tha hvarfl han bort oc gik sin Wägh som
hanotn syntes. Oc Ansgarius vaknade aff' Sompne oc frögdadhis i storo Glädhi oc tröste sik
vidher thet, at hans Synder varo hanom förlathna.
IV. CAP.
Thet hände i thom Timanom, som allom är nogh viterlikit, at then tidh S. Ansgarius
var Skolamästare, vard en Pilter, som lieet Fulbert, slaghin i Scola aff enom sinom Koinpan
inedh ene Scolataflo swa hardhelica , at han vard dödh slaghin. Tha S. Ansgarius thet sporde,
tha vard han mykit dröfdir, at nokon tidh skulde swa stoor skadhi oc forsumelse hända
ibland hans vnderdanä, i thom Time som han Skolamästare vare. Tha then Timen nalkadis,
at Pilten doo oc gafF op sin Anda, tha var Ansgarius farin i Sängh, oc var tha nalkan somp-
nadher, oc i thom Sompnenom syntes hanom, at swa brat Piltens Siäl gik vt afF Likarna-
nom, fördhis hon genstan afFÅngla handom til Hijmmerikis aro, oc hanom thykte som han
sielfvir fylgdhe the Siäline til Hijmmerikis. Then tijd the varo komne gijnom Himmilsens
Lönlikhet, tha sagh Ansgarius oc vardh thess varsse at Piltens Siäl leddis in i eth ärligit
Heman, livilkitli som alt var giorth aff Purpurakläde oc Baaldhakijn, oc ther sättis hon mykith
bögtidheligha ibland hälgha Martires i thera skara; oc S. Ansgario gaffs vnderstaas, at for
thet, at then Pilten hafde hafFt stort Tholamodh i thom skadhanom, Sorn hanom giordis, tha han
var sarghadhir, oc hafde älskad sin Brodhir alt vti Dödhin, oc badh for hanom, som hanora
hafdhe

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.