SVENSKA CHRONICA. 
343 
stafVf V°rz the yid tryIlUödrade Stark tiU S P*nga 0 ), ther sände tå Érkiebîsfeop Go- 
Ti' T U™™ rm ’ ° Ch BiskOP MatS Sände sin Canceller, Mäster Olof Petri p) med 
he ft n ort T 8 m FrU ChriStina 0Ch , begiäiandes them 
the , cfe , 1 t " mm ° Pa Norramalnl > var yttersta bron uppkastat, sä att 
med tl i® T ma m 1 8tadeil; men en af P,ä(lrl,ännrrna »her i staden kon. och talade 
me them och sade s.g yillia gä till Fru Christina och vetta th. m sval om the skulle kom- 
ma in eller icke. Medan the nu sa stodo vijd broändan oeli vänte citer svar, begyntc Man» 
sâ att’the 0 " 1 - W I"' P r- H . eJgeandsh0lmen SkiUta åt them raed ^erpentinor och hakebössor, 
rtrtixtr vat drasa sin Tä§ istn - w - fi ”*> *-— «* 
„ , . Ta T the Svenske Herrarna theslijkes och the Danska sägo, att thet var förgäfveå 
, 1 , Uda Q nag0n daghn § an tm mcd »hem som i Stockholm voro, drogo the tillbaka \gen, 
Och the Svenska drogo sedan hvar hem till sitt, men efter thet the Danska hade förnum- 
nnt, att the söm i Stockholm voro vänte sig undsättning ifra städerna, och att Staffan Sassen) 
ag nan for Llfsnabben med några skiepp, drogo the tijt, menandes sig skola kunna fa 
samma skiepp. Men the som i skieppen voro, hade kortat skieppen sa långt ut, och hade 
ijsat kring om s.g, sa alt the Danska inUt skaffa kunde. Thermed drogo the tillbaka igen. 
imedlertijd medan thetta så handlades, kom Junkar Simon rj med femtonhundrat knechtar 
(elter som rychtet gick) dragandes ifra Dannemark gienom Småland och Östergöthland, och 
or stärkte sig ther mcd Konung CWierns här, och efter thet hären var nu så sfor, att 
folket kunde icke for ft talia skull väl blifva tillhopa, var och tå året sa framlijdit, att iisarna 
voro klene, icke var heller tillfälle alt belägg ia Stockholm, för än the fingo undsättning af 
Konung Christiern ; therföre skickade the ifra sig vijd trytusend till Wästeråhs, och Herr 
Claus JBdle och .Michel Bleek förskickades med något resigtyg till Strängenäs, att Biskop Mats 
icke något öfverfall ske skulle af them som i Stockholm voro. Ty att anta mäste parten af 
Ridderskapet och menige Adelen med Biskoparna öl Ver hela rijkct hade handgångit Konmm 
Christiern och fatt Konungens stadfastelsebref på Upsala dagtingan, sä voro dock mån- 
ge fralsesmän titi landet, ibland hiilka var Erich Pederson s), Olof IF alram, Mats Lanrentson t) 
och någre Here som liÖJlo med Fru Christina och them som i Stockholm voro och ville 
icke gifva sig till någon dagtingan rtied Konung Christiern. The samma lade sh’ ofta vinn 
om att giöra Konung Christierns folk af bräck, först giordes en upresniim vijd \\ ästeråbs 
ther the achtade sia till then hop som ther låg. Men när Knechtarna thet förnummo voro 
the strax på vägen till Upsala , till theras väldiga hop, men när the kommo till B a l ungs 
ähs u) kommo ther bönder oförvarandes på them och giorde them stor skada och ther 
bief en af the W efversteder slagen. På bönderncs sijda bief Érich Pederson med några andra 
slagen , dock fick Konungens folk mycket större skada än bönderna. Ther efter skedde cn 
upresning emot hela hopen som i Upsala lag. I samma uj.resning voro både bönder oeh Bergs 
män, var och en hop folk af Stockholm ther med tillkommit, ther Lambrecht Matson v) och 
några Here med voro. Ta the nu så till en väldig här forsamblade voro, föllo the manli-a 
till Konung Christierns folk som stod i sin orden utanför staden. Och thetta skedde U 
Långfredagen. Och var väderleken Konungens folk mycket till hinders, ty thet snögade 
och slaggade, så att the icke fingo bruka sin skiott, icke heller kunde resigtygen bruka sig 
mycket, ty snön kÜmpades så under fotterna på hästarna, att både häst och karl lågo strax 
vijd markena. Men samma väderlek tiente the Svenska väl, och livar the tå hade haft en 
god anförare och regerare, tå hade the visserliga (efter som tå anseendet var) lagt sina fiender 
ned, och tå förnummo the Danska väl af then skada, som the tå fingo, thet the och of tå 
sedan sielfve bekiände, ait the tillförene dårliga talat hade, ther the sade sig viilia slås mcd 
bönder, ther the än regnade ned af himmelen. När Gud drager sina hand ifra krigsmannen 
är en ann bonde så god som han. I samma slachtning blef Junkar Simon slagen med Sivért 
van Melen och mange andra. Men efter thet bönderna icke hade sådana regerare som the 
väl behöfde, the som måtte hafva hållet them tillhopa, therföre förskingrade the sig, en part for 
in i staden efter byte, och the som ute på markena blefvo, togo saken ovijsliga före, ty blef- 
vo the och till några hundrade kringhvärfde af fienderna, och somlige slagne, somlige blefvo 
brän- 
o) Paroecia Uplandiæ , uno milliari Stock- 
holmia distans. 
p) Chronic, hujus Audor. 
q) Præfectus Uplandiæ. Stiernman I. c. p. 22. 
r) Comes von der Lippe, Dalin 1 . c. p. 897. 
s) Ribbing. t) Kafle. 
u) In paroecia Badelund dimid o million's 
Arosia distans. Memoriam cladis servat palus 
Jutekärret appellata. 
v) Stiernman 1 . c. p. 173.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.