238
XXXIII. OLAI PETIII
Sten Christiernson som Nykiöping innehade, sades och vara i rad och dad med Erkiebiskopen,
ty ville han ej heller komma till mötet i Telje. Men ta Herr Sten och Rijksens K ad som ther
tillstädes voro hade uträttat hvad the giöra kunde, for hvar hem till sitt, men Herr Sten
gafsig med sitt folk hemliga till Nykiöping, och kom thcr sa oförmodandes och begynte
storma till slottet, fick thet in, och Herr Sten Christiernson lördes för en fånge till Stock
holm och blef död i fängelsen , och thetta skedde vijd Dyra Warfrutijd o), och tå v ar Mun—
kamoth i Nykiöping.
Tå nu Herr Sten Christiernson fangen var, bekiande han att Erkiebiskop GÖstaf hade
med några Here någon hemlig stämpling för händer på Konung Christierns vägnar. Ther-
före kom och tå Herr Peder Thureson, som tå hade Stäkaholm inne i misstanka. Ty tog
Herr Sten slottet af honom, och andtvardade thet Johan Arendson p), och tå Herr Sten
hade fått Nykiöping in, lor han till Wästeråhs till Mårmässon och beklagade ther högeligen
för then menige man, att Erkiebiskop Göstaf med några andra hade i sinnet att villia draga
Konung Christiern här in i rijket, så mång man till skada och förderf. Gaf han och thet
före med, att Herr Sten Christiernson, som hade varit i råd med Erkiebiskopen, hade thet
i mång god mans närvaro och åhöran uppenbarliga bekiänt.
Tå nu Erkiebiskop Göstaf så utropad var för then menige man i Wästeråhs, be
gynte han låta gå sin bref till en och annan, thesslijkes och till Rådet i Stockholm , giorde
sin ursächt och sade att honom var orätt sådana påfört, och begiärade han med sin skrif-
velse, att Borgmästare och Råd i Stockholm skulle vara goda mäklare emellan Herr Sten
och honom , thet samma begiärade ocli Erkiebiskop Jacob af them i sin skrifvelse , och Herr
Sten skref sedan Capitlet i Upsala till, att the skulle råda theras Biskop ifrå sådana anslag
som kunde obestånd afkomma. Så skrefvo och Biskoparna af Skara, Strängenäs, Y\ ästeråiis
och Abo Erkiebiskop Göstaf till och rådde honom alfvarliga till, att han skulle förena sig
med Herr Sten och icke taga sig något obestånd före, ther både han sielf och hela rijket
måtte komma på skada och förderf utöfver. Så var och theslijkes bref kommet v;jd sam
ma tijd ifrå Rom till honom , i hvilko Påfven Leo rådde honom till att sökia och stå efter
thet som frijden tillhörde. Någon tijd tillf ören e hade Biskop Hans i Linkiöping varit till
tals med Herr Sten på Stäkaborg och honom rådt och högeliga förmanat, skref och honom
sedan till ther om, att han icke skulle begynna giöra någon åverkan på Erkiebiskopen »
utan att gode män skulle läggi a sig ther emellan, och förlijka them båda, och borde them
väl förlijka sig ds ad c ban) efter the voro så närskylte, ty Herr Stens moder och Herr
Erich Trolles voro födde af tu samsyskon q ), och Herr Sten gaf honom thet för svar, att
han till ingen ting var så benägen som till frijd och vänskap, livar han thet niuta måtte.
Thet samma sade Erkiebiskopen och. Och begiärade han att goda man skulle ställa all ting
till godo emellan Herr Sten och honom, dock kom thet intet thertill, ty thet var en plåga
för handena så väl Öfver then ena som öfver then andra, tlierföre måste all tillfällen ther
till hafva sin gång. Erkiebiskop Göstaf var en styf och ensinnat man, och han ville ingens
mans råd lyda, utan ville alt giöra efter sitt egit sinne, och thet var både hans och menige
Rijksens förderf.
Efter thet nu ovillian begynte växa till ju större och större , och Erkiebiskopen be
gynte val bemanna och befästa Staket, och rycktet gick Öfver liela landet, att han med
sitt hela anhang ville draga Konung Christiern här in i rijket, så lät Herr Sten fånga Herr
Erich Trolle, Erkiebiskopens fader, och liölt honom i fängelse på Stockholms slott. Ock nå
got therefter om hösten lät han bestalla Staket Anno Domini i5i6 och blef ofta handlat
med Erkiebiskopen i samma beställning, att han skulle gifva sig till förlijkning, men han
ville intet utan styrkte sina tienare och the som med honom bestalladé voro alt thermed, att
the skulle få undsättning af Konung Christiern, som och framdeles tillbudit blef.
Samma höst Erkiebiskopen blef bestallat, lät Konung Christiern taga upp ett skiepp
för Herr Sten på redden förLybeck, Skiepparen theruppå heet Jöns Matson, han gaf sig
e) D. i5 Aug.
p) uif-
Carl Gädda
Johan Carlson Gädda.
1
Kerstin Gädda, ux. Arvidi Trolle.
!
Eric Trolle,
ux. Ingeborg Tott.
Gustaf Trolle.
strax
q) Quod ex Genealogia sequenti patet:
Väpnare, RiksRäd,
T ' — —
Erengisle Carlson Gädda,
ux. Bengta Körning.
I
Iliana Gadda,
ux. Svantonis Sture.
Steu Sture junior.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.