i I
SVENSKA CHRONICA*
Samma ar vijd Ægidii m) om hösten vardt predikat i Svartmunka Cl ös ter i Stockholm*
att staden skulle sjunka, och natten vardt förenämd när thet ske skulle, theraf blef stort
u er i staden, och mycket folk rymde bort af staden och lägo then natten somliga pä mal-
marne och somliga på holmarne , somliga drogo båtarna pä hustaken: men then Propheten
som tiietta utropade vardt beslagen med lögn. 1
, i P „ Men aret efter Herr Sten var kommen till regementet, som var Anno Domini i5iS,
b ef Konung Hans död. A:o D:ni 1 3i4 for Erkiebiskop Jacob, Biskop Måts i Strängenäs
1 . ° mcd nagra flere och ë rofvo lt PP af jordene Helge Hmmings ben, som Biskop hade
Tant i Konung Magnus Smeks tijd n). Och samma året blef Konung Christiém Konung
Hanses son krönter till Dannemarks Konung Helge Trefaldighets dag. Och någon tid ther-
efter begynte Erkiebiskop Jacob handla med Herr Sten och några andra af Eijksens Råd
om Gostaf. Trolle , att han mätte komma till Erkiebiskopsdömet efter honom, ty han -af
fore om sin ålderdom, att han icke länger förmätte sta Stiebtet före, lofvade han och
med hand och mund ut, att samma Göstaf Trolle skulle vara Herr Sten en tro man, be
synnerliga och therföre att the voro närskylte tillhopa. Och efter thet var sä högeliga ut-
lafvat, att han skulle vara sinom Höfvitsmaii och fädernes rijke huld och tro, therföre sam-
I !r r Sten thct Erkiebiskop Jacob begiärade, skref och sa Påfven til! för samma Gö-
stai Urolie, att han matte fa Confirmationem pä Stiebtet, giorde och honom theslijkes an-
nor uelp ther med han skulle uträtta sin ärende i Rom, och var lian ta sielf i Rom. Sa
skickade^ ta tva af Upsala Capitel, som voro Mäster Johan Erici och Mäster Henrich Sledorm
till l om till Gostaf Trolle med bref och annan del som then saken krafde, och han kom
...ton en ordinerat Erkiebiskop A:o i5i5. Och tå Herr Sten förnam att lian var kommen i
Stockholms skiar, lät ban basteliga nog bereda för honom i Stockholm, och achtade und
få honom som then tijden tillsade. Men Erkiebiskop Göstaf ville intet komma till Stock
holm till Herr Sten, utan lät sättia sig af skieppet till BiskopsTuna och for sa öfver land till
Upsala, och lat strax bemärkia huru han var till sinnes med Herr Sten. Ty han skref ho
nom strax till att han ville giöra them ondt som hade varit hans förfäder, Erkiebiskon Ja
cob, och hans vänner flere Under ögonen. Men Herr Sten svarade ther till, att om några
sadana funnas skulle the stå them ther om till rätta. Af sådana hans skrifvelse künde väl
märkias huru han till sinnes var, han ville och .icke bekänna sig hafva något af Herr Stent
Påfven allena ville han känna lör sin Herra. Voro och mange som 'hade then meniim att
Konung Christiern hade låtit handla med honom i Lybeek, ta han kom ifra Rom och för-
vändt honom ifra Herr Sten-, men thet var val största orsaken, hvi han icke var väl till-
frijds med Herr Sten, att han hade trängt hans fader Herr Erich Trolle itra regementet
ty mäste parten och alla the äldste af Rijksens Rad hade korat Herr Erich Trolle till
Höfvifsman öfver Rijket, och thet giorde Herr Sten om intet, ther hafver väl största ovillian
kommit ar.
Efter thet nu Erkiebiskop Gostaf icke ville komma till Herr Sten som achtadt var, ej
heller sade han honom sådana huldskap och manskap till som af Erkiebiskop Jacob utlofvat
var,.tog Herr Sten thet illa vijd sig och begynte sä fa then mistankan, att han skulle haf
va något ondt i sinnet emot honom och ri/ket. Och om Distingen ther näst efter kom
Herr Sten sielf till Upsala och var med Erkiebiskop Göstaf till tals i Sacristian i man- god
mans närvaro, men han fick föga behagelig svar af honom, utan han kastade Herr Sten
nagor stycke före, som Herr Sten sade honom aldrig kunna bevijsa. Therföre växte ovillian
och misstanken ju mehr och mehr, begynte och Erkiebiskop Göstaf hafva någor handel med
mänga af Adelen och sina vänner, efter som ett allmanneligit rychte utgick, huru the ofta
skulle komma tillhopa pä Staket, ther Herr Sten väl märkia kunde, att thet icke alt var pa
hans bästa. Therföre om sommaren Anno Domini x5i6 stämde han tillhopa ett Herremöte i
- Telje, ther till att handla om rijksens ärende och huru företagas skulle med thet allmänne-
liga Herremöte som Kyndersmässo tijd ther näst efter hallas skulle i Halmstada emellan
all try rijken. Till samma Herremöte som i Telje hållet vardt, blef Erkiebiskop Göstaf He
re gånger kallat att han skulle komma ther tillstädes, giöra sin Râdsecl oeh säga Herr Sten
huldskap och manskap till som honom borde och dela sedan sin god råd med the andra*
Alen han med mänga andra ville intet komma heller besökia samma mötet, sa att klarliga
märkias kunde, att han hade något i sinnet thet skadeligt var. Therföre ville han och al
drig säija Herr Sten huldskap och manskap till, utan begynte befästa sig på Stäket. Herr
Sten
m) Die i Septembre n ) Porthan, P. Justeens Chrön. p. 16 , 55o.
n. så.
yl
• 5
.1
m ■ ; y ■
’ - ..,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.