334
XXXIII. OLA! PETR!
Strängenäs r) och Wästeråhs s ), och många andra af Rijksens Rad och Ridderskapet för
Stockholm på Norra malm, bestallade staden och slogo Konungens folk af, som honom ther
mötte. Några dagar ther efter bestallade han staden pä SÖdra malm, ther mötte och Ko
nungens folk oeh bief afslagit, sa att många komm o döde och såre in i staden igen. Få
dagar therefter voro många af Rådet och menigheten i Stockholm och handlade med Herr
Sten om frijd och bijstånd, men medan the ute voro, stickade Konungens folk elden på sta
den. Tå nu menigheten thet såg gingo the till och slogo porten upp för Herr Sten, han
kom in i staden till undsättning, annars hade han all uppbrunnit, dock skedde ther stor
skada, och mång huus brunno i grund. I så måtto kom Herr Sten och Rijksens Råd i
staden, och thetta skedde Söndagen efter Calixti t ), och strax blef slottet bestallat , ther
Drottningen uppå var, och hade hon med sig Herr Thure Jonson, Herr Folke Greger son
Herr Christiern Bengtson , Herr Olof ffacopson och Anders Pederson med månge andra, och
vid ett tusend folk, som värn kunde giöra. Tå nu Konung Hans såg att Rijksens Råd be-
gynte så endrächteliga vara honom emot, böd han sig i rätta för the yppersta och the bästa
i landet voro, att han ville stå till rätta, för alt thet tilltal som the hade horom emot.
Men Herr Sten och the andre af Rådet sade, att sådana tillbod var icke utan en förhal-
ning, så länge han kunde förstärkia sig. The hade nog tillförene förnummit, att han icke
achtade hålla Calmare Recess och annat som han låfvat och svoret hade, therföre achtade
the intet hans tillbod, utan fullfolgde thet the begynt hade, och sade sig thet villia med
svärds slag intaga, som the icke förmodde få af honom med rättegång, och ibland the saker
som Herr Sten ocli flere af Rijksens Råd kastade Konung Hans l ore , voro tliessa the màr-
keligaste. Först Calmare Recess blef icke hållen , Danska fougdar insatte s till slott och
lähn, många af Rijksens Råd hade lijdit skada lör hans skuld, them han hade låfvat veder
läggning med förläningar, och the fingo dock intet. Herr Sten och Herr Svante hade han
mycket låfvat, som intet blef hållet. Soll och Guld fördes utaf landet och intet blef bestält
om rijksens trassel som utlåfvat var. Sununa: frijheter, beseglad bref, Konungslig ord oeh
handgrijp blef icke hållet. Thesse och mång annor stycke kastade the Svenske Konung
Hans före.
Samma år som förberört är vijd Martini «) blef Herr Sten Sture åter keest och korat
d. äldre till Rijksens Föreståndare i Stockholm, och så förfölgde han beställningen för Stockholms
slott, och om våren a therefter, tå han förmodde att Konung Hans skulle komma och vilja
giora Drottning Christina undsättning, tänkte han till huru han skulle få slottet snarliga in.
Therföre begynte tå hans folk storma till på slottet, fredagen för Helga Tlvovsdag v) och
af samma storm vordo the som på Slottet voro så förskräckte , att the begynte strax dag-
tinga, ty the hade icke många färdoga , som värn giöra kunde, och måndagen för Pinges-
daga gafs slottet upp Anno Domini i5o2, och voro ther ieke öfver tijo karla som rätt hel-
bregda voro, tå the af gingo, och föga mehr än 70 lefvandes. Tå gick Drottning Christina
af slottet med behållna håfvor och fritt hennes dageliga gårdsfolk, men alla andra blefvo för
fångar, och tre dagar efter slottet upgifvit var, kom Konung Hans med en stor skie ps-
flotta för Stockholm, till att giöra Drottningen undsättning. Men tå han förnam att slottet
var uppgifvit, seglade han till Dannemark igen och Drottningen blef vid halftannat år i
Stockholm och sedan giorde Danske och Svenske mycken skada livar på annan. Oeh vijd S:tæ
Mariæ Magdalenæ tijd x) therefter blef Elfsborg afbrändt,som Herr Erich Erichson inneha
de, och han blef sedan efter få dagar jämmerligen ihielslagen af bönderna y). Något
ther efter vid S:ti Laurentii tijd, slogo Konung Hanses folk in i Wästergöthland, giorde
ther stor skada, och brände upp Öresten. Vijd samma tijd sände the af Lybeck sex svår
skiepp till Stockholm, ladd med allehanda varur och värjor som the Svenske behöfde till
then feigde som the företagit hade. Men Herr Knut Alf son bedref mycket i Norrige emot
Konung Hans, hade Akers Huus z) inne och ther blef han samma år om Bartholomæi a)
ihielslagen i ett skiepp utanför slottet af Konung Hanses folk, äntå honom Var en Cliristelig
leigde tillsagt. Så förlopp sig tijden, att Herr Sten fick all slotten in, förutan Calmare och
Bork-
r) Matthias Gregorii (Lillie).'
5) Otto Svinhufvud.
r ) D. 10 Od. ii) D. 11 Nov.
v) D. 20 Maj. æ) D- 22 Julii.
y ) Litteræ Achatii Johannis, Siggonis Lau-
fentii, Axelii Posse 8Cc. dat. Skaris d. 22 Sept.
l 5 o 3 , qui bus Ericus Eric! (Gyllenstieraa) a pro-
ditionis expurgatur crimine, servantur in colled.
Mag. J. H. Schröder,
z) Aggerhus.
aj D. a 4 Aug. Cfr. Chron. Skibyense ap.
Langebtk Script. R. Dan. T. II. p. 662. Illius
viduam connubio secum junxit Syanto Sture
fl. j, 5 oä. De ea v. supra p. 202.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.