X '
SVENSKA CHRONICA.
TJ?*™ ° Ch Si " Sn “ Part Herr Slen sä »*ärdt öfter, att the ville hafva haft 1.,1-
ska som IT' t T T, "'t!' 8 * ' the l ' ,anska u " dr “' le ,her u Ppä och straffade the Sven-
HöiVitsl, och°i,' „• T’ ff 0 '' VUI * rd ’ ’ 0m Sä »»* «rit .her« Herre och
ut för H Z , fT C " il *’ 1 SM "S0nä, icke harte varit och gifvi, sig ,» härd,
Cordt then H s-“ J dd . “ m J,als ™’ ° cl ’ ™ r J ” k »■>'»• Biskop
der ï Jt Èrk eh k ^ ‘ het * â *» «* «• Sten mäste „!
ved ] 8 'a L,k,el, ' sko P™° m "*S'> Jordagods för then skada han honom giert hade, men thon
vederläggning varade- icke länge.
och Jr n't 99 k0n \ KonUng Ä,ar l, PP ifrä Dannemark med Drottning Christina f)
holn. fil =" - LS 'T" 1 C pSa,a ’ ° ch vipl KyndersmäsSo tijd blef Drottningen krönt i Stock
kar Chrisiilrnh* ° ch Saru ™ a är red Konung Hans sina Erichs gatu, och Jun-
och bief ta m;: : Pask a och Pinge S då£a ther näst efter till Stockholm,
och bief ta utvald till Sveriges Konung efter sin fader. Sä förlopp sig regementet un-
rll .T" 8 ' 1S atti,andet Var g ° d *** "* Sod tijd, och Var han Jelf° eil from ol
«ff V/? 1 .’ T tn . e " part af bans fül, s dar voro ar S e och giorde myckin öfverväld, soin var
i:"'" s) pa «w »ta ratt och sim nu upiiifngiä ä Piaihg;
ZjZIÏlZ P3 -d r “r T C* "*■ » h »" om halsen, mehr, af hat
, , ‘ s “ f, “” e lougdar Ilade Kommg Hans och, som var Ander, Peder,m och andra
Ther t il ' ’ T" 1 . Her ™ mehra VOr ° ,nI Sia ‘ 1 “’ ä " '™ SOS" "lod thetas stränghet.
! »o.» „ d ,, a Ridderskapct son, begynte fä ett misshag till honom, efter tl.et
.. “j a ““ “f hall . el ’ thet h “> «homlMvut hade, ieke blef»,, the hoher sä achtade
som, he hade formodat, ,4 ,he honom intogo till rijke, för theras Herra oel, Konung. fZk
blef mgen tmg foretag., emo, honom, u,a„ oviDian vävte mehr och mehr, besynneilj emel-
a„ honom och Herr-Sten ,111 , hes han afslagen var* i Ditmarsken/ the h,„ LkZ t
skada, och blef mycket försvagat h). U
1,™.. och the Svenske stodo alti/thei efter, ”£*
och att en trassel skulle upprättas ther Cronones ränta skulle lagg.Vuti thet icke fLr t
Aarut, sa att rijksens skatt icke skulle föras af Jandet. Och viid Vui^esdaJa H — ,
komme „11 Stockholm Herr *. «*», Herr
Hir AK«I fff/jo» och Bengt Ryntng med siuhundrat Hofmän och Konung Hans med !)
ningen var uppa slottet, voro och mänga andre af Rijksens Rad tillstädes Tå ' ■’° !
Herr Sten, Herr Svante och the andre som med them voro att K \ , * be 6 ,arado
articklar vid macht, som i Cahnare Recess beslutimZo o7 2 at ^ f ^ ^
nom beskrifvct, och ville att han thet hålla skulle, och handlade- iï ‘ f 6 ga ^° L °~
veckor. Dock gick Herr Sten och the med honom voro ‘aldrig p ä ^^0“" ^
.„ed mindre the hade gislan för sig. Men ,4 Herr Sten och „.e andre ieke iingo .TeTai
af Konung Hans som , I.« beg,ärade, lätes , he vara tillfrijds med ,1m svar the f „ 1 Z
och loro lira Stockholm, otta danar efter Wii.-f,.. i launaae
tillhopa vijd S:t Olofs tijd k) i WadLna. Ta vedLacle thf Kr* VH-^ ^ ™
nom upp huldskap och manskap, och the brefven fick han i Stock” 'f ^ h °"
tm, / J. t elagar ther efter gick han till skieps, seglade sa till DaLnlark mcdTry st^
s.\i< pp och lat Drottningen blifva qvar pa slottet och viid e j r . i c ,, ^
Herr Sten och tl.e andre läto stra’ bes^lla
S.t Laurent., dag, och gal Slottet upp vijcl S:t Matthei m) „1er efter S3 I ' ' ' ° m
stod aUerlängs, med Konungen, och efter
undsättning soin ther behöfdes, .therföre ga f han honom Mf att i kund ° S ‘° ra honora
af Rijksens Rad, pa thet han icke skulle förderet varda o 1 p- § •“ ^ **
kom Herr Sten med Rid- -a -, rda> ocb V1 l d ßirgittasmässo tijd n)
med Biskoparna , Skara o) och Wäxiö p ) och EleHi till Linkiöping q)
J ^onradus Rogge, ob. 1 5oi.
f) Fiha Ernes 1 1 Eleäoris Saxoniæ.
S) V. Stiernman Höfd. M. p i4 q
. h \ De h °? c ? kello & pugna pmpe Meldor-
pium d. i 7 febr. löoo, ubi Rex cladem fune-
stam passus est, clr. C. Molbech, Hist, om Dit-
inarsker Krigen Hafn. i8i5
' ) 1 D n 1 , ö, f t i)D ‘ 29 Jul> O D. xoAug.
; S i epl " «) D. 7 Oö.
o) Erynolphu.s Gerlackson (Gylfa)
p) Ingemar us Petri (Stiernsköld).
q) Hemming Gadd.
H. 84.
_ »

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.