332
xxxnr.
OLAI PETRI
65 .
Rien Erkiebiskopen bod ,u altijd thet till, att Herr Sten och Rijksens Råd skulle komma i --
hopa i Yänkap och k lärlek, och handla om rijksens vårdande ärende, efter then laglighet
som tå på färde var, ther rijket hade feigde på två sijdor både af Ryssar och Daner,
Så var ta Herr Sten på thet sidsta sa tillfrids ther nted, men han ville icke att the skulle
komma med alt theras folk. Och the ville icke komma med mindre the ^ hade theras folk
med sig, så räddes the hvar för annan, och ihermed kommo the intet tillhopa, utan Herr
Sten hölt sig intill Bönderna och beklagade Rijksens Råd, att the ville draga främmande
Herrskap här in i landet, rijket till en obotelig skada, som tillförene skedt var. Men Rijk
sens Rad lät gå sin bref ut i landet och beklagade högeliga, att han förde rijket i feige o
både med inländska och utländska. Dock skref ju altijd Erkiebiskopen Herr Sten till och bc-
giärade att han skulle handla vänliga med Rijksens Råd och icke hålla sig så mycket m ti
bönderna och sättia ther med sinnet uti them. Och bad han att Herr Sten skulle besinna
thet gambla ordspråket, thet man säijä plägar: Om bönderna skola förlijka herrarna, ta gio-
ra the them lijka såta och sättia them alla vijd ändan. Men Herr Sten hölt ju sitt ^
fram, och tå han förnam, att Rijksens Råd ju ville änteliga in till Stockholm, och alt t ie
kommo dragandes vijd S.ti Johannis tijd om sommaren, så gaf lian sig strax ut dra . lot '
holm och begynte strax utan all förvaring förarga på Erkiebiskopen, som ta hufvudet var oi
Rijksens Råd, han lät skinna BiskopsTuna, och lät vid S;t Johannis tijd bestalla oc a îanna
Biskopsgården i Upsala, lät och så bestalla Erkiebiskopen med några andra af Rijksens u t
på Stäket, Biskop Henrich i Linkiöping lät lian fånga och Örebro slott som 1 err '
innehade k. haj theshjkes och bes,»Ha, dock W icke Se* » ! P» *«*«,
sen Sten Svanteson som tå var ett barn, var ther nppa och förargade Herr Sten alt
thet han kunde pä Rijksens Råd. Och efter thet han hade bestallet E,K,e lus.open oeh na-
alulra llta f Rijksens Råd pä Stäket, och gick them sä hardt efter, therlore vo,do _
%i(t Roosrn och Herr THur, ^°» <0 «rackade till Konung Han, om «nd^ pa
Rijksens Råds vägua, emot Herr Sten, the kommo till Kommgen och fingo und, att,ung,
och tå kom strax Konung Hans, och fick Colmar, och Bo,Iholmen in Hr M. Boo,on och
Arved Trolle, hyllade honom pä menige Rijksens Rads vägna, och thetta skedde v„d S.t,
Jacobi lijd z). Men fiorton dagar therefter, komm. Herr Nils Booson och Herr l.iu.e on-
son med Konung Hanses folk i Stockholms skiär, och något ther e, tor kom han »elf, oc
vid Bartholome» a) bes, .Ilade han Stockholm, men Herr Sten handlade mod bönderna och
hade församblat mycket tolk vijd Kommg Han es fi^och ^
SrÄ; Ä “Ä; och På S„ Michels dag « Herr Sten af-
slagen på Norra malm, och tå hade han Stockholms stad med sig.
Men efter thet Hr Sten nu ingen mehr, tröst hade och var två resor af,lagen, sa he-
r TA TT tå lian hade fått sadana förvaring, som han
gynte han tå dagtinga med K« n H ’ ‘ a en aftalat sak , 6 & lät han ho-
i tliot som åiiordt var skulle pu ciua bijuu
beg,aiade, ,, . ^ och sla g, me d then rätt han hade t ,11 rijket. Några dagar efter
nom upp Stockhol hörde intagen i Stockholm , och ta
Bireittæ b), blef Konungen med sadana ahro som thei till iiorcie im 0
t V n, nå slottet och Herr Sten öfverantvardade honom slottslafvarna, sade han u - 10-
nonv Herr Sten J hafven giort ett ondt Testamente i Sverige, i thet J liafven giort bönderna,
Lm Gud haf" skapat til! trälar , till Herrar, och the som Herrar skulle vara ville J giora
till trälar.
Så fick tå Konung Hans hela rijket in, och uppå S:t Catharina, dag c) ther nast
efter blef han i Stockholm kronter till Sveriges Konung, efter Christi byru ar i 97 - a
han nu hade fått rijket in och beställ ther om efter sin vilia, drog han strax efter u i eit
till Dannemark igen. Men Erkiebiskopen och flere med honom, som Herr Sten voro ansm-
nige, stodo hardt therefter, att han skulle uprätta them theras skada som ne a lonoin oc
hans vänner lijdit hade, men efter thet att Konung Hans hade gi vit ier su °i )na
uppå att thet som giort var i then tvist och tvedrächt som vant hade skill e vara en -
talat sak, och ville för then skull icke ryggia sitt bref, therföre sände Erkiebiskopen sm
bod tih Rom therom, att Påfven skulle dispensera therutinnan, att saken matte komma till
rättegång äntå alt tiUgifvit var. Thet kom och ther till, ty Erkiebiskopen och flere klagade
«>) Af tre Rosor.
z ) D. 25 Jul. o) D. 24 Aug.
j) J), g Octobr. 1497. C fr. præterea F ant;
Diss. de commoratione R. Johannis II. in Svecia.
P. I. II. Ups. 1812 - iö.
c) Die 2 5 Novembris. Cfr. supra p. 197.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.