SVENSKA CHRONICA.
5Si
Äd HhuLr': Llth i r c,t
stor bekostning giordes unoâ förr w t i r , orkholm emot theras yilha, ther
nora, att han skulle förlän! Wijborg ochNyTs'„'tt ,,'f Sä ,""' le '' M * h °‘
hatte macht «11 at, försvara the! R ^> “»
soin ther föllo, måtte ther förtär i u-m , J ' ’ a att tJlen skatt ocil ränta
hålla tfie slotten a, h™ tä , r! ■ ’’ **> M ' r °* « ** ville ho
och icke förde skal «„I tcH f, " B “ *- ««« tuude,
landsändan och en ,! r ded‘af F f ■ rM «™** hade, var „„ then
förekas, adt. Så v!r *!, „1 e „ , 0ch - ■”*”« »""<* •**» vard, Herr Sten
stycke, före sem hans ähro och rede!, le,“på T’* 1 " ^ *"•*» Sv “ le
dömdes frij therföre att han icke h i . S , ' Sa,te Sv "" te “na sak i välten och
, «ore, att han rcke hade rym, undan r.jksens Baner som honom förkasta, var.
Oeh medan Rijksen, Bäd så tillhopa Yär och thesse ärender för händer hed.
eft”, sk!n! S et\lir ä mmhl nha "' ,a> ’ ha„ begiärade, att pä S:t Johannis dag lhe!T,t
Calmare Recess full, giöra/och'1 £* '*%?*
X:» tis £lsr~i?- : -“?• ÏT«“ -
orh Calmare, men efter thet Herr Sten rille nu V, lia siÎ 7 ^ ^ ^ V ' c ' ster S ölh,anfl
yilha, therföre blef thet satt i dag emellan honom oeh them - ^v! f T*
hallas en allmännelig herredag, och flier till skulle komma a 1 ’! I •• ^ 1 d skulle
h af va sex frijborne män med °sig och sex bönder af hL^lu § TT l n T ****
HöJvitsmansdömet. Men i medlertijd begynto Konung Hans Xarm T“'T
sens Råd, hafva theras bod till Herr IL , och va andra af R jk-
«°m, till att öfyerväga hvad medel och lämpo ther kunde finnas tifi Tt L t^ ^
Konung Hans giotde på rijket måtte förtagen varda, men Her S -, T^ ^
med them, med mindre the vilie hålla honom för rliksons Föfvt ^ ^ ’ samuJ
ville lian heller tlllstädia att the skulle komma tiU Stockholm LrCre T™ T^
lar, och lät han läggia sin Pråm och Jachter upp str ^en VT Z ,IT°
them. Så begiärade the att han skulle komma till them till Ekö h ^ m > emot
icke, och sa förlopp thet sig några veckor, att tL Lde bod Lr tdTanLn ^^7
mtet ti Isamman, utan Rybsens Rad beklagade högeiiga att them vardt förment, att the icke
matte komma m i Cronones stad och förhandla rijksens ärende Orh - , 7
mehr emellan Herr Sten och Rijksens Bäd. ' " “ ’“•* ° V ' 11 '“ ** ° d >
Medan thet sä förlopp sig, var Arved Trolle, som hade Calmare ,W, til, tals med
Pay el Laxman Hofmåstaren, och Eskil GJije Marsken i Dannemark, och thet skedde i
Lyckia v) nagra dagar efter Pingesdaga, och ther sade han them till pa Rijksens Rads väena
att the ville gerna hälla thet the Konung Hans läfvat hade, men thet the icke kunde strax nii
fullgiora theras löfte, var icke theras skuld, ty Herr Sten förhindrade them, och hade the
val lange sedan giort en ända thermed, hvar thet icke hade af honom vordet them förta-t
Gaf Arved Trolle och thet iöre, att Rijksens Råd hade sagt Herr Sten upp huldskap och
manskap, och att han holt rijket under sig emot theras villia, dock ville the aldrig efter
then dag känna honom lör theras Herra, och iörmodde the att Konung Hans skulle kom
ma them till undsättning emot Herr Sten. Och begiärade Arved Trolle, att Konungens folk
icke skulle förarga pa them som honom för Herra anamma ville, men the som stodo honom
emot, matte sta theras egen fara, och förplichtade han sig att hans son Erich Trolle Nils
Booson och Here hans vänner, aldrig skulle hålla Herr Sten för theras Herra x).
Efter thet oviliian vaxte mehr och mehr emellan Herr Sten och Rijksens Rad, lät
han Mesa bönderna i Stockholms Lahn och i Rodhen, och gaf före, att Konung Hanses folk Lo
i skiären och giorde ther skada. Tå bönderna kommo och vordo iörsamblade på Norra malm och
the förnummo att Konungens folk var icke för handene, utan the voro iörsamblade emot
Rijksens Råd, gmgo the hem igen i then gången hvar till sitt, och ther blef intet mehr af.
Me a
t) D. 29 Jul.
u) Cfr. Holberg 1. c. p. 786.
v) Lyckeby, in Blekingia.
x ) v. Hadorph i. c. p. 5 So.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.