SVENSKA CHRÔNICA.
32 $
och ville hafv. frijd i try år son tillbudit var. Och efter sä icke skedde fäl de
thcr „.ycket ond, efter. Ty tå Konung Hn,„ säg a,t Herr Sten sa styf v„' belttaS
de han sa med Ryssarna, att the skulle få honom nog till att beställa.
, , f .. t an ' m “ “ r °' n hösten tommo Kyssarna in i Finland och giorde thcr stor skad. t
blef Knut Carlson slagen som Höf.itsman var l ör Herr Stens folk „1 • , ’ ’’
med honom. Sa förSamblade Herr St , ’ 01 nian S e vor do slagne
ax. ä" nsù s s‘ fr Fr-“
hastigt oi verkomma som behöfdes. Therföre hade tå Ryssarna thesto bättre tillfälle ochVa ^
gang. The komme till Wijborg vid S.ti Andre* tijd /, storn,ade ther till staden 0 ^ 0 ^
mum oc, t oro the mangastades med stegar komne på murarna. Ta Knut Posse som t! var i
ti er f 1 'T’ StK de han StràX dderl 1 tornet un(!er Ryssarna och brände them upp 0 cH
Knut P \ ? T S ° m Pä mUrarna VOr ° ^örskraciite och gâfvo flychtena. Och’änta
L föfsToi f 6 b Jtet f( f h r Sä Si0rde han dock k *** TrA stor «kada. Sedan drom
e fot S.t Olofs borg, ther fingo the och stor skada, och the drom hem men nrh I 1
the mist i then resan Nijotusend folk. Sa kom ta Herr Sten tiUFi Zl Z
voro bortdragna, och efter folket var mycket och kunde icke väl hällas än 1 Ï
stad, therföre förskingrade han thet, och lade thet vidt omkring, men oTkU f?-
Ocr efter kommo Ryssarna igen och brände af Carelen och SaVolax, och en stamdel af
1 a\ asteland, och kommo m till Tavastehus, och ther the framforö brände the alt af och
S ‘° S ° ”f 1 alt lllet the öfverkomma kunde och thet the ihielslagit hade, var färslaé t f
lu(useml mj. Och förra äu Here Sten som ,ä var i Finland, Icmde toll '« Zk tiL
■gen, som han förskingrat och omkring lagt hade, giorde Ryssarna sådana skada och '
f « Vhermed for han äter hl, Sverige ,ge„ till at, iörsamhla mehra fo^’oef
de seuan draga m 1 Ryssaland och skickade han Svante Nilson med Herr Erich T - .i
och Herr Sten Thureson «) till HÖfvitsmän för folket, som han lät blifva o v + r r ° ® *
Men ta han kom till Sverige, och skulle försambla mehra folk, gick thet si Hn T j
att han icke kom sä snart till Finland igen, som ütlâfVat var. Herr Sten hade "Æ vmber*
han hade velat gerna straffa Ryssarna, sa fruktade han dock att Konung Hanses vänner sk p*
något obestånd begynna emot honom lmr inne i landet i hans fravarelse Tv han &
v,d het smnet «t han vilie siclf hlifva vifd regemente, „,,h |ckc lätn Konimg toLTom“
ma fil rijket, anta annorledes utlâfva, var, som fôrherôr, àr. Och â,„â att Hcr"Sttn , T
tner far. fore, att nâgot „bestand skulle här begynnas inne i landet i han, M
tölvade för then skun för länge med then hielp ,1 han sknlle giör, them T„m FM 7 ~
Sa förmanade dock Erkiebiskopen ocl, flore af Rijksens Råd honom at, 1™, ,
s,g med the, folk han hade åt Finland. Ocl, the voro honom ,her g„d före
obestånd skulle företagit varda inne i landet, som han fruktade före «1 T ““
nago, tillf örene varit skickat bod af Herr äten och Rijksens Råd till R„,„ ' få ti r ■■ T
Cruciatan, emot Ryssarna, thet är att alle the, Som ville vara the Svenske Mslmdif T™
achtige till att strida emot Ryssarna, skulle hafva allösning af , v nd oeh °‘ ,l8o, 8-
ciata vardt förvärfvaf, dock icke utan svåra hekostning, ,„e„ hon kom hue, hijt tills' C f“'
utan blef af Konung Hanses vänner förhindrat. Var ocl, theslijkes bref af P5f„
'^RyZfr" S Hi “’ *“ 1,a " iCt ° Sk “ Ue *“*■ P4 ***•■ K,e hade 1‘Zl
Men ,å Sva„te såg att tijden förled och Herr Sten kom icke, som ntlofvat var ■
de hau och Knut Posse med the andra redo och drogo med Tutüsend folk o) v i‘d d
fm tijd p) in till nya Narfven, och bestalladd ther slottet, som kallades Ivanlrot ^ ^ T~
stormade the, och vunno thet innan sex timar, och fingo ther stora ämdelar Vh ^
drade fangar och drogo sa tillbaka tiil Finland igen, och förlopp så tijden i n till jïîÎT'
mässo, och thetta skedde Anno Domini i4g6. Giorde och sä Ryssarna vi id sammd + G■
skada i Norrabotten, sa att efter thet Svante hade nu sa länge' bidt och
Finland och fick ingen undsättning* giorde han redo till att draga hem till S •
thet var och tillförene af Rijksens Rad sä belefvat, ther Herr Sten hade sielt S «fm-
tyckm till, att han skulle vijd then tijden komma hem igen. Ta nu Svante och the a i
med honom voro redo till att fara hem, kom Herr Sten Öfver till Finland^ och begiä-
radë
0 D. oo Nov, Cfr. Bahdes Di.ss. de Tonitru
faelitio Viburgensi. Præs. J. Ihre . Ups* 1740.
m ) Cod. 12: 7000.
n> Bielke.
°\ £° d ‘ 200, Cod> 14 : en h °°P folk.
V) t>. i 5 Aug. ' L

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.