SVENSKA CHRONICA.
32 7
, ] S i 31 S Cr> , Herr . Sten hade hans broders Åke Axelsons dotter, och Arved Trolle
act lans otter therfore begynte ban blifva fast storainnat, sa att ban fruchtade Ingen,
u an gum e ivad honom täcktes, ban lät taga upp mang skiepp i Östra siön både ifrån Hollän-
er och the som vijd s.ösijdona bodde, och hade han sa tvingat Holländerne, att the maste
axhga komma med tu skiepp till Wijsby och lossa ther. Och tå han hade i någor år så re
gerat i sion, begynte stort rop komma öfver the Svenska, att the voro allestädes kallade Siö-
;? f r; re ’, ty mCnUlge , n var att llerr Ivar g‘ or < le thct icke allena, utan några af thet Svenska
ic derskapet voro ther i rad med, och vardt han ofta förmanat att han skulle hålla frijd i
sion, dock achtade han thet intet. The Svenska hotade han med the Danska, och the Dan
ska hotade han med the Svenska, och thermed giorde han hvad honom lyste, och begvnte s
T St0r ° Vlllia emellan Herr Sten och honom, dock ville Herr Sten ieke gierna slå
till feigda med honom, ulan tog några al Rijksens Råd med sig och for till Calmarne vijd
Kyndersmassotijd Anno Domini i48y, och begiärade att Herr Ivar, som tå var på Bork-
holmen, skulle komma till honom, men han gaf före att han var sink och ville intet kom
ma. Så for Herr Sten till Skäggenäs z) och kallade Herr Ivar tijt, men han fick ther ingen
svar af honom. Thermed for tå Herr Sten in uppå Öland och sände Hans Åkeson/) och
Arved Trolle till honom, att the skulle undervijsa honom till thet bästa och la-a thet så
att han och Herr Sten måtte komma till orda, men Herr Irar aclitacle thet intet utan be
gynte befästa sig, och lät så gripa några af Herr Stens Hofmän. T fieri ore lät tå Herr
Sten strax bestalla honom på Borkholmen, dock undkom Herr Ivar hemlem ena natt af
slottet och kom med en lijten båt sin väg in ät Gothland.
f u i T f Ro ": j Sra ;™ h r üie Svenskebegyntegä Herr ^
fiuktade han att the skulle la Gothland in, giorde sig så redo,, med mycket folk och mån*
. CPP l!l1 Seg ‘ a tJ1 Gothland - När Herr Ivar thet fict veta for han strax emot honom,
och kom RU honom i Drakaör, ther lät han Konungenom landet upp, äntå han hade
thet i pant i or en stor Summa penningar som förberört är, och ville han gierna hafva
upvackt Konungen emot the Svenska, dock kunde han thet icke bekomma. Och tå Komm*
Hans hade vant till Gothland och tagit thet in med slott och stad, seglade han till Öland”
cch hade Skieppar Pyning med sig, och faite sina ankar vid norra udden, skref sa Herr
Sten till, och begiärade honom till tals, och tå han hade fått gisslan för sig,' for han ut
tiU Konungen. The forhjktes väl och giorde frijd sig emellan, och iåfvade Herr Sten så
ta som till!orene att han skulle låta Konungenom rijket upp, och blef i samma reso så öfver-
talat, att Herr Rar Axelson skulle upläta Herr Sten Öland och Borkholmen, hvilket han
och sa utlafvade, anta han achtade thet intet liålla, utan ville segla till Köpnumnahamn Men
ta Konung Hans thet förnam, böd han honom strängeliga, att lian skulle fara till Öland och
uplåta slottet som sagt var, thet skedde och sa. Herr Sten anammade slottet fritt och
q vitt, och Fru Magdalena med sina tienare gick af med behåldna halvor, efter som Konun*
Hans emellan båda parterna dagtingat hade. Och seglade så Herr Ivar åt Dajmemark och
förviste sig dock hvarken om Slott eller Lälm , och blef på thet sidsta död en ringa man
Så lyehtades hans öfverdådighet. Men Herr Sten tog in Stäkaborg, Baseborg och all annor
Lähn, som Herr Ivar hade tillförene inne haft.
Vijd then tijden var Påfvens Legat här i landet med Romare aflat och han beet An.
tonius Mast a). Begynte och tå Ryssarne giöra infall i Finland, som the ofta tillförene -ort
hade. Therföre drog Herr Sten tijt med stora macht till att beskydda then landsändan"
Medan han ther var kom Pafvens bansbref på honom hijt i landet, och böd Påfven strän
geliga att Erkiebiskopen och the andra Biskoparna skulle lysa Herr Sten i bann för ihet
han hade Örebro borta, som var Drottning Dorotheæ Mârgongâfva, dock bannlyste Bisko
parna honom icke, utan han måste hafva sin bod till Rom på svår kost och taring och för
svara och lördagtinga sina sak för Påfvenom, emot them som hans åklagare voro, och va
rade then rättegången i Bom någor år, och thetta bansbrefvet kom till Sverige Anno m88 b)
Och samma året vardt hållet ett Herremöte i Telje att all Tull skulle utgifvas i SÖlf. Året
therefter lat Flerr Sten upsättia then stora Jörianen c) i Stockholms bykyrkio. Tå kom och
drifvandes en stor Hvalfisk, här in för Stockholms skiär. Anno Domini i i 9 o giordes förbund
emellan Sverige, Lybeek och andra städer, och året therefter vardt åter hållet ett Herre
möte i Telje ther sade Herr Sten regementet ifrå sig, och begiärade att Rijksens Råd skul
le
zî Promontorium in freto Calmariensi. c \ tji: us ^
a ) Ab an. 1488 ad an. i4 9 o iu Svecia com- Vis,] quam in pioelio Brünkeber*en^ H Til*
~S£ emUexercitu. Svecanu, Sv. Folkvisor T. ff.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.