526
XXXIII. OLAÏ PETRI
Laurentz Axelson, och fick så samma Herr Laurentz slotlen in i Finland, och holt them
emot Herr Stens och Rijksens Råds villia, och hotade them med Ryssarna, att han ville
låta them få slotten, hvar han icke finge sin villia. Sa blef och på thet åidsta han död
och sä fick Herr Ivar Axelson Slotten in efter honom; men Herr Sten stod hardt ther-
efter att han måtte fa them under Cronone igen. Han holt ofta och mång herramöte
therom, och var dock lika när, ty Herr Ivar kunde icke bevekas thertill, att han ville ant-
varda slotten ifrå sig. Så var och Rijksens Råd begiärandes att Tavastehus med all then
ränto ther under låg skulle vordet lagt under rijksens trassel. Yid thet sinnet var och Herr
Ivar, som en var af Rijksens Råd, och var han sa till sinnes, att han ville med sådana
skiäl antvarda thet slottet ifrå sig, att thess årliga ränta skulle hafva kommit i trasselen.
Men thet var Herr Sten icke benägen till, therföre blef thet och så hängiandes. På thet
sidsta måste Herr Sten sielf fara till Gothland t:ll Herr Ivar, ther blef ta efter lang för
handling så förlijkt, att Herr Sten skulle fa Wijborg, Nya Slott och Tavastehuus igen,
och Herr Ivar skulle hafva theremot i vederläggning Borkholmen, Öland, Stäkeborg och
Åkerbo Härad, Gestringaland, Ångermanland, Asunda Härad, Haga, Eueköpings Stad
och Svartesiö, och thertill skulle han behålla Raseborg, uppa alt thetta fick han bref under
rijksens klämrno, äntå thet var Rijksens Rad emot, att han skulle fa Borkholmen. Men Herr
Sten sade, att han förvissade sig med honom om Gothland, och thetta skedde vijd Johannis
Baptistæ tijd, Anno Domini i485 f). Tå Herr Sten var till Gothland , skedde ett up-
lopp i Stockholm, och thet kom så till att Herr Sten Christiernson t) slog en Borgare
ihiel vredeliga i ett hemligit hus, och när han thet giort hade, gaf han sig till Gråmunka
Clöster, men Borgarena församhlade sig och stormade till Clöstret, och togo honom ther
ut med våld. Tå Fru Ingeborg, Herr Sten Stures, thet förnam att sådana uppror var
i staden, lopp hon hasteliga ther till med, och ville undsättia Herr Sten Christiernson, att
han skulle icke ihielslagen varda, men bullret var så stort, att hon intet yardt achtat, utan
i trånget blef hon omkullskiutin, af hvilket Herr Sten storliga fortörnat vardt , räknade
thet så högt, att han ville hafva stora bot therföre, dock lade Rijksens Råd sig så ther
emellan, att saken vardt fördragen, och måste Stockholms stad giöra sådana förplichtelse,
att the altijd skulle stå faste med Herr Sten ehvad påkomma kunde, hvilket the cch sa
giorde. Anno Domini ii84 vijd Martini «), blef hållet ett herramöte i Stockholm, och ther
var Herr Ivar Axelson med. I samma möte var stor tvist emellan Herr Sten cch Rijksens
Råd, och ville the tå hafva satt honom ifrå Höfvitsmansdömet. Herr Ivar Axelson ville haf
va Arved Trolle v) ther till igen, i Herr Stens stad, dock på thet sidsta blefvo the så f örente
att Herr Sten skulle blifva vijd regementet som han tillförene varit hade.
Vijd then tijden och något tillförene var en stor och långsam feigde uppkommen
emellan Mästaren i Liflend och Erkiebiskopen 4 i Riga xj , men the Svenska voro ther till
skickade att the skulle vara Conservatores och beskiärmare öfver Stiebten och hela Cier~
keriet i Liflaud emot Mästaren, som i mång stycker ville vara Biskoparna för nar. Tlier-
före kom thet nu ther till, att Herr Sten som en Clerkeriets beskiärmare , sande ett stort
tal folk till Lifland, the Rigiska till undsättning emot Mästaren, och ther var Hr Nils Erich-
son Höfvitsman före, och skedde thenna undsättningen Anno Domini i485. Och tå Herr
Nils Erichson hade ined sitt folk uträttat them honom befalt var, kom han hem igen, och
var så i mång år therefter stor ovilia emellan Herr Sten och Mästaren, ther Muscoviten y)
som och vijd then tijden hade fått Nogård, fick stor tillfälle af att giöra skada både i Lifland
och Finland, och then skada som han giorde, kom thet åsfad, att Herr Sten och Mästaren
måste efter lång ovillia förlijka sig igen, oeh förbinda sig tillhopa emot Muscovitens villia.
Efter Christi byrd i486 begynte bönderna i Mark och Kind i Wästergöthland, varda gen-
sträfvoge emot Herr Sten, therföre for han tijt med macht och tvingade them till lydach-
tighet, och lät sättia ther några bönder på stegel, sedan fick han god frijd i then Lands
ändan.
Efter thet nu Herr Ivar Axelson hade Gothland inne, och ther till så mång Slott
och Lahn här inne i landet , och var här storliga befryndat med gif termåhl, lian hade Ko
nung
$) v. Hadorph 1. c. p. 3i6.
t ) Oxenstierna till Salesta.
u) Die n Novembris.
v ) Arvidus Trolle till Bergquara, gener
Ivari Axelson, de quo mox infra. Cfr. supra
p. 181, 186. Regni Senator ob. i5o5.
xj De diutinis hisce in Livonia turbis v.
Schlözer & Gebhardi, Gesch. von Littauen, ia
Allgemein. WellHist. T. L. p. 4 5g, 466. Foe-
dus Rigensibus initum a. 1479. Lites tandem
compositæ a, i488.
y ) Iwan Wasüiewitsch. Cfr. Schlözer. 1. c.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.