SVENSKA CHRONICA.
3a5
%
» Men n ^S 0li therefter gick bod och bref öfver all try rijken, att Herrarr.öte skul-
och P i 1 pf; “ ^ tljd Var ’ a “ tHet Sku,le hâllas > ë iorde Herr Sten «ig redo
och Rijksens Rad med honom till att fara tijt, och tå han kom till Wadstcna blef han sink
r JT ?°" , f S . a att , ; ngenstäd ° 5 fara kunde - ° m han rättsliga rar sink, heller lät han sä
•p.., X ansa S SvU ^j kan man icke enkannerligen vetta, dock var han begiärandes att
Jjksens Rad skulle fara tijt, och han böd them sitt insegel med > men efter thet han icke
or med , sa ville ingen af the andra besökia mötet. The Danska och Norska koinmo ther
oc i t le anammade tå efter läng förhandling och stor löfte och tillsäijelse Junkar Hans lör
lierra och Konung of ver Dannemark och Norrige, och thetta skedde efter Christi byrd år
1485 vijd tiugonde dag Juhl. Och hösten therefter- stod ett Herramöte i Calmare Mår-
masso tijd, och ta g.ordes Calmare Recess/;). Och skref Herr Sten som tå ther tillstädes
var, orgmästare och Rad till i Stockholm, ett bref så lydandes om samma möte:
Thenna dagtingan är sa sig förlupen, att Högboren Förste, Konung Hans stall för-
vetta sig har Konung varda i Sverige med sä skiäl, att han tillförene skall betala all the gäld
hans fader Konung Christiern skyldig är thenna try rijken, och vedergälla all skadagaid
attigom och rijkom, och skall nu i sommar Vårfrudag S:t Assumptionis nästkommande q)
standa här i Calmare ett möte, och skall till then tijd Gothland, Skärdal och Svartö stån-
da till ratta, och här med rätta afsäijas pä thet möte, emellan thessa Rijkens Rad, hvad
njke förenämnde Gothland , Skärdal och Svarto skall tillhöra r). Af hvilket bref är nog
xnärkiandes, att Heir Sten och the andre, som med honom varit hafva af the Sv-il
ska, lofvade och bebrefvade Konung Hans rijket, dock skedde thet under mång svår vil-
kor. The Svenske hade nu tillförene mer än nog försökt huru lijtet them Vardt af häm
mande Konungar hållet thet them låfvades , therföre satte the nu så mång vilkor och ar-
ticklar Konungen fore, att honom skulle endeles vara mödo och arbete att hålla them, som
Calmare recess nog utvisar. Och äntå tådane Articklar voro svåre, så låfvade dock Koming
Hans thet ut med Eder, bref och insegel, att han them hålla ville, och på sådana hans för-
pliclitelse sades honom rijket till, och ä så ofta som någon handel skedde i ett möte hel
ler annat, emellan Konung Hans och the Svenske, ther the honom något låfvade, så sked
de thet ju al tijd under sådana vilkor och förord, att om han hölle Calmare Recess, sä
Ville the hålla honom thet the honom låfvade. Och äntå att Sverige blef Konung Hans
tillsagt och bebrefrat i förberörda möte, så fördröjdes thet dock väl i horton år, forr än
han kom ther till. Sompt the raf att Konung Christierns gäld icke vordo betalat som beta
las skulle, förr än ban komme till rijket, och sompt theraf att the Svenska voro icke myc
ket välvilhoge ther till, att han skulle komma till rijket, eij heller hade the bebrefvat ho
nom rijket, hvar the icke velat thermed undvika ovillia och obestånd rijken emellan, och skedde
i the horton år ganska många och långsamma herredagar rijken emellan, att frijd måtte blif-
va, och Konung Hans måtte komma till Sverige, men thet gick alt så långsammeliga till
och skiöts upp ifrå thet ena mötet till thet andra , och var nog märki andes af all the Sven
skas anslag, att the ingen hog eller villia hade till Konung Hans, annars hade then saken
icke vordet så fördrögd. Här skall man och vetta att i Konung Carls och Konung Chri
stierns tijd, hade en Dansk slächt kommet här in i Sverige, om livilken tillförene bei ört
är, som var först Herr Olof Axelson, som hade Gothland inne, och hans broder Herr Ivar
Axelson ef ter honom. The hade Gothland i pant af Konung Christiern för en stor Summa
penningar, som var hundrade mark lödiga Engelska hvita, tryhundrade och sextijo svåra
Noblar , femtusend och sexhundrat Renska Gyllene, och sexhundrade mark Prytska, och
Herr Erich Axelson hade fått Wijborg (thet han och förstärkte med mur kring om staden)
och Nya Slott, Raseborg och TaVastehus hade han och inne. Och hade Konuno- Carl i
thet hopp gifvit Herr Ivar Axelson sina dotter, att Gothland skulle komma till Sveriges
Crono igen. Thet hade och väl så skedt, hvar ovillia icke hade upkommit emellan Herr
Sten och Herr Ivar, ty en stor ovillia var kommen emellan Konung Christiern och Herr
Ivar och the andra hans bröder, för hvilken sak skull, the platt vände sig ifrå Konung
Christiern in till the Svenska, och höllo med them emot honom som förberördt är. Tå nu
Herr Sten hade f âtt alla Slottslåfvar in öfver hela rijket, låfvade Herr Erich Axelson, att
han skulle hålla the slott, som han innehade, honom och rijket tillhanda. Men tå han låg pä
sina sotesäng förvandlade han slottslåfvarna in uppå sina bröder, Herr Ivar Axelson och Herr
P ) v. Hadorph, 1. c. p. 3l8 , 533.
S) D. .t5 Aug, i434.
Eau-
r) Vide hac de re afta ap. Hadorph 1. c. p.
299 , 321. C fr. Hollers, Danm. R. H. T. I.p, ?5i,
II. Sa.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.