I vA, j
SVENSKA CHRONICA,
"f ,Ulln " d "“ te larkr > ° ah EriA Carlson odi Herr Ivor Green
landet tlllhmdl o'oli »1» Landsandar ther omkring, att the skalle hylla honom
andet tdlhanda ooh I,a„ gal s,g sielf in pä Norro,„alm om S :ti Ægidii dag, och belastade
ol fLIdo 5 rZ k r * Stockholm pi then t ’a si dome st
Z Zt kHo „V, i” f ‘ ' a "‘ ,et - t,,erf5re ,ät h “ »»»«j* »alt i sitt lager, och
Mit och mW hö f T ™1 ° Ch «<*«1* han bönderna „11 sig, be-
holt och mänga bonder qvarre , ]Sgret som efter sa , t Wme VQro
brukade, C for a H^ r S S te e n n sTelf med TeJ Nil^Stlme "T ^ f^T
££ o!h°He“d “t Ï Ne’rik 0 : „o'M-rf Lids-
r ; f’V °* at Dahlarne. Sä drog Konung Christie™ „elf ät Upsala, och
Matdo hol R Î Z’,7 f ng 1,ärade0dl -*» *™PT h.ndgingo honom ther, ooh
RiiW Ra ? d had^f t f T ga - ,5r . l8 " d “" a - “* >« ‘hem hära och se „ägor bref som
sknhe „fklv k S r T f ° r Sr SW,a "’ att rådde honom ther till, .« han grip,
»novåcS ht'ΰ P ’ “'I Sända !’° n0m * iU Dannen, ark, och ville ha„ med samma bref
II!TyJ vZ7 T h ' T f* 4 ’ 7 h t0 " ,ma * *W i Tim. med them. Och med,,,
han sa ,ar , Upsala, fier han t.dende alt Herr Sten kom drogandes med mvcket foil (her
G^n 1 7k ‘T m r■ , ft- Carlson, Erich Kromedick, Herr Trot„ och Herr har
L ilt 7 r , ° ™’ 7“ fÖll,i " dra alt h “ M* stnlle kom
ma „11 Stockholm med srtt folk. Men Herr Sten skyndade sig ät Staket oeh Erkie-
biskop Jacob, som ta var kommen tijt, förfordrade honom så att- h a v
sitt folk nrh tî Pt-iVV. c* i , , ,, - , sa att lian kom val otver med
sm lolfc, ocli ta tinch Carlson och the andra kommo med sitt fnlt vii u • i
them öfver. Therf öre förskingrades ta the bönder, med them voro,’ odi th T
nagra bonder kommo ^Konungens läger. Men Konung Christiern gaf sig sielf med skutor
och batar ifra Upsala at Stockholm, menandes sig skola komma genom strömen viitl Stä-
e , oc i a an ther kom , ville Erkiebiskopen hvarken tala med honom heller släppa ho
nom ther igenom, therföre måste han fara öfver land ifra Stäket till sitt läger, oeh me
EÎf!bo^Tn nSe som V l f " St ° Ci i 0lln ’ fick ° tte Thorbiörnson med Wästgötharnas tillhielp
r / f, ’ som H err Ivar Greens tienare innehade. Axevald brände han oeh af, Herr
/var hade thet och i förJähning. Tä nn Herr Sten och the med honom voro, hade rZ
am » a sa mycket folk, som the betröste sig skola kunna bestå med, drogo the fram till
Erfva en half nul ifrâ Stockholm, ther skref Herr Sten Konung Christen till att ha l
3kuhe draga sin kos till Dannemark igen, men Konungen svarade § att han il L ^
acht kommen, att han sâ hastigt skulle tädan fara, oeh till thet folk Herr Sten hade äl
des honom trettonhundrat folk öfver Lidarnö ifrâ Stockholm, oeh sä drog ta Herr Sten med
\ ° r™ pa amen ’ och bade Konung Christiern skift sitt folk i tre delar, en hop
acuade pa skieppen, en part varpå Brunkeberg, och en en part vijd S:t Clause Cl ös ter
oc lade han en stor hop bonder med sig i lägret, både the som komne voro till att kiöpa
salt, och voro förhållne sä oeh the bönder som Erich Carlson, Herr Trotte och S
Ivar Green forsamblat hade, och ta klåckan var vijd ellofva pä dagen, kom Herr Sten sä
sachteliga dragandes och slog strax till Konung Christierns folk, som voro vijd St* Claræ
Closter, och the i Stockholm voro föllo och mächteliga ut med båtar bak pä them, och
ollo sa hardt till, att the kommo elden pä Konungens skärmer. Men ta Komm- ChrG
süern sag att hans folk, som invid Clöstret var, kom i stor nöd, oeh hade när vordet
ni eragt,^ at mn sitt folk som pä berget var, komma them till undsättning, och blef s fri j-
den sa hard at t Herr Sten måste vijkaafigen, och hade han väl vordet tå afslagen, hvar Hr
ÎSils Sture icke hade snart kommet honom till undsättning. Samma Hr Nils kom dragandes bak
for Brunkeberg utafskogen med mycket folk, kom ock sä mycket folk utdragandes‘ifra Stock
holm, ther Hr Knut Posse var BanermRstare före, så slogo the åter till Konungen på alia -sii-
dor och Knut Posse trängde så hårdt till, att han kom in till Konung Christiern så när,
att Konungen sielf med sma egna hand giorde honom illa såran. Så blef och tå Konungen
skutin i munnen, och miste nagra tänder af ett hakebÖsse lod, och så gaf han sig till flychtena
åt sin skiepp, och hans folk begynte och fly till en bro som giord var emellan Käplingen och
Malmen. Men borgarena voro och af Stockholm ute med båtar, och huggo bror.a så sön
der , att nar folket kom mycket på henne, brast hon sönder, och mycket folk drunknade
ther, många båtar voro och så förfylte med folk att the sunkoned, och drunknade så mycket
folk. ’Vijd Konungens Hufvudbaner Danebroka lågo me? än femhundrade slagne, undan*
tagan*

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.