S2&
XXXIII. OJLAI PETRI
Riddersksfpet stodo fast med Herr Sten Sture och ville hafva honom för theras Herra och
Höfvitsman. Dahlarne öcli Stockholms stad voro och pä hans sijdo , och thermed dagtinga-
des pâ två sijdor, then ena parten för Herr Sten, och then andra för Konnng Christierrt,
och kom pä thet sidsta till uppenbara feigde emellan bada parte-rna, och skedde en slacht-
ning emellan Hr Sten och Erich Carlson och the med honom voro i Trögdena. Tå sattes thet
i dag och Erich Carlson, Herr Trotte, Herr Ivar Green och theras partij, kommo med Herr
Sten och Erich Axelson till orda. Men efter thet the till intet annat medel ville, utan
att Konung Christiern skulle komma till rijket, therföre blef ther ingen vänskap af, utan in
emot Upsala vijd Ladaby kommo the åter till slags. Och ther blef Erich Carlson afslagen
så att han hemligen måste rymma åt Calmare , att ingen viste hvart han kommen var, förr
an en lång tijd therefter. Och fa dagar therefter skedde en slachtning emellan Herr Sten
Sture och Herr Trotte Carlson, och skedde skada och forderf pä alla sijdor, och hade nå
gon tijd tillförene förr än thessa slachtningar skedde, varit vid Magdalense tijd g) församblade 1
Enekiöping Erich Carlson, Herr Erich Nilson, Herr Ivar Green, Herr Trotte Carlson ^
Herr Johan Slaveka och Herr Nils Faderson med många bönder som the församblat hade
af Nordlanden, Upland, Sudermanland och Nerike. Thesse alla skrefvo till Stockholm, att man
skulle keesa och kora en sådana Elerra som rådde öfver alla try Rijken efter thet gambla
förbundet som rijken emellan giort var. Och gaf E rich Carlson före i sitt bref att Konung
Carl hade ingen macht att antvarda Herr Sten Sture rijket i händer, efter thet han icke
Var rätt Konung, sedan han hade försvorit rijket; men the af Dahlarne skrefvo Stockholm 9
Borgare till, att the skulle stå fasta med Herr Sten, thet samma ville the och giöra i Dah-
larne. Så förlopp thet väl ett år öfver sedan Konung Carl död var, att Rijksens Råd var
tvedrächtigt, ty en part ville hafva Herr Sten for Höfvitsman, och en part ville icke.
Therföre församblade tå bönderna sig i Upsala och Upland, Sudermanland, Dahlarne, Hel-
singeland och flera Landsändar, tolf bönder af hvart härade , the belefvade ett herramöte i
Enekiöping, ther alt Rijksens Råd skulle tillhopa komma och draga till endrächt, ty the sade
sig ingalunda kunna länger sådana tvedrächt lijda i landena. Och tå the kommo tillsamman som
belefvat var, blef ther fögo uträttadt, efter thet Herr Sten och Herr Nils Sture kommo
ther intet. Wijd Walborgmässa vardt och hållet ett Herramöte i Arboga till hvilket kalfade
voro Borgare och Bönder, och ther skulle endrächteliga samtyck ins hoo Höfvitsman var
da skulle och ther vardt en läst Tyskt öhl uplagt för bönderna. Therföre gålvo the röstena
som han begiärade som öhlet gaf. Vordo och några i samma möte tillskickade som skulle
komma till tahls med Konung Christiern i Stäkaborgs skiär, ty han var tijt förmodandes ,
och på thet sidsta kom thet ther till, att the som höUo med Herr Sten fingo öfverhandena,
Sten Sfure x
d, äldre oc p han yardt samtyckt för Rijksens Höfvitsman.
Men tå Konung Christiern såg att hans vänner kunde intet uträtta, giorde han
sig redo med allo macht till att draga upp till Sverige, kom så till Calmare, som äntä var
i hans händer, lät nederläggia och förskingra en hop folk, som Herr Sten Sture hade lig-
giandes vid Kläckeberg, och sa seglade han åt Stockholms skiär. Men Erich Carlson drog
med ett tahl folk till Stockholm och förstörde then beställning som ther var, och skyndade
sig sedan efter Konungen, och kom Konung Christiern för Stockholm med 70 skiepp tijon-
de dagen i Julii månad och faite sina ankar vijd Vangsön och på then tijden var masta par
ten af Rijksens Rad i Stockholm. Erkiebiskop jfaeob i) som om Michelsmässo tijd, näst
tillförene var hemkommen ifrå Rom, var och tå med i Stockholm. Ther vardt ta länge handlat
emellan Konung Christiern och Rijksens Råd att han måtte komma till rijket igen, och
hans myndige sändebod yoro tijdt och olta inne pä Helgeandsholmen, och kom tå till inte^
beslut, och voro mange Svenske med Konung Christiern, nämligen Erich Carlson, Herr
Ivar Green , Herr Trotte Carlson, Herr Thure Thureson, Erich Kromedick, Staffan
• '
Bengtson, Herr Erich Nilson, Herr Erich Otteson, then yngre Bengt Christiernson och hans
broder, och efter lång förhandling blef satt i dag till Ægidii k) therförinnan skulle båda par
terna sachtmodeliga höra hvars annars svar och tilltal, ville och the Svenska vetta ho som
skulle stå för rijket tå Konungen icke tillstädes vore, med hvilka ord the gåfvo honom endels
hopp thertill att han skulle komma till rijket igen, dock blef thet så liängiandes, att han fick
ingen viss svar, och thermed fördrögdes tijden, att vinteren tillstundade och fetalien blef
förtärd, och ther foro the Svenska efter, att han skulle nödgas draga till Dannemark igen.
Men tå han förnam att thet icke annat var än en förhalning, sände han Herr Trotte Carl
son
g) D. 32 Jul. p, 72.
h ) Qua: hoc loco Auâor refert, ægre tulit R. i) Jacobus Ulphonjs ('Ornfot),
£ustavtts I. v. Hallman, 01 . 8C Laur, P. Lefv. k) D. 1 Sept.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.