SVENSKA CHRONICA»
Sat
lame, ther Heir Nils Sture Var för honoftl. Tå Erich Carlson kom till them af Suderman-
land som ànnü tillhopa voro , sedan Herr Sten var rymd ifrâ them, bcgynte han handla
med them och kom thertill, att the sade honom manskap och lmldskap till, och berömde
han sig hogt hum honom gick all ting väl igenom och hade allestädes lycka ocli framgång,
oe i han bespottade och straffade Konung Carl ganska mycket. Och när the hade lofvat ho
nom, att the aldrig ville strijda för Konung Carl, så lät han them gå hem igen. Och vijd
tiugonde dag Juhl therefter, hade Erich Carlson fÖrsamblat mycket folk emot Herr Nils
Sture, ty rycktet gick att the komrno ned dragandes af Dahlarne med mycket folk, och
citer thet the fördrögde och ieke komino så hastigt, som förmodandes var, giorde han sig
i sme ofverdådighet redo och drog upp till them , och tå han kom med alt sitt folk upp om
Ilenemora, mötte honom Herr Nils och Herr Sten Sture med ganska lijtet folk, emot
Herr Erich Carlson hade, ther kringhvarfde the så hans folk, som en hop med får ther slaktaS
skulle, och intet kunde taga emot, och måste tå Erich Carlson med Herr Trotte Carlsotl,
Herr Erich Nilson, Herr Johan Slaveka och ilere som med honom voro, fly med ena sadanä
skam, att pigor och qvinfolk grepo och fångade en part af hans Höfvitsmäm Gédeka
/Varg c) blef gripen af ena Legopigo, och Erich Carlson och the med honom voro, skyn-
oaik. sig diet snaraste the formåtte åt Wästeråhs, och läto ther med hast utgå bref och bod
åt Nerike, Sudermanland och Östergöthland, så Jydandes, att the i alla måtto hade Öfver-
handena, och att thet stod alt väl till med them. Med sådana list komrno the igenom landet
m till Calm are, ty om thet hade varit kunnogt, huru theras sak stod, hade the alle blifyit
tagne vijd halsen, dock bief en part af theras anhang fångadt. Biskop Henrich d) i Lin-
kiopmg fick två friborna män af theras sälskap fångna , the voro två broder, then ene het
Jösse Pederson then andra Nils Pederson , och voro födde i Norrige. The sändes till Konung
Cail till Stockholm, ther vordo the och Gödeka Warg steglade med några bönder» Herr
Christian Bengtson och Herr David Bengtson gäfvo och flycktena, men the blefvo och båda
grepne vijd Nykiöping, och Arved Trolle behölt them ther i fängelse, Herr David blef dod
i fängelse, och Herr Christiern gafs lös under svåra eder och förpliktelser. Sedan sände
Konung Carl Herr Sten Sture och Herr Nils Sture med mycket folk ned i Wärend och
\\ ästergöthland emot Konung Christiern som hade bestallat Uresteen. Och när Konung
Christiern fick höra, att the komrno dragandes, drog han emot them, och kom med them
till slags, han blef ther afslagen och miste mycket folk, vardt sielf sår som rycktet gick,
och rymde åt Dannemark, och ibland annat folk som han miste, blef Herr Erich Nipertz
ther slagen. När thetta alt uträttat var, och Konung Carl var kommen till macht igen, lat
han liårdeliga strafla och beskatta bönderna i Fierdhundra iand, för thet the hade sa ofta
Varit ute med Erich Carlson emot theras ratta Herre.
Någon tijd therefter, blef Konung Carl sjuk, och tå han låg pâ sine sotesang, lät
han viga sig vijd sina frillo ej , pâ tin t han skulle aehta sin son, ther mycken träta sedatl
af kom, och antvardade han Hr Sten Sture rijket i händer, och så blef han dod i Maj månad,
vijd Eriehsmässo tijd f) på Stockholms Slott, och blef ther begrafven i Gramunka Clöster,
och hafver hans regemente fögo annat varit än orolighet, och inbördes tvedrächt som mast
kom ther af, att en part i rijket ville hafva Konung Christiern och blifva vijd förbundet, som
rijken emellan giort var, och en part (af then orsak som tillförene berört är) ville thet icke,
och therföre ser man så här som annorstädes fruchtena af förbundet, ocli hafver Konun»
Carl mer än nog försökt lyckohiulet och verldenes ostadigliet.
Ta nu Konung Carl död var, och många af thet Svenska Ridderskapet Voïo när
Konung Christiern, som voro Erich Carlson, Herr Thure Thureson, Herr Trotte Carlson,
Herr Ivar Green och många andre. Så skrefvo the som har i rijket voro them till, att the
skulle komma här i rijket igen, på thet the måtte keesa ocli kora endrächtelma en Böfvits-
lnan som rijket förestå skulle. Men Erich Carlson och the andra svarade att the ville lefva och do
med Konungen ocli aclitade ingen annan Herra kora. Och så komnio tå Erich Carlson, Trotte
Carlson och Hr Ivar Green med skiepp i Stockholms skiär, och the gåfvo sig i land, och hand
lade ther lfled bönderna, att the skulle falla till Konung Christiern, och hylla honom för tlieras
Herra, thet samma handlade the och kring om Upsala. Men Herr Ivar Axelson som Goth
land innehade, och Erich Axelson som hade största delen af Finland, med mänga andra af
Rid-
Cj De illo vide stipra p. i?0» tie v. sitpra p. i?i. Mater uniüsfllii Carol»
d) Henricus Tidemanni. i & filiæ Annæ. cfr. ïfalin 1. c. p. 724 »
t) Christina Abrahami filia, de Cujus Origi- /) D. i5 Maji i4yo,
Il 81,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.