XXXIII. OLAI PETRI
3i8
kom Herr Erich Nilson med en stor hop folk af Nerike och ÅI|;erboo Härad till Arboga,
grep ther en hop af Herr Nils Stures tienare , drog sä till Wästeråhs, och våldgäste ther
både Präster och Borgare, och ta han förnam att Herr Nils kom ned dragandes med myc
ket folk, så drog han undan för honom till Kolbeck, och lagrade sig ther vijd brona ut
med Elfvene r). Herr Nils Sture kom tijt med sin här, ocli hade han fått Sten Sture sig
till hielp med tryhundrade folk ifrå Gestringeland. Men Herr Nils kunde icke komma öf-
ver Elfvena till Herr Erich, therföre skantsade the både for sig ut vid Elfvene, och giorde
ther stor skada hvar uppå then andra, besynnerliga dagen efter S:ti Johannis, blefvo manga
både Dahlekarlar och Gestringär slagne, och drunknade ther the Ville gifva sig öfver Eli—
vena till fienderna. Kom och Hr Erich Axelson ifrå Stockholm ther till med, och ville han hafva
reest några bönder ined sig, men the ville intet gå med honom, ty han hade tillförene budit them,
att the skulle sittiä stilla och gå med ingen. Thermed for han åt Stockholm igen, men Hr Ivar
Green var hemliga kommen in i Fjerdhundra land, ther reeste han bönderna och ville slå pä Hr
Nils Sture, och tå han förnam att Hr Nils var afdragen , giorde han frijd med Dahlarne, och
foor så till Upsala, ther bar hart ett bref fram, som Hr Erich Axelson hade utskrifvit, efter
som han gaf före, af hvilket bref skulle kunna bemärkias, att Herr Erich Axelson hade
fört Herr Nils Sture och Herr Erich Nilson i ovillia tillhopa, att the skulle förderfva hvar
annan, och sade han ytterligare att Her r Erich Axelson var icke lagliga korad till rijkct ,
utan hade listeliga trängt sig ther till. Vijd s amma tijd var Herr Erich Axelson dragen ut
ifrå Stockholm, och hade med sig Herr Göstaf Carlson, Herr Trotte Carlson, Herr Nils
Ottesort med nagro flere och reeste bönderna i ftodhen , och kom dragandes till Upsala. Men
Herr Ivar Green hade reest Fierdhundra land, och kom dragandes emot honom, och hade
tå fått Herr Erich Nilson med sig, och tå thet kom så när, att thet skulle komma till
slachtning, hade Herr Erich Axelson bod och bref till Herr Ivar och Herr Erich Nilson,
och böd till en vänlig handel och upslag med them, men the ville intet ther till, utan kom-
mo manliga dragandes. När the bönder, som med Herr Erich Axelson voro, sägo att fien
derna kommo så dristeliga till dragandes, gåfvo the flychtena, och måste så Herr Erich
Axelson och the med honom voro rymma, och the gåfvo sig med hast åt Stockholm med
theras här. Och på S:ti Jacobi dag sJ belädes staden på Norre malm. Och innan få dagar
therefter kom Erkiebiskoperi, och honom fölgde Claes Rörmow, med andra flere af Hanne-
mark, och hade niång skiepp medfara. The beläde staden på Södra malm, ther kom och
Erich Carlson till med. Och efter thet stora SamqVäm Var i Upsala S:t Laurentii dag t) ty
for Erkiebiskopen tijt att handla med bönderna , och ville hylla them ifrå Herr Erich Axel
son till sig. Så foor och Erich Carlson med sitt folk åt Telje emot några bönder som sig
ther församblat hade till att slå bak uppå them, som i södra lägret voro. När the Dan
ska thet sägo, att både Erkiebiskopen och Erich Carlson foro ifrå them, gingo the till skieps
och gåfvo sig ut i skären, väl två eller tre mijlor ut ifrå Stockholm. När Erkiebiskopen
igen kom , och såg att the Danska voro afdragne, hade han bod efter them , och kallade
them åter tillbaka igen. Vijd samma tijd kom Herr Ivar Axelson med mycket folk till Ny-
kiöping ifrå Gothland, och han drog strax åt Örebro, och bestallade ther Slottet, och lät
Mans Bengtson u) och Arved Trolle blifva thet före med ett tahl folk, och drog så sielf åt
Stockholm. Men Herr Erich Nilson redde sig till med mycket folk att undsättia Örebro,
han blef afslagen, sft att han icke undkom med mera än fyratijo karla. Så skickade tå Herr
Ivar Green ut och Erich Carlson, att the skulle försambla bönderna och gifva sig emot Hr
Ivar Axelson, men samma Herr Ivar begiärade icke annat med sin anslag, utan att han ville
att lagret som för Stockholm var skulle förskingras. Och tå han thetta uträttat hade, var
han thermed tillfrijds, och drog åt Stockholm. Men Herr Ivar Green och Herr Erich Carl
son kommo till Östansbro, och ther funno the ert hop med bönder församblade, fingo the
och vetta att Herr Nils Sture kom med en stor här dragandes af Dahlarne , honom ville
the först möta, men the viste icke rättsliga hvarest the skulle finna honom. Och förra än
någon viste ther ett ord af, på yttersta dagen i Augusti månad kom Herr Nils Sture till
Upsala och tog Biskopsgården in, och dagen therefter kom Herr Ivar Green och Herr
Erich Carlson och bönderna af Fierdhundra land och föllo strax till Herr Nils Stures folk,
och ther bief en hård slachtning. Ty Dahlekarlarna lates som the ville fly undan , och sökte
thermed belägfig plats, och the andre tryckte fast efter, och thermed fingo the stor skada.
Många blefvo slagne af Fjerdhundra land, antå på then andra sijdan skedde och skada nog.
Thermed drog nu Herr Nils Sture med sitt folk ut i Rodhen, och församblade ther fle
re
r) Herrevadsbro. s) D. 25 Jul. t) JD. 10 Aug. u ) Natt och Dag.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.