SVENSKA CHRONICA.
3t7
Ta nu motet ute var i Nykiöping och Rijkseus Råd och Ridderskapet, softi ther till-
"nH Hert " Erich AxeIson -.Bijkaena Föreståndare, sä foVo the strax
of ortolvat till Stockholm, sa att the voro alla ther i Staden, förra än Erkiebiskopen thet
, n ° j 1 '*" na | 6 ‘ heg\nte the tå gå till råds med Erkiebiskopen om regementet i Rij-
Ket, och hono thet sa några dagar, och hade Erkiebiskopen något tillforene antvardat Herr
' R " î sina vägnar. Så begaf thet sig en dag, tå Herrarna voro
p xat et, att ett stort sorl och buller bief utanfore dörrena emellan theras tien are, och kom
ett rop upp sa att alla begynte ropa, att the icke ville hàfva Erkiebiskopen for tîiera*
: 6Ira ° cb Konun S- Och hade Herr Ericli Axelson en tienare Olof Råd vid namn, som Ca-
pitenare var i thetta bullret, och lupo the till dörrena ther Herrarne imite voro, och ryckte
oui sogo pa henne, bjka som the ville slå henne sönder, och ropade att Erkiebiskopen
icke skulle vara theras Konung, tå vart Erkiebiskopen förfärat och fÖrmodde eij annat, än
ait the skulle komma och slå honom ihiel > och hade hvarken han på then tijd heller Herr
Ivar Green något folk vid handena. Ty the hade båda sändt theras tienare med Herr Da
vid Bengtson in åt Gestringeland emot Herr Nils Sture, therföre var Erkiebiskopen kom
im n i stoit bekymmer, och haue tå eij annor råd än att han måtte säija HÖfvitsmansdö«-
met dra sig, och antvardade Herr Erich Axelson Stockholms Slott. Men Herr Nils Sture
a ai i Dahlarne, och gaf före att han ville halva Konung Carl in i rijket igen , therföre blef
han och val^ hörd , han fick en hop folk med sig och kom ned dragandes till Wästeråhs.
Och hade tå Herr Erich Nilson Slottet inne, Men tå Herr Erich Axelson förham, att
Iicrr Nils vai tijt kommen, tog han nagra af ludd er.skåpet och några af Biskoparna med
sig, och foor till Wästeråhs. Och gaf lore att han foor för then skull tijt, att han ville
stilla thet buller som tlier på färde var, och blef ther tå handlat att Konung Carl skulle
komma till rijket igen, dock blef ther intet fullkomligit beslut uppå i then gången. Men
med Herr Erich Nilson blef så handlat, att lian tå strax måtte iiplåta Herr Nils Sture Wa
ste rahs Slott 5 men Örebro Slott thet han och innehade, skulle han antvarda Herr Göstaf
Carlson, thet låfvade han och ut, dock skedde thet icke som han utlåfvade. Och ther med
foor Herr Nils Sture upp i Dahlarne, och thet skedde om hösten, och blef sedan så stilla
ståndandes någon tijd lijtcn. Men om Kyndersmässo the ref ter som var efter Christi byrd
ii6y Jät Erkiebiskopen så bemärkia sig, att han ville fara Pelegrims resa till Wadstena:
Tijt kom han och hans vänner, Herr Erich Nilson, Erich Carlson med några flera, och
båda lians broder kommo ther strax till honom. Men hvad the tlier beslutade, blef uppen
bara af thet som efterfölgde, nämliga att the ville skilia Herr Erich Axelson vijd rege
mentet. Sa foor Erkiebiskopen ifrå Wadstena till Öland och blef ther på Borkholmen & eh
tijd lång, men sina Svenner antvardade lian Erich Carlson, att lian med them skulle för
svara hans Clerkefij i Upland poch bin Samtingen .p) tlier näst efter, kommo Hr Erich Nilson
och Herr Erich Carlson till Strängenäs och handlade ther med bönderna och förjagade the
ther många af Herr Erich Axelsons tienare som tijt komne voro. Sedan foro the till Stock
holm och kommo ther till handels med Herr Erich Axelson, men lian gaf them god ord,
och sade som tue sade, och lafvade them hvad the hegiärade. Ther med skulle thet tå
hetas att the skildes vänner åt, än tå alt thet icke länge varade. Och efter thet Herr Nils
Sture vistades i Gestringeland, therföre fick Erkiebiskopen hvarken ther, heller i Helsinge-
land skatten upp. Så giorde en af Erkiebiskopens tienare sig redo, som heet Carl Ragvaldson
med siuttijo goda karla och for in i Gestringeland, och kom oförvarandes på Herr Nils
Stures Ho fm än och grep fyra och tiiigu af them. Tå Herr Nils Sture thet förnam, kom
han hastigt på Erkiebiskopens tienare och grep them allesammans, så att icke en undkom,
och något therefter vijd Påska tijd, kom Herr Nils Sture ned till Wästeråhs, och begynto
allestädes ther omkring handla med bönderna , att the skulle säija Konung Carl huldskap och
inanskap till, och när rycktet kom ut, att han dagtingade på Konung Carls vägna, sände
många af städerna till honom , the ther begiärade Konung Carl igen. Ty the sâgp väl att the
som Rijkseus Råd voro icke kunde draga öfverens. The ville alla vara lijka gode, och in
gen ville lijda then andra i regementet Öfver sig. Therföre begynte både bönder och bor
gare ledas vijd sådana väsende, och åstundade att Konung Carl matte komma till regemen
tet igen, ty fick och Herr Nils Sture mycket medhåld, och han sande en hoop af sina tie
nare till Upsala och lät skinna Biskopsgården. Och vijd Erichsinässo tijd q), foor lian åter upp
i Dahlarne till att försambla folk och komma ned med. Men medan han var i Dahlarna ,
k out
p) Nuudinæ d. 16 Febr. iristitulæ.
q) Die 18 Maji.
II. 8ö;

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.