SVENSKA CHRÔNICA*
3i5
do ,a T" f "r ,Ue -' i hon “ m ™* sS S». •« i Stockholm sto-
lian inaen dayman öC " ’ ° th alt han " a fast i ortroste sig på bönderna och Dahlakarlama att
varinTemïo 2” 77“ å S "’ r ' ** Bislop KrtliU ' h Herr Erich UC S o„, „„ d
komm I Dihlakarlar f ”’1 “ “ ’ *“ ,d godo hdec ondo
hafva af them Tim ^ ’ f b ° ndern ^ tul att ë ;i Ijem » s ä att Konungen skulle ingen tröst
sä att the komme th ^ ^ ^ Sl ° S ° S ° ch ^"gade .red Dahlakarlama,
borto voro T o 1 P * ^ ^ tiU “ tt ^ **• hem igen. Men medan the
ther blefvo’mâna 7 ^ m ^ Erkiebisko P en » ^ han lag pä Malmen, men
voro hemdnan gd S | dS "u p a i bada S ‘ ,d0r ’ ** hSl,derna förnhnuno, ätt Dahlakarlama
fo,k beTvnV th o I J P » KeUil , ° Ch Herr EliLh Axds0n igen med mycket
Ca-l’ sä hvl da b /tin JT° m i nU "f" mdlr hielp dler trÖ3t Var P ä f ärde, var han tilllVijds med
va sia u^deîp rV : i naU la ’ ° th Imde han ta Cij ann ° r utvfi S* r » utan han platt mäste glf-
näd S' l o Lr “ P r “ ,akt ° Ch Vâïfl . ° ch ™ bättre, än att han måste ti^ia
. 1?0in ' " a - atos <- a portarna upp, och Erkiebiskopen, och the med honom voro
““V 1 r '■*?' ’ iher VOrd ° tå Konon « en och Erfciebiskopen vänner, efter sä mycket
Teoem ' 0 f* T, nde Vara ’ ? Ch VarJt Koilun S en föregifvit, att han icke skulle begiära vara i
. ? ! f \ 7 thCr VOr ° Sa nmn ^ J landet som hade slott och fäste inne, the ther intet
u.K. pca ians regemente. Sa måste ta Konung Carl gä pä Råifctugune och upsäija rijket
vgen, oeihan upsade thet af Bnurspråket, och allom them, som honom pä Cronones vägna,
hade tillsagt hu,dskap och manskap, gaf han thet lost igen, och utgaf ther sitt bref uppâ
som sa lyaandes var : 11 }
k\ ij Carl med Guds nåde, Sveriges, Norriges oeh Göthes Konung, giÖre vitterligit
a iom, att vi; hafva g,ort en vänlig särnjo, kärleek och-endrächt med thessa efterskrefna
varu.ga Herrar ocli gode män, som äre Herr Jöns med Guds nåde Erkiebiskop i Upsala, och
Sveriges Porsta, Herr Kettil med samma nåde Biskop i Linkiöping, och Rijksens Förestån-
oarc, r err Erich Axelson, Herr Thure Thureson, Herr Christiern Bengtson, Herr David
Bengtson, Herr Erich Nilson, Herr Ivar Green, Herr Johan Slavcke nj, Herr Nils Faderson
Riddare ,„ och Erich Carlson af Vapnoni , pä theres allas menige Sveriges Rijkes Inbyggiares
vägna, sa väl franvarande som närvarande i alla måtto , som härefter skri fv it star/ Först
att a.l then oviUia och tvcdrächt som härtill varit h afver emellan förenämbda värdiga Herrar
och goda man och oss heller någre andra i Sveriges rijke , tå skall thet alztinges vara af-
lagdt, och skall aldrig oftare ther om härefter med nägro ondo pä förenämbda värdiga
Herrar, got a man, heller theras arfvingar och efterkommande vräkias heller hämpnas i några
handa måtta, vijd theras hjf oeli gods, som dierfyas häremot att giöra. Item skall och aldrig
med några ondo vrakias heller hämpnas på några the gode män, hvad the äro andelige eller
vcrkishge, Praelater, Camker, Riddare, Svcna, Kiöpstadsmän heller Bönder, som nu hafva
huiiit emot oss med them , sedan vij Injt in i rijket kommo, för något thet the nägrotn till
ovillia. eller skada giort hafva, sedan thenna tvedrächt begyntes emellan oss ocli förenämbda
värdiga Herrar och gode man, och alla andra Here, boo the hälst vara kunna i Sveriges
Rijke. Och ther med hafva vij öfvergifvit all then rättigheet, som vij till thenna dag haf-
vom haft till Konungadöme i Sveriges Rijke, dock skole Vij och mage bruka vår titul
sä länge vij Icfve, som vij förra hafvom varit vane att lata honom skrifva, och hafve vij
läfvat the förenämbda värdiga Herrar och gode män, att vij aldrig oftare villia begiära nå
got våld hafva i Sveriges Rijke hädan ifrå, mehr än som the värdige Herrar oss nu beskrif-
vit hafva, som Rijksens Råd oeh the som macht hafva i Sverige oss med kiärlek thet* till
med unna villia ; Och låta vij alla oeh hvar och en i sin stad särdeles vijd sîg qyitta , frij
lediga och lösa huldskap och manskap, eder och löfte, som the oss sagt, syoret ocli ai or t
hafva på Rijksens vägna. Item alla the fångar, som på båda sijdor grepne äro i thenna
tvedrächt, skola alla theras fängelse strax qvitte och frij, ledige och löse, hvad the heller
höra the förenämbda värdiga Herrar och gode män till, heller them som med them liafva
hållit, heller och att the höra oss heller någrom them till som med oss hafva hållit. Alla
thenna förenämbda Articklar, och hvardera särdeles vijd sig, Jåfvom vij förenämbda Konung
Carl för oss och våra vänner och arfva allom them förenämbdom , värdigom Herrom och
godom mannom, hvarjom thera vijd sig, theras arfvom, vännom och efterkommandom, sta
diga, fasta och obrottsliga att hålla vijd våra ähro, sanning och goda troo, utan alla arga
list, eller någrahånda hielperc-dhe. Till thess melira visso, och fastare förvaring late vij
hängia vårt Secret för thetta bref, som gifvit och skrifvit är i Stockholms Stad, Odensda-
gen näst för Kyndersmässo Anno Domini x465, X
n) Jon Slake Uggla Råds-E. p. 61 ,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.