SVENSKA CHRONICA.
Sit
dot och begiärat honom igen. Therföre var nn +w +i,
f örlijka »ig, hälk frijd och' blifva »J bäck vij.l I t" hT ““ V “ ’ *>' 1 «
lig. ocl, beg,-ärade frijd, och ude »k villia häll. I I ÏOT0 nU ,lSltc af <*-
efter thet Kn ,, . ö al infcd ilononi som frijdeii viiJe liâllà. Och
honom an ÊLkbLJp t “tf t ^ ^ ““
han för ,hc„ skull“k e JThL t hr" ", T, <■«* vill,
bref ut, och ville hylk bond fil '.“"“‘i u,a11 5ändo “Uestäcles bod och
icke mänia o T * to "**' ° d ‘ •*» «« »i* M Arnöo, men the voro
Carl, ju hrre blef Mkhklco^nffl^r *“““ “* Ä ^ ** *— «
alt ef to h.™ TT C ‘ rl att Erkiebiskopen ville till ingen vanskap, utan gick
det, och lät <1 ior a ° C 1 ( f f rde , rf ’ begynte 0ch îvo,H,îl ^" n hafVa sin bref och bod ut i Lan-
draU Konmm f^ S V ne , -T’ ^ hS ^%* På Erkiebiskopen, att han vill*
dräpelk skach Och T« T ï ‘ ‘ ’ 8 “’ S ° m tllU ° ra| o gi°rt hade, rijket till en
hansi.hilia iifva II P , “* K °™ugcn kunde hafva allmogen sig tliesto väivilliogare, läfvade
att han ville tiörn ' tt " ,n stor del ! tt l S Pa C ™ S ‘ l8,t ’ " ,e<1 He,Ä S ar «* Bahlekarlnr slog han en
", T'™' , M bädå rarter,, k" , Erhebuka P ea ‘’ oohthet ena tvär, emot the, andra, och
Prästerna lä klagade therofver, att thera, bref vor, lo undertryckt. Erkiebiskopen förböd
läste h , f U°"T bref f8r •*»*»•*. «* We that vijte vijcl, att i,vilken sont
bô det Kt’ „eh v P“ ,"T- *“* “ le * hS ” ét " ° d ‘ bodet lat och Konung Carl utgå, att 1,vilken Präst som hans bref icke läsa ville eller var
** Erkiebiskopen, bref, „an ** räknas för en förrädare och
Cid Cani l h - v 't ,& ,. Clerteriiet «*»*• «* Pt häda sijdor. Skrcf ocl, Konung
honom ocl, Kr t ! ■ / “ a ” St b,ef > ! ''flko han förtalde all then handel som emellan
, .. J ' f is open vant Ilade, och på thet alt then historien må thesto kuilnogare
tarda, ar samma brefs innehâld här insatt och är sä lydande» g),
år för än'ihot ' aril, ®''. Fa ‘ 1 " ° ch känner, eder minne» täl huru edor Erkiebiskop JÖns, något
thertd, 2'Z ° SS i f, f”** här i Staden i Vårfru Gille»,ugn, med andra ilere lagîiga
rZt ■ r ° Ch thC haJe *— »**«*. « the ville tä hafva löl
biskop Jöns sfe och ‘ ' “ V •”*r "PP enb " h S a beviäligit är. Och förvände Erkie-
rTm så mt h . - * , “T tna *y d * “» M*t i uppenbara Ih,urspråk sä och i annor
thet förrädilset fullkompna'kumlT 8 O^h^för *”ö ^ b T m* °° h fÖrde,4fva ’ förr än han
alia the godo mans bön som ther tå när v mambJa WicWo P Joilses ddmiuka, sa och
och Cap i talares i Upsala och Capitulare ° ^7 ** Bisk ° P S5g88
jnun mm _. T ., r 1 , + Capitular es i Strangenas lafvade oss ta alla med hand och
oftare vart os, tffi ' V u°° ° «» ^«uämbda Erkiebiskop Jöns ,kulle aldrig
o ta,c ara oss „11 s^a ,«, eller , sadana måtto emot, »„,„ han sicliVer med „,ä„g, dyra edot
ZZ rÄJT* °? "»> «* -i a “‘h-i 8 »kulle af honom a,mat iör-
«b ?" 1,an oss lärdre ' f ’ "'i “*>
varda Tå I ado I, - smf are ” de , aU oss val- sagt att vij skulle förrlrefne
la r *«*»»<«» och bod sig sä Gud till hjelp Jungfru ålarja, Sk
JLnch Konung och alt Himnif lrnk^e ,, . , J 1
medan han lefde. Och förra än vii skuj f’ Û t ^ ," S ° fÖr ‘ ln ' f '" 1S "'“ f Sveri S°
fotter, och utginta »i,t hicrteblod. Fä L-r'Îefefter ,h t ^ ^
. t, t r , „ s*“ 1 t:ier ei tei i thet samma som vii honom häst
trodde, och fingom honom vart öpna bref till våra gode Män och kiäre Allmoga, lydandes
att the skulle strax utdraga oss till hieip och styrkelse emot våra och vart rijkes fiender,
som forenambde Erkiebiskop JÖns therom yttermehra undervijsand. vorde pä våra vämm &e.
ti! vi ken resa både ban och Here vart Rad oss tå fullkomeliga rådde att fara: ta" nödde
han vara goda man och kiära allmoga, att folia honom emot oss, och lät strax gripa våra
fougdar och goda män, och rofVa och skhna alt thet han och lians parti Öfverkommo, thet
oss och the goda män, som med oss ville halla, tillhörde. Och vorde mänga ilnelslagne,
synnerliga i Strangenas som ther döde lågo för hans förrädilse sktill, som i alla väl vetten.
Och ther uppå att lian thess heller kunde komma var kiäcß allmoga sig till hieip och för-
derfva oss, ta lafvade han them, och svor ther dyra eder uppa, att han aldrig vilie taga
Konung Christiern här in i Rijket Sic. och att han ville förminska tberas skatt Och sedan
bestallade han oss i var stad Stockholm, ther bade vij honom och them som med honom
. holk»
g) Desiderantur hæ litteræ in Ccd. 12 . i4.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.