SVENSKA CHRÔNICA*
So;
WOW thet ett yar att någon tijd tillforene, tå Konungen var faren till Danemark, skref
Lrkieb.skopen efter honom att han skulle komma hijt tillbak, igen, och gaf före i sin skrhvelse,
att har voro manga iorrädare i Rijket både innan Råds och utan’, thesslijkes och många bor-
fn f ’ n i 6 hemli§ StämpIing med Konun § Carl, att han skulle kom
ma till b, ket agen. Och thet gaf Konungen 'så före, att thet var Erkiebiskopcns bedref
att Herr Nils Pederson, Herr Urian Carlson, Sten Bengtson och Dodor Claes R v tin/
vordo grepne och illa traderade, ty Konungen hade låtit honom handla thermed Och
till sadana bedref hade Erckiebiskopen brukat en lös karl som het Peder Hättelös han Sade
sig vara kommen ifrå Prytzen, och hafva fört bref till förbenämda Herr Nils, och the andra
som f angade vordo. Men the komme pâ thet sista till lagen , och the lade thet ifrå sin
med vänemåhl. att the ingen bref hade fatt, eij heller någon stämpling haft för händer
Stod och samme Peder Hättelös för Rätten, uppenbarliga bekiände och tillstod, att han intet
sadant viste med the gode män som fångne voro, som han tillforene hade sagt rå them
men thet han hade sagt på them, hade Erkiebiskopen nödgat och trugat honom till Så
lychtades thermed, att all skulden kom på Erkiebiskopen, för h vilket han afen stor nart
af Ridderskapet lick stor ovillie. P
Tå nu rychtet kom ut i landet, att Erkiebiskopen fangen var, hvilket och ( utan
tvifvel) rar dt sa föregdvet, att han var gripen för then skull, att han ville förlösa bönder-
m af then skatt som pabudin var, församblade sig en stor hoop med bönder och kommo
pa Norra malm, och förra än nfigor i staden theraf viste, fingo the Helgeandsholmen in
Och strax tliet uppenbarat blef i staden, gingo alla till harnesk, men thet blef satt i dag
pa nagra dagar till giörandes. Och ta thetta skedde, var Konung Christiern sielf dragen
till Staket, och tog thet in. Och tå han fick ther tiender om bönderna, gaf han sin- s t rax åt
Stockholm, och förra än dagen ute var, på en Söndag, lät han korta sin skiepp & u PP till
Sandbrona, och skilde så bönderna ät, så att en part blef på Malmen och tryl,undrad på
Helgeands Holmen , och stod slagtningen med bönderna ifrå morgonen ta solen tipglck in
till klockan var vijd try. The bönder på Holmen voro, blefvo alla slagne och grepne v iid trv
och trettpo bönder voro inne i Helgeands kyrkiona , och varde sig manliga therinne Them
vardt på thet sidsta säkerheet tillsagt för lijf och sund. Men som the gåfvo si- orh k
de värj orne ifrå sig, voro the jämmerliga ihjelslagne i kyrkione. Höfvitemannmi för bön'
derne het Johan Lindorm, han blef steglat och åtta bönder med honom, med the andra
vardt öfversedt, och the lâfvade ut, att the skulle utgiöra then skatten som påla-der Var
Och thetta skedde Anno Domini i463 något efter Laurentii uj.
tt P P 1 -T ° Ch f handlat ° m ba ™ ° ch Intcrdia fällas skulle öfver rijket, therföre
att Erkiebiskopen fangat var, men Konungen sade ther emot, att han icke bade låtit -ri
pa honom sasom en Biskop, utan såsom en besvoren man Xj, then af honom land ocli lähn
nade och var i then måtton en leekmann. Ther till sade han att Erkiebiskopen var en
menedare, förrädare, Bannsman, och irregularis och borde för then skull inga Privileg
muta som fromma och ärliga Biskopar, the theras ämbete väl förestått hafva, gifven och
undte äro. Dock satte Konungen then saken med några besynnerliga spörsmähl in för Bi
skop Kettil i Linkioping, Biskop Birger i Västeråhs, Biskop Cordt i Åbo, Påfvens Le-at
Marinus och Lpsala Capitel, som alle tå i Stockholm tillstädes Voro, men the sade si- tå
icke kunna svara till sådana spörsmähl. Och ther med fördrogdes tijden med then Hande
len in emot alla Helgona tijd, och Konungen seglade till Dannemark och Erkiebiskopen för-
des och med skiepp till Kiöpmannahafn och sattes ther i fängelse.
Tå Biskop Kettil hade gifvit sig ifrå Stockholm, skref lian Konungen till, att han
skulle gifva Erkiebiskopen lös, och låta honom niuta Sveriges lag, men hans skrifyelse vor
do intet aclitadt. Therföre begynte tå Biskop Kettil, sedan Konungen bortfaren var, att
handla med Erkiebiskopens vänner, Herr Christiern Bengtson och Herr David Ben-tson Er-
kiebiskopens bröder, och Herr Nils Christi erns on , huru the skulle sättia sig upp emot Ko
nung Christiern. The fingo och till sig Herr Trotte Carlson, Herr Ivar Green ocli Herf
Erich Nilson med några andra, och the begynte handla med bönderna och reesa landet emot
Konungen, och vordo tå bönderne snart reeste , eftet thet the voro illa till frijds med Ko
nungen , både för the många beskattningar skull, så och for the bönder han lät gripa och
ihielslå på Helgeands Holmen i en felig dag för then skatt som them pålagder var. Så kom
tå Biskop Kettil med the andra som med honom voro och bestallade Stockholm på båda
tnal-
Die 10 Augusti.
*) Cod. i. utan såsom en Leckmart.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.