SVENSKA CHRONICA.
3o3
Carls folk som s Nerike var, lade ned the! folk som lian hade skickal till Tiveden. Sâ
sk,ekade ta Konung Christiern en hoop ined folk ifrä Jönakiöping till Holvede som skulle
bereda vägen for honom oeh hans liar. Men tå the ken,no till Moleedcn, ,nö te then, Herr
£r, t 4 N.p.nz med nagra bönder od, slog them therutaf erb fiel många «I Komme Chri
st, erns ädle män till tang, När the, skeei, var, fick Konung Carl sfö.-re mod, kom” sa till
Vadstena mordosa «her Herr 1W iW, „II HölVi,,& en hoop Ib,k, sämle honom
sa t \\estergotland. Men ta Konung Christiein förnam, at hans anslag ieke hade fram
gång, drog han tdlbaka igen åt Halmstada, oeh Herr Thord Bonde kom bittida om c-, ,„or-
gon för Lödese och förra än the Danska vordo thet varse, var han Inne i Staden oeh
hek then tre Utdelare till fangar. Och kom han öfter ena t,sko ther. ibland annat byte
son, nagor bref ut, voro, hvdk. e„ part „ti Vestergöthland hade skrifvit K„„„„g Christiern
f i ** « K- 7 Imro Tl.nresons stä.npling. Theriöre foor han strax till
Xevald oel, fiek Smttct m mcc, hst, ock grep I., rr Thure till fånga. Men l,an rymde sitt
fängelse, oel, gal s,g till Herr £gg,W /fre»,,*», hade Homhlaborg inne pä Konung
Carls vagna, the galvo »,g sedan bade Herr Thure och llerrEggierd „II Kommg Christiern,
,T«°r , ". f ,.' “ l ‘' r S i mhla,ld Sio,-t hade. Men Konung Carl giorde Herr Thord
Ho,vitsman oiver hoela Väste^öthfand , han giorde och honom till flijksens Marsh, ,y
han trodde honom bäst, rf,er tbe, han be».«, s.g altijd tro.iga, oeh hon var hans svskone-
barn. Sa hade oeh Kommg Carl iät, nägor falsk bref son, Kru Brigitta pä Hamars'tad v)
r™ Jotter ' “l»krifv,t hade, för hvilken sak skoll hon vardt i Stockholm
doaid till eld dock vardt benne skona, Så vard, ti Erkiebiskopen, med några andra som
med honom bobo, kallade t,il Stockholm, oel, blefto the förlijkta med Konung Carl, än ,5
*” then forlijkniogeii icke länge varade. Men Herr Thord Bonde var al,i,d ,i„ s ll
Kommg Christ, er us lolk, besynuerhga lade han en ned i Norri*, son, her, Herr Kolbiörn
i,„ken ther emot honom kom med trytusend folk, honom gren och fångade Ibnr Thord
b!iÄ,7 ther ** ° th V “ r Hot TW1 Carl ganska mycket „11
„ , , Sä t8 ’ f ter S,0r * ada ocI ‘ *11» sijdor, toglt i deg emellan Konung
Carl oeh Kommg Chris«, ern, och ett Herren,öto vart hållet i Vadstena, tlr.r mäoge Dansko
med voro, men , her bief mte, god, hesintat. I „ löt „ m Km c „, H “„ n
Bonde, Brollop o), och gaf «ma dotter the r i Klö 1er fl. Aram Domini , ,05 höt han ett
Herremote , Stockholm oel, reformerade myntet i hnrl,,. ty Lite var fögo a,™, än främ
mande mynt, the, slog han alt tillbaka, sä at, th, t intet kunde giäll, sä mycket son, „, t
bade gullet, och uprättade så Mynt i Stockholm, Åbo, Såtlerkiöp:ng och Calmare pä th t
att Svensk, mynt skullo förökas i landet, oel, efter «he« aft Söllrr, ieke kunde tillräc-
k,a t," sa mang mynt, , hrrföre lade han uppä, a,t al'a Kö uni,, gods förde här in i
lande, skulle med hvar.e fyratijo mark. värde föra liga mark sölf «II a, t sälia pä Myn
tet. V,,d samma sätt plägade sölf föras här i„ i Konnng Albrecht, „eh Kenn,,,, Erichs „kl
Tannfriid hade varit Rijk™ emellan en li,t. „ , jd, begynto Konnng Christiern
a, er fejgda har m pa rftfcet och holt thet sa thet ena året efter thet andra, sä al, Konun.
giöra utresor emot ho-'
Carl måste stundom tvä eller tre resor och stundom Here om ar< t
hom. Och hade Konung Christiern thet sätt, att lian ofta lät sitt folk^'rel Idka som
ha V d ”« a : 1, * r ° rh thet var do <* ***** htos alfvar, utan han giorde thet, na thet
att Konnng Carl skulle uttröttas och ledas vijrl regementet, och att then menige man i hndet
skulle utarmas af sa manga utresor, och fa sedan en oviilia tUl Kommg Carl hvilket oek a
skedde, förty Konung Carls folk rijdo sä ofta igenom landet och lefde oskiälHa vid bön-
derna, förtärde sa med them, att the hade mindre igen, oeh var tint ett allmäimclimt roop
ofver honom, att hans fougdar beskattade bönderna obeskedeliga med saaköra oeh anmin del,
och hans folk skickade sig oredeliga, ther the fram/oro, therföre fiek han stor oviilia i lan
det, sä att alla begynte ledas vijd honom. Han var en snäll och förståndig man, viste vil
hvad han tala och svara skulle, och var deijehg oeh manlig ill växt, oeh kunde’väl vetta
sitt eg it bästa , ty behölt han och mäst all Slott och Lahn sielfver, oeh Ridderskapct fick
fogo förlä ning, therföre hade han och föga ynnest af them , som tå väl utröntes när ho
nom mäst trängde, och Var han i krigshandel mindre skickeiig än hans ämbete krafde. Dock
hade han stoor bijstand af Herr Thord Ronde somen rättsinnig och lyckosam krigsman var
then ther och hans största tröst var, och kunde hans ovänner ingen lramgång hafva emot
honom
z) Thott , conju-x Nicolai Erengislonis Grip, a ) Cod r « . «y
t VO V. sntmm*. Hörd. M. p. cfr. Daui teri.ra K"otzk„',,Ji. “ W *“ h " K *’
vke Magas, „. T. II. p. 55. t) Brig!,,.,. Bear. Was.« ad a„. ,4ää.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.