SVENSKA CHRONICA.
Soi
sig att lian
som ad,tade sig till Gothland med, och sande så Hern Olof Axelson ftam för
“ g r, ^;r te r ° ch r ^ •* ^ -
s- f7 Z.X ä= r ; c Ä
Johamnst’td, sa skulle ther ,nna„ Past, eller ,Idr.senast innan S:t Johannis dag sticka,'domare
1 som om Gothland doma sknlle, hviltet Bijket thet tdlhdra stolle. Thfrförinn.n sknjl.
„ “T“ °“ Ct fnlt « h t! « Svenste landet och staden. Ther med foor tå
7m h7heisr%s7:v pä s : ottet . dt si,t ** «* ^ ***,« * *. «
g i , c ( ! ^ oc 1 ^ r ® J: nianga af the Svenskas skantzar bort, och ta the
sate„ 7r satt i77, • 8ïar 7 Sl “” ,2ar SMrmer *** behöfdes all then tijd
med sTatt no ? f ’ "* *" “ dm “ *«*». «% Herr Min, Green genom finger
“ ’ V ‘ r " ” V " r e " , Tâ M,Hfrr *B hade slrcf Konung Cl,r,, hern till alt han oförtöfvat med allo macht komma sknlle. SS
- “'“'i 8 11 ‘“ ! “' rn med en ganska stor skepzflotta odi la,lo strax in till Slottet. Tå
ho,loin i ll S .o J f 7 ! '' 'i.' : a ' Jiade f ' lc Sln ' J, 'd till Konung Christiern oeh spordo
honom Ull om „an „Ile bhfva v„d then dagtingan 5pm r „ gioril lm . fJ H „ r 0 !of AxeLon.
Han svarade them ,ge„ att I,„„ volle hälla samma dagtingan vijd „acht. Men förra itn tl.e
Svenske y,,ste ett ord thermal, ta ,ar allestädes elden stickat pä stad™, tl, erlöse nödgade,
the ta gift. S,g m pa the fastaste luras, som the öfverkomma kunde i staden, oeh grina
1,11 varn, ty theras Skärmer och Skantzar voro ti af 1, ruine, oeh varde tho Svenske sig
neliga, som och noden ta kr.fde, sä att the Dansko pä galon,e iiogo stor skada, od, nöd-
gades till att gifva sig at Slottet igen.
Ta nu Konung Christiern sâs sis icke t, mm i;,-~ * c i i , , ,
, , b ë J ‘ vL Jvlinna Ja gfd a bie Svenske ned, med mindre
han skulle sieli la ther stoor skada öfver nä sitt folk tlo-m'o.,- t c i ,
, . , , „ I e1 S1U loliv ’ then ore bogynte han till att dagtmga
med them , och aom sa t,II ett upslag, att thet skulle stå , frijd emellan Konnng Carl och
Chmtiern till Martensmasso öfver ett ar, och the, förinnan Valborgmässo sknlle tolf pä
Konung Carl, od, toll pa Konung Christie™, väg „ , komma tillsammau i Halmstad», the
ther om Gothland och annor ärende Hijken emellan döma sknlle, oc h the, -med skulle the Svenske
str« g,Tv, sig af Gothland och hrnrk™ i.. Ca. sig med Land eller Stad, än tå att then
dagtmgan som Herr Oi„ Axe/s.on hade g,ort ,„ed the Seen, ta tilifärene lydde sä, att the
Svenska sMe hafva landet oeh staden i,me, oc |, the Danska sknlle hafta slottet, så länge
he voro åtskilde med en dom. Men ,he, hlef icke länge vijd ,h™ dagtingan, ,y hade
a the Svenska «, annor rad , „tan the måste gifta sig , he r af landet, måste IcUi thrslij-
kes le,,a s,g sk.epp och skntor som the kunde lomma hem med, tv the Danska hade nll the-
ras skmpp borttagit. J sä måtto gick Gothland bort then gängen'oeh ti,etta skiedde vijd Set
Oiolz tijd efter Christi hyrd ar 144 9. r)
Om samma sommaren hade the Norska sln bod till Konnng Carl, oel, begikrade ho
nom for Herr. oeh Konung öfver sig ,). Ty the hade ieke samtycht Konung Christiern lör
thera, Konung, vdle ,cke heller hafva honom, än tå Konung Christiern skref »ig ut för
Nornges Konung,_ocl, var doek af Norska män intet kallat eller korat ther till, oeh thet var
dock Kora njke ,a val som Sverige och Dannen, a,-k. Oel, efter son, förbundet Riikena
emellan mnebolt, sknlle the Norske vara i koret med, tå Konnng välias skulle. Efter nu
the Norske beparade Konung Carl för Herra or], Konung, sä giorde han sig redo vijd
M,chelsmäs,ot,,d , oeh drog in i Norr,ge och hlef ther hylla, af menige landet, undantagandes
nagra ta af Pudderskapet som stodo honom emot, och vardt han krönter i Trondheem vijd
Pt Catharinas tijd t), och giorde tiugu Riddare. Satte sä tvä Höfvitzman ther i Norrige,
Herr Aslagu Thureson och Herr Enar Flögba, tlie ther hvariom och enom lag och ratt för-
* a . a Skul! , e ° ch Sa dr °S han t:11 Sverige igen, och kallade strax samman ett Herremöte i
Arboga och ther vordo the tolf förskickade som till Halmstada dom skulle, efter som pä
Gothland utlafvat var, oeh ibland thesse tolf var Herr Mans Green en, och blefvo ta mäng
stycke beslutat i Halmstada u), som Konung Carl sade sig icke lijdeligcn vara, therföre
villo
r) y. Hadorph \. c. p i56. Cantilena Sveca- Olofs Saga, sub. tit. några Norska Förbund me'
na, cui titulus: Gothlandia a Svecis ablata, Sve- — ■ >• * > v
thice Gothland.s - Visaiiy inserta legitur Svenska
Folkvisor af JT.. G. Geijer och A. A. Afzäins
T. II. p. ?79 .
s) Vid. Lit terse eorum ap. Hadorph, 1. c.
p. i 52, 1 5ÿ, sq. nee non ejusd. Alle^. ad S:t.
Sverige p. 88.
veg. p. i 56 .
Tiwrkelin, Anal. ed Hist. Nor
t 0 D- 21 0<Ü. i 44 p eledus Rex et d. 2
Nor. coronatiis ab Archiepi.scopo Nidrosiem
Aslaco. cfr. Chron. Rhythm, supra p. i55.
u j Hadorph, 1 . c. p. 170.
II. 76.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.