SVENSKA CHRONICA.
m
STÄSL Tm “T ' X fT l0 “’ ^ *“ “ SV3ra "<* *•» här rå landet,
seglade Konungen samma aret ,fra Sverige med en dräpelig statt, som l,a„ här sam-
S:“oehT e d T “'TT *” Sk “ ,tm Var UI,pä Hrf ‘” a «•
te T , Kom, "fi C hristopher samma sättet som Konung Erich, att han sat-
e Tysta Danstom och Svenskom olVer huivndet, thcr mycken ovilia afkom; men ,,â t et
åt 8 ,'" 60 T °r 7 S, ™ Ska ““ W«, och sade honom alivatliga
’ a * h “ n SlUlle ° frer8,fva T y‘ ta *>»«> hvilket han ,„g illa ïjjd sigj dock ,J e
mgen annor rad, han måste fölli. theras vill,a efter. Hade han oek ett hesynner-
. I ! hortryckia thet svenske Ridderskapet, efter thet at han säg, at the drogo
IC-e va Oi\erens, utan then ena giet then andra efter, och ville gä then andra lians fib-
anmg nndan , halp han t,II med, at then som ville giöra then andra skada, liei tillfäl.e 11,er
rU ther Konnngen h.fver haft nägot besynnerliget „. )sS t med. Geh var få mgen viss pä
sma forlamng, ,y at ingen ha,le thenn, länger, än till thés en annor lom och begiärade
brefvpt r ». ™ 7 * h “ Cck IWn - ' locl 5kU,le han dyrt nog betala förlät,ihgs-
och ther lr ' f loSt " Je “hoerstundom tiugu „ohlar oeh stm.dom mehr
ti e Voro S ° rZ" l T" “* SinSO «"äningarna ofta sä hastig, omkring, att
XlZ b S Z Z P“ '“ dC - fii ' a " ; "3 P« «t år, och the voro Ju, som k.JZo till
thet 1 . ! a, ' a Sitt n,eJ Pärläningar var icke tillförene brukat i Sverige oeh eller
nun. F 7 ° r.r S S,a ** "**•> »Vg-te öfver then stad. och iôrderf, som Ko-
> t TT 1 ' C,a , “‘": S,0rf< ’ ™*T°toch brand, therföre nödgades han a„ tänclda ther
till F rtd d 7 “5 M " me<1 m “ hl < hade Marsken med tfg och seglado
b Goth, r.d, ther var han ,1,1 orda med Konung Erich, men hvad thet gab „ppä, Igo
th Svenska m e, ve,,. The, förnummo the väl att efter then dagtingan ti ¥ , L, f5r _
It ,7 K '”' hade Konung Christophers allvar varit, var han thess mächtig “,„g till
‘'"« Konung Er, eh, doek thet var uppenbarat nog l.vad pä färde var. Och ,å han
seglada dra Gothland, achtade han sig „11 C.lmare, men slieppet som han var på sielt
stötte pa ena thppo oeh blef horto med mycket tolek eel, alla hans Clenodier, sllf kom
mveket7olk”u f”l- 7 ,7 re S waJo ™r ganska hård tid här i landet, sä att
dt ' M 1 V 1 hunger, therföre kallade the honom Rart a Konung. Ooh Itonoin
vardl skuld g.fven a,t han förde ett obeqvämeligit och okyskt letverne, och intet achtade sitt
Echtenskap, therföre pl.gade Gud hans land, som ofta ske plägar, , a „ drt varder plågat
for Konungs nussg.ernmg stull. Doch vare ther om huru the, tan, man måste oeh bc«„-
"* 7" T** 1 ° n ZZ “ f GUdl ***** sädana straft 0=1, 1U, Konu”
Chnstophcr np ,ga mang shepp ,fra ,he Engelska och andra Kiöpmän, och hade han .3
Zck Tå ; t \ ,7 7 7” S,äder '“’ od ' hade han achte, förrasl, Ly-
be k, »„ fa the teke voll, lyckas for honom, doch hade han i sinnet at, tvinga Lvbeok, oeh
hade forthen kul forsamblat en drapehg Summe penningar afall sin land. Så hade och ,h t
Svenska Ridderskapet, en vtss memng om honom, att han achtade then, omit, och lät iör-
henskull for.kr.fva them att the alla skulle möl.t honom i Jönekiöping om J,d,l. lijj. M, n
ta ha„ skulle s, elf far» t„lh, blef han död på tTelslngcbprg Helge tro Kongo „id lj, är
efter Christi byrd, A. i448 och yardt begrafven uti Rosehild. ^
Sa biel ta qyart i Dannemark all Skepp, bössor och värior, med then svara skatt Ko-
»ungen samman sarnfcathade, och ta han lâg pä sin sote.äng och utan tviR cl besinnade huru
han hade yant the Svenske fornär och fört svära Summor af theras land, therföre gaf lian
ock ganska stort Testamente till Sverige, men thet kom intet fram, the Danske hehöllo
thet a!t slätt, thet the Svenske högeligen klagade öfver, och märkte ta väl som the och
ofta märkt hade, livad gagn the hade af thet förbund, t som rijken emellan giort var förbi,n-
det var icke all rijken till lijka fördehl. Tå nu Erkiehiskop Nils fick vetta att Komm.
Christopher dod ^ar, blef han strax smk och dödde. Och var samma Erckebiskop Nils en
ganska lård man, och hade pä Konung Erichs vägna varit i thet Concilio, som stod i Base 1 k)
Och förra än han blef Erckiebiskop var han Biskop i Wexiö. Men ta the Syeilsk- Her-
rarna, som i Jönekiöping försambfade vore, hörde att Konungen död var, skickade the strax
tva ther till som skulle stå rijket före så länge the vordo försedde med Konung. Och the
tvä voro Hr Bengt Jönsson och hans Broder Hr Nils livilken och Konung Christopher plä
gade antvarda rijket tå han foor af Landet, och var Marsken Carl Knutsson ta icke tillstä
des. Sa blef och Mäster Jöns af Salestad förnämde Hr Bengts son utvald till Erkiehiskop.
EfteC
6 J * nUa 7- • n ■ habuit de äntiouilate 8C prc-esUmtia remii Sveo-
k) In hoc Conciko a. circa 14å5 Orationcm gotliiti, ki T. HL hujus operis edenda.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.