svenska Chronica«
Drotzeten gick' i TJ^jËZ oÎ L 1 T ”
Krir D - . rz; m
gre af them s lag„ e> ty tl,«- kunde intet komma «11 v k„, ut , ’ ° ^ ° Ch nâ ~
no. Ochtho,,a okedtloyijdtmgcclodagJuhl .Anno Domini ",* 38 0r ° ” ***''
ha„ yiuc^nrr^t: s: D ,mwm t,,er •* ««■ *
han oij allena ville lâ,a honen, LLi ™ P „ “n „ch 7 T* * — “«
elfter. Tlierföre foor ta AT« L / ’ J 1 alla anc!ra ™a!to föliä håns tillie
da« torde the âter f ôr ,îi k î! “tt" ** &k ther Slottet in, se-
tillförene hafFt hade, och lian? son ^ar^C’ r °f ZU n beliaIla Wijborg, söm hart och
icke länge behölt tv han st tl ... ~ mS lcrnson fic,c Rmgstadaholm, än ta han thet
Drotzeten beavnte N I S f ^ ,gen * Tå Marsktn thelta sä uträttat hade med
mm »itü: ä z **■*“* sr5tcr ’ " rpcnb “ r ' iea sî,,;> * ”* -
Nils Stenson stod viid ingen f 6rli u‘! ,T°v °f Joide ätcr förlijkte igeii, men
hade han tilUälle till att bedriiVa mycket ondt the /i L^S^nT*“ Ocftc-Iynte^sT på
“;i skä t *■* .4*——->»■ -s.
sää “r ^ r::
»kon ntt han L-Ln “ ’ “ m h ™° m bestalla * . och »ände bod till Mar-
SloTtl, „ t, « ; a J" llie °* »«*» ftot så stod i dag, gaf han sig utaf
Slottet, o,h rymdo «11 Konung Erich till Gothland, „oh vordt af honom sä väl nndfänven,
mans' bref«« “"“"y 11 Nksens Marsk , fick honom sä tuhundrade Hofmän ined sig, och
hörige och « H f ’ ** ly<1,m besttlia Flf y « ee ' H S °° h Ko,, “ n S' n bestält lh,t sS att the Norske ,kullo komma och
s| .. ... V ‘ 5b0r g’ “ ,n Herr T '" ,re St ' nson mnohade. The Norske komme och bestallade
,, „ i/”’ H ° iv ; ,Jz "' ä " ïoro Joba ‘' Cmreese ooh Olof Bock, men tbe vofdo snart
med “hot foît 1 ,ge l’ , r s °r 2 m Me ” Ni,S St ™ so " ® af si S *> ! Östergöthkmd,
stada olh Jîh l Ht f Komrng Erich, förde ther Danabrok. och giorde mycken
af ht v rV 7 V"?" ' n, ' Ct “ e ''° rt *> J - blrf i» i »*« grijpen
Lar tî'“m ,Tru n L”? «-*» » till Norrkiöping, och få
dagar ther efiter blef han dod och on par» af han» tien, ro blefvo halshuggne i Suderkiäping.
, . W „7 « "f g " m 1,är 1 ll,iket som Iwet Broder Svm.cn , ban var
mycket b ryentat for e„ dngchg ,tr„dsm.n, och hade mycket vari» med EugelWht och
stor. omak och arbete haft (o,■ „»«et, holt mycket folk och hade lijten hielp ther till, han
f l 1 rum ,, f T" "“*•* driSte,i * a [ill > «* «*, att ha» skifte ut
Land och Lahn efter vald och vanskap, och icke efter som förtient var. Strax tog Mar-
halscn Tr' ’ “* ' hCI e ® ar ° m ”‘»■S»»™ K»«., Kt han hugga honom
. . , TÄ nU “ arsken bade «*”»“« in " a 1 ■'Ijket, skedde många Herredagar här och
ther , Konung Erichs sak, hum han skulle komma till rijket igen, och voro ther mång san-
de bod tillstädes bade af Dannemark och Tyska städerna, och sändes man* bod och bref
till Konungen, att han skulle unna the Svenske thet the begiärade, sa ville°the gierna hälla
honom för theras Herra och Konung. Men Konungen ville ingalunda vara ther med till
buds, therfore stämde the honom till Mora sten, att han skulle innan tolf viekor komma
och svara them till alt thet the honom tilltala hade, heller the aldrig nierta ville hafva honom för
theras Konung, och hade the mâng klagomahl emot Ilonom, ibland hvilka ett med tînt
största^ var thet, att han ville förtaga them theras gamla lag och frijheeter, thet han i
alla måtto lät påskina, besynnerliga ther med att han hade boVftagit Rijksens gamla pfivilegii-
bref och fört bort af landet. Men Erkiebiskop Olof, then ther en snäll och förståndig
man var, stod mycket ther effter, med andra af Rpksens Råd, att Konungen matte kom
ma till rijket igen, dock sa att the Svenska mätte niuta Sveriges lag, och thet som oflta
utlåfvat var, och hade the saker nog ther till, hvij the begiärade Konungen till rijket igen,
ibland hvilka var thet en ibland the största , att the sâgo huru Marskens regemente var intet
annat än inbördes krig och örlig, ther mâng god Svensk man kom om halsen skändeli-
x) Tjurhufvud, patruus Abrahami Broder
son. De dlö v. Dalin 1 . c. p. 642 , 673,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.