a88
XXXIII. OTAI PETRI
endrächteliga Engelbrecht till Rijksens Hofvidvman, andre gode män rtickade» ocl, omkring,
som Luanda ^ . Arboga> skrat Han» Kröpelin
begiärade Tarda med them till ordar Sâ biet beramat ett .note . S.gtuna, v.,d Kynder .
tiid tiit for Hans Kröpelin och en Korsherre af Prytzen med, som pa then tijde
Stockholm The beflijtäde sig båda storliga ther om, att tliet måtte komma ti e .
bestånd emellan Konung Erich och the Svenska. Men Rijksens Råd stod j* “PPa,
them var mycken orätt och öfvervåld skedt, och begiärade att saken matte komma
gång. Dock begiärade Hans Kröpelin och Korsherren, att thet matte komma ti 8
medel, och ther sade the sig vihia vara goda mäklare till. \orde 1 * „ “ ** ^ 0ch
till Konuacr Erich, och hade the artiklar med sig, som the Svenske g
Ä h ade med sina goda .„än till räds varit, vardt belefvat ett «—‘Halm-
stada. Ther kommo tå tillhopa SvenSke och Danske, och som nog troen e
med, the. ther handla skulle till frijd och roligheet. Och till samma möte var kommen Er ie-
biskop Olof af Upsala , hvilken Konung Erich en lang tijd icke hjda kun e , oi y
Erkiebiskop Olof var korat till Biskop, Konùngehom oâtspordt, therfore stai c e nan
icke komma till Domkyrkiona, utan han satte en annan i hans stad, som heet Arendt ocl
var tilllörne Biskop i Bergen, han blef snart död, och satte Konungen en W na
■her in igen som heet Torlach. Men tå Engelbrecht begynte bullra i landet, rymde han
Dannemark, ocl. i samma buller ko,„ Erkiebiskop Olof heem i landet T.llfdrene var , he,
honom icke tillstad,, än ta att bâde Påfven och thet Concilium som stod i Basel hade skri
vit för honom till Konung Érich. Them.e samme Erk.eb.skop Olof lade_ >.g mycket
om, ätt Konungen skulle komma iritt till Sverige igen, och han begick ta sa mycket att E g
brecht antvardade honom fritt Halland igen. Thetta mötet skedde om varena v,]d Plnbpp.
och Jacobi tijd S), elfter Christi hyrd är ,455, så blef och i samma möte utlofvat, att Ko
nungen skulle komma till Stockholm vijd St. Olof» tijd ,) tl.ernäs, effter. 11res, ,,kes skal
man och vetta, at, thet förbund son, i Drottning Margarethes tijd giord«; the, se try R.jkcn
emellan, synes l.afva vordet förnyat i thetta n.öle som . Halmstads stod d), Imllet a c -
va beslutet som ther pä beramat Vardt, nog märk,as kan, hv.Het bref aunu hnne»
“ iyd W^Haus La-vman i Lund, Ola ff i Upsala, A, lach i Nidrose Erkicbiskopa, Ax* Pe
terson Rijkesens Räd i Dannemark, Chris, torn Nielson Rijkesens Rad.Sver.ge, Endreth tr-
lendson Rijkesens Rid i Norige &c. ,
Ssvå skole alla stå som thetta fullborda oeh ther till kommande varda. Pors att för
dragas skal. Tå drager en stoor del af oss alla väl till minnes, och alle val sannefliga vetta
thet Högborne Förstinna Drottning Margaretha, Waldemar Dana Konungs ot h °™
try rijkcn tillsammans med henne, förnumstigheet, med alsvaldrga Gud, nelp och ,11a eke
J a ,11 frijd, läglighee, och sämjo och endräch, ocl, hafva v.j ala rätt att bid, a for hennes
i och gierna göra, och bidie vij Alsmäcldig Gud nSde henne, s,al tage henne
11 ina nådé och miskund Och kom hou thet åstad och fulldref med s.na ödmjuka bon
o h goda gierningar, emot Allmogen alla Rijkernes, the, Konung Erich var Nad, ge Herre som
k! vafdt inhämt’, v.ider och" keester t.ll fulhnächtig Konung till ^
alla the städer ther man pläga keesa Konung, och gamma se vanio a '' 1 |
vard, krön,er i Calmarne till all try rijkcn. Sä villia vij och g,erna hafva ° C ““
var full mächtig Kohnng , till a,t bruka a, 1 KonuUgs rätt med
la och hafva oss alla beh hvar vijd sig, vijd 1 a ’ .. lirtar . r Tv P c P a|at
som här effter skrifvit står. Så finner vår nådige Herre Konung och vij alle nogor beseg
bref och ett förram och begriff af then ädle Förstinne och af the bäste man som ta i nj -
ken voro, ther the kfeeste tå för thet bästa, hon med them och the med henne, k
try rijken skulle altijd blifva samman till evig tijd, altijd en Konung hafva ofver afi try
rijken, och skedde thet i then samma tijd, ther vår nådige Herre Konung var '
marne. Nu är vår nädige Herre Konung förskrefven, och vij ail, ther om ». ytrtoj*
samtyckt för thet bästa keeste han med oss och vij med » __ b t s - ammä
och Almögen till frijd och nåder, oeh kunne eij e) bätter kanna an och
sinne, och för thet meniga bistånd och nyttigheet, som all rijken til go a onu.
b) Die l Maji.
c) Die 29 Julii.
d) Confondit heic Auctor pactum Halmsta-
dense de an. i455 (apud Hadorph 1. c» p. 86)
cum pario Calmariensi, de quo tt« *»•
1456/ (apud Hadorph p. 117 )- Cfr * ÄU, D eWt
c. p. 797* 1
t) Cod. 10 . et Hudorph legunt: vij.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.