XXXIII. OLAI PETRI
2.8 2
Noblar af Konung Albrecht utsatt. Kan hända att när Korsherrarna sâgo att the icke kunde
behålla landet utan svåra bekostningar, therföre togo the hvad the kunde få och lato så
landet fara.
Och tå Konung Erich var så till ålders kommen, bestälte Drottning Margaretha ho
nom ena Förstinno Konungens Dotter af Engeland, en part mena Konungens Dotter af Por-
tugalen, benämd Philippa k), och till att hemta Jungfruna vardt utsänd af Sverige Herr
Thure Bengtsonl ), och två Riddare afDannemark med sådana fölie, som ther till hörde. När
the kommo hem igen med Jungfruna, vardt Konungens bröllop hållet i Lund i Skåne. Sam
ma Philippa förde med sig ifrå sin fader i brudaskatt en penning af Guld så stor, att han
hölt till många tusende gyllene.
Anno Domini i4o8 blef Erkiebiskop Henrich död. Samma år blef Herr Sten Bengt
son död på sitt Slott Marienborg vijd EnekiÖping. Aret ther elfter lät Konung Erich hals
hugga Herr Abraham Broderson m ), medan Drottning Margaretha ännu lefde, men för hvad
orsak skull, gifver vår Svenska ChrÖnika icke före, ther måste hafva varit stor brott på far
de, e fiter thet att Drottning Margarethas vänskap icke kunde lhelpa, ty han var henne gan
ska kiär, och hon lät stiehta ena præbenda elfter honom i Roskild, som kallas Herr Abra
hams præbenda. Elfter Christi byrd år 1 4-1-2, blef Drottning Margaretha at Pestilentia död
i sitt Skepp vijd Flensborg på Simonis och Judas affton n), tå hon var vijd scxtijo åra gam
mal , vijd aderton ar effter hon hade fått Stockholm med Sverige fritt och qvitt in elfter
(ix Konung Albrecht. Och tå hon död var, och Konung Erich kom till sitt fulla regemente ■>
hölt han thet ut som Drottning Margaretha tillfÖrene för honom giort hade. Han förlänte
Danskom och Tyskom Slott och Lähn, och achtade intet livad han i sine kröning låfvat ha
de. The Svenska vordo hvarken betrodde till Land eller Fäste, utan the måste blifva vijd
sitt arf och egit, och thertill hafva så många utresor och svåra bekostningar att the plait
blefvo förderfvade. Forty medan Drottning Margaretha ännu lefde, begynte en feigd e—
mellan Konung Erich och Herrarna af Holsten om thet Hertogadömet Sleswijk, livilket han
ville hafva igen under Dannemark, men the af Holsten ville thet icke släppa, therföre blef
ther en skadelig och långsam feigd e utaf. Lät också Konung Erich sina fet alianer (sa kallades
the än tå som röfvade i siön) olfta taga Skepp upp i siön, som i Siöstäderna lienmia vo
ro, kom och så till uppenbara örlig emellan honom och them.
Thesse feigd er emellan Konungen och the Holster , och them af Siöstäderna v ai
Öfver sex eller siu och tiugu år, alt till thes the Svenska begynte sättia sig upp emot
nungen, som man här elfter förnimmandes varder. Men huru then feigden hafver sig a
deles förlupet, achtar man icke mycket omtala, utan hvad här i rijket skedt är aclitar man
i thesso Chröniko beröra. Then ther vijdare förstånd vill hafva af then långsamma feigde,
han må läsa Danska och Tyska Clnönikor ther om. Men hvad skada och förderf thesse
try rijken hade af then feigden, och huru mång from man kom om halsen, thet 's ore föi
långt att skrifva. Besynnerliga låg thet the Svenska största tungan uppå, ty the skude altijd
ute vara med theras Skepp och Folk på theras egen kost och taring, och hade ther till in
gen hielp af Konungen, utan på theras egen skada Inåste the vara ute, af livilket the nöd
gades pantsättia och bortsälia theras arf och egit. Och ther the Svenske vordo fångade, som
offta skiedde, måste the i mång år sittia i fängelse, och än tå så framt the ville lösa vaica
sielfva betala theras kost och lösa theras fängelse, så att the platt utarmade vordo, såsom
thet skedde med Herr Broder Svenson n), Gregers Månsson p) och ganska många andra, som
the Lybekska fångat hade, hvilka ther såto siu eller otta år i fängelse. Och effter thet
then feigden varade så länge, lades många osäijeliga skatter och tungar på landet. Thet
Svenska Ridderskapet måste altijd vara ute för fienderna, ther the voro förarmade utöf-
ver, och then menige man förarmades med många beskattningar och giärder som them pa-
lades. Och så förökades skatten att af markeland jord gafs ju som mäst tolf eller sexton
mark i stora skatten, undantagandes the små skatter och giärder, som intet räknas kun
de. The Svenska måste ju altijd hafva bekostningar med utresor, och hvad thet icke hiel-
pa
k) Filia Henrici IV. regis Angliæ. Thuronis Stenson (Bielke) i458. 2 . Sveno, sa-
/) Bielke, v. Stiernman. 1. c. p. 76 . De tor familiæ Somme. 3. Märta, uxor Petri Ni-
fratre Stenone Benedicti p. 10 . Diar. Wazst. colai de Skededal -j- i42o. Nordin, Familial non
ad. a. i4o8. Introductæ. Mscr.
m) Cfr. de illo Chronoî. N:o XVII. Sect. L n) Die 28 Octobris.
p. 60 . Chron. Rhythm, sup. p. 62 . Liberi A- o) Tjurhufvud. Dalin. 1. c. p. 642,
brahaini Broderson fuere: 1 . Brigitta, uxor p ) Lama till Arnö. Uggla 1. c. p. 42.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.