2/8
XXXIII. OLAI PETRI
tholomæi b), och loro till Hertog Johan raed the dagtingan, och hafva tagit for en dag såsom
är alla Helgonadag, ta skal Hertog Johan och the fornämda goda Herrar af Prytzen och
Städer möta vara Fru Drottningene i Alaholm c) och vijsa the dagtingan, ocll ther med en
frijd och sono. Och med samma dagtingan skal tå lös varda Greiven af Reppin. Om alla
andra fångar är upskutit uppå thensamma förnämda dag, livad the skola losa varda på
båda sijdor eller eij.
Thessa äro the otta städer, Lybeck, Hamborg, Strâlesund, Dantzick, Torn, Elbin-
ge, Ivampen och ther med antingen Stettin oller Gripswold.
Så gafs ta Konung Albrecht lös med sin son efîter en sådana dagtingan, att han in
nan try år skulie antingen gifva ut sextijo tusend lödiga mark Söif, eller lata Stuckhcun
med then ra t han hade till rijket Drottningene upp, eller och komma i sin fängelse igen.
Ther med feor han tå till Mekelborg, och thenna dagtingan skedde år eliter Cmisli u>id
io 9 5. Men elfter thet the fetalianer eller fetaliebiöder voro så många vordne i östra ^a,
att ther ingen säkerheet var livarken med then ena eller then andra, och the hade Gril
land inne, ther hade the ther as tillhåld, therföre giorde Ordens Herrarna af Prytzen sig re
do och togo med macht Gothland in af the fetalianers händer, eliter som sumhge CiiiöniKor
innehålla. Men tä Konung Albrecht, som tå lös var, thet iörnam, tog han migra Eorgmä-
staré utaf Rostooh och Wismar med sig och for till Prytzen och klagade ther öl ver, att
Gothland var honom ifr åtagit, men Ordens Herrarna sade sig hafva tagit landet ut tiieias
fienders händer, som på theras Städer och Kiöpman iörargut hade. Annor liugsvalelse tick
Konung Albrecht icke i then reeso, dock på tiiet att något obestånd skulle icke upkumma
emellan honom och them, besinnade the sig på thet sidsta så, att the g ål vo honom ett styc
ke penninga för then rätt han hade till Gothland, och i sä måtto skulle Ordens Herrarna
vara komne till Gothland, elfter som en part mena. Men then Svenska ChiÖnikan giiver
icke så 1'öre. Men tå the Fetalianer sägo att örligit fick en ända och the voro nu i en lång
tijd så vane att tasta till, therföre ville the och blifva ther vijd, gåfvo sig också en stor
part in uti västra siön, skinnade Bergen i Norige och vordo så uppenbara sjöröfvare i västra
siön, och thet varade en lång tijd, förra än the kunde platt nedläggias. Giorde the och
theslijkes i mång år stor skada i östra siön.
Någon tijd ther elfter Konung Albrecht var lös vorden, hlef hans son Junk ar Ericfl
död på Gothland. Hans Förstinna Drottning Rikitza, som var Grefve Ottes dotter af Rep_
pin, var och langt tillförene död blcfvin, therföre satte han sig föga mehra före att komma
till rijket igen. Och elfter thet tijden begynte förlijda som förelagder var, att han ett af
forberörda vilkor göra skulle, ther städerna, som voro ther gode före, fast på krafde, så lät
han tå Drottning Margaretha Stockholm och Rijket upp och blcf i sin lijfstijd i Mekelborg.
Och hade Stockholm så när i tijo åhr vordet hållet Konung Albrecht tillhanda, sedan han
blef längen, ty thet höfts honom tillhanda i try år sedan han kom till Mekelborg.
I sa måtto som nu föregiivit är skildes thenne Konung Albrecht vijd rijket, och han
var then förste Ltlänska Konung, som sedan Christenheten hijtkom, öfver Sverige regera
de, och än tå han var Svensk på sina moders vägna, hvilken ther heet Euphemia och var
Hertog Erichs, dotter, Konung Magnus Smeks syster. Och här lychtades nu St. Erichs
slächt som i regementet var; lychtades här och Birger Jarls slächt så mycket som Konunga
väldet tillkom, och hafver then släehten sälsynt väsende haft här i rijket, att the hafva mä-
sta parten halft en ond afgång. Konung Waldemar Birger Jarls son blef död i fängelse,
han vardt trängd ifrå rijket af sin egen broder Konung Magnus Ladhulås. Konung Walde
mars son blef och satt i ett evigt fängelse. Konung Birger, Konung Magni Ladnlahs son
svälte sina bröder ihiel, han blef landsflyehtig och dödde i eländheet, hans son, som till Ko
nung korat var, blef för sin faders skuld aflijfvat. Konung Magnus Smek hade och ett ondt
väsende, han vardt af sina egna söner två resor satt af regementet, han lät förgifva sin älsta
son, och dödde landsflyehtig. Konung Albrecht grep sin moders broder på St. Malthiædag, och
hade honom i ssu år i fängelse, han blef och sielf gripen pâ St. Mattliiædag och satt och
sm åhr i fängelse. Som han giorde så gick och honom, han tvingade sin moders broder
till att låta sig rijket upp, han blef och tvingat att lata thet upp till Drottning Margare
tha. Sådana exempel skola vara Herrar och Förstår till en spegel, att the icke skola drista
alt för mycket på,sitt stora välde. The skola tänkia att the hafva ett ostadigt och stackot
Herradöme, och såsom theras välde är högre än andra menniskiors välde, så är och theras
fall
b) Die 19 Augusti. c ) Aalholm, arx Lalandiæ .insulæ.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.