SVENSKA CHRONIC Ak
V7
a o Ungens èromârt, vijd hündradc och siuttijo, the ther kallades HättobrÖ 1 er , the synas
* aV a Vant hallare 1 staden > ty tlie halva gått i theras harnesk med fulla värj o om nätter
na om staden j och the plägade mycket försmäda the Svenska och kallade them förrädare
tier stor tvist och tvedräelit af kom, sä att Rådet måste låta kalla menigheetena på St’
trU f 'Gdlc.Rugu till att afslälla alt obestånd. Tå vardt pålyst att ingen skulle gilva then
ç, ian * SK oiJj eij heller tala i ila om Herrar ocli Förstår, Frugor ocli Jungfrngor. Och
och lyske storo stg i förbünd tillhopa, att the skulle Jijda och umgella then e-
ne med them andra, ehvad påkomma kunde.- Sâ bief tå ett Herremöte i Tälje, i their acht
&U tjîer Skulle handlas med Stockholms borgare ; men the Tyska ville intet besökia thet mö-
, men nagre Svenske besÖchte thet, ocli oviljen emellan the Svenske och Tyske växte ju
„ ° ck J,K i " ' tilefvo också någre Svenske satte i fängelse för något tahl> som the skulle
latit sig undfalla. Och theraf blef ett uplepp i staden, så att alla Svenske kommo
k e sina kolla värjor på torget, ocli the Tyske thesslijkes-. Så blef tå then rumoren stil—
. ’ a i-ågia ai tue Svenska som fångne voro gäfvos löse igen, men the Svenska sade sig
r ic lta ’ a,!: ^ le skulle varda förrådde, ty thet hade så länge varit them spått. Dock på
, syo )° the Svenske och lyske så samman, att om the Svenske Herrar fingo rä-
’ ä f u J11 k cn ting varda the Tyske förekastadt, eij heller the Svenske om the Tyske,
J oc h thermed skulle alt vara förlijkt, och the r giordes svåra eder ocli löffte up_
P e« tiet stod icke länge, ty m isstan oka rn a voro så stora att the Tyske ville ju gerna
A * 6 VCnSKa um ^ e varade, på, thet the icke skulle hafva then faran, att staden vorde
J orradder Rijksens Råd i händer. Therföre kommo the Tyska ena uutt tillhopa på Rådstu
gan och beslutade huru the häst skulle kunna få the Svenska vijd halsen, och hade sä bod
strax om nattena effter the Svenska af Rådet. När the komne voro, kom strax Slotts-
u lr . C 'i- 1 ?, ed Sltt <0lk af 5Jottet » Qcil blef upläsit ett register, i livilko beskrefne voro the
itr sue tagas vijd halsen af the Svenska. Och vore någre i samma register upteckna-
e, som fyra ar tdlförene. hade döde varit. Af hvilket nog märekias kunde, hvad the
}s.x iia< e i sinnet med the Svenske långt förra än Konung Albrecht fången vardt, ty som
no troenecs ar, act strax Rijksens Rad begynte sättia sig upp emot Konungen, ville the
JJor ä arc Sterna, vara af me d the Svenska. Men Konung Albrecht ville thet ic
ke tulstädia.
Tå nu registret läsk vank, gafs befallning att taga them vijd halstn alla som un-
SonXtaT?’ hVllk T ° CkSå f edde ’ ° Ch thG leddeS alla P a Slottet och sattes i hächtilse.
va bXnl^T T°f- a,tt T 8a Pij "ï med träsägar ’ P ä the * the sk ulle bekiänna sig haf-
h aller Hlle th .? ? ^ § Aibrecht * Me “ Chrönikan fnne-
! 11Cr ingen Sadana bekiänna, sa förde tire tâ alla fångarna P â en lijten holma
utan for staclen com kallas Kiäphngen, ther vordo the bundne och stängde in uti ett funs’
och brändes sa ynkelig upp med huus och allo. Men hvar ther ingen bekränhelse hafver varit’
heller och nagor klar bevijs till förräderij, sa hafver thet varit alt för gro ft, att taga en hoon
med tolk sa jämmerliga af daga, utan uppenbara saak. Och thetta skedde Anno Domini
ioS 9 om sommaren dagen effter St. Eschilli daga), året elfter Konung Albrecht fangen vår
Men the Fetaliebröder, om hvilka tillförene berördt är, vordo på thet sidst a ^
månge, att the begynte tasta till både med frynd och fienda, sa att alla städer h/ " '
skada af them, och nödgades förthenskull the till att stilla them. Och Konung A Ib. ' -
hade varit fången i sin år, i hvilken tijd en dråpelig skada skedder var på thesSe riA,
så blef thet så dagtingat, att han skulle gifvas lös igen. Och huru then dagtingah till-d’V
kan väl märekias af ett sändebref, som Biskop Tordli i Strängenäs > then på ‘dagtingmeu
ined var, skref them till af Stockholm, hvilket så innehåller:
Weten thet ärlige män, Herr Henrkh vem Brandis Borgmästare och Radman i Sfbefelrolin
att två mächtige Herrar af Prytzen af Mästarens och Ordencs a ägna ther sammastädes, och
Borgmästare af Lybeck, Strälesund och the andra städer hafva dagtingat en ganska enda med
våra Fru Drottning, så att var Herre Konung Albrecht och hans son skola löse varda för
ena penninga summo, heller Stockholm, heller och åter inkomma, och här om hafver hon
trodt otta städer, med Rcstoch, Wismar och Stockholm» Och â the dagtingan voro Herr
Werner Axskoo, Herr Helmold van Pletzen och andre fem eller sex Riddare af Mekelborgs
Lande, och skildes alla af Helsingborg frä våra Fru Drottningene glade fem dagar för Bar-
iv „ , .. tholo-
aj Uie 10 Ju na,
h . 70»

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.