a/6
XXXIII. OLAI PETRI
ning Margaretha, therföre förderfvade the livar annan inhyrdes, sâ att ingen Yiste sig frij
ehvarest lian var i landet.
4uno Domini A1CCCLXXXI, bief en Riddersmans man, hetandes Carl Nilsson , sia-»
gen iliiäi midt för höga Altaret i Gråmuncka Klöster i Stockholm.
Anno Domini iVICCCLXXXIII, blef Erkiebiskop Birger död.
Anno Domini MCCCJLXXXVI, blef Herr Boo Joansson Rijksens Drotzet död.
Tâ nu feigden i en läng tijd stått hade, och Konung Albrecht var mycket till ach-
ters blefven, hade han bod till Korsherrarne i Frytzen, elfter som vare Svenska Chrönikor
innehålla, och tog af them till läns tiugu tusend Nobler, och satte them ther Gothland till
pant före. Men andra Chrönikor hälla annorlunda inne, som man här efiter förnimmandes
varder. Så församblade ta Konung Albrecht pä thet sidsta ganska mycket folk tillhopa och
hade Grefven af Hoisten och Greiven af Reppin med sig och vijsade Drottning Aiargaretlia
med the Svenske, som höiio med henne, ena uppenbara slachtniug i markeiie. The%.erde
redo pâ bada sijuör med allo macht, och möttes sä båda härarna på i*ahlen i Vvästoigöih—
iand, ther biet cn hard strijd, och pä thet sidsta bief Konung Albrecht sich grijptn mtu sin
son Junkar Erich, och the andre Herrar som med lionom voro, och ther biel v o nitton af
hans Uiddare slagna, undantagandes annat folk som ther siagit biel. Aren pa the Svenskas
sijdo, som med Drottning Afargaretiia voro, bieivo otta Riuciare siagne, och cn som biuti^
ningen es egen var y). '1 henna slachtnmgen sketide ar eliter Christi hyrd îoàtip ta Konung Al—
brecht hade i fem och tiugu är Konung vant, och biel lian gripin pä St. Aiatthne u«g och
fördes sa till Lödese, ther Drottningen sieif var, och sedan tm Hinuholm i Skåne, ther satt
hau med sin son i iängeise i siu är.
Och än tä the Svenske voro i stor betryck och vedermödo medan Konung Albrecht
regerade ölver them, sä löiökades dock theras betliöivelse eket mchra sedan nan iangcii
vardt, förty heela Hertogadömet af Mekciborg med Rostoch och Yv ismar begynte med toio
macht ieigda in pä Drottning Aiargaretlia, och hade* Stockholm till hiclp med litre i äste, sunt
höllos Konung Albrecht tillhanda, och sä gåivo sig Konungens lolk och the med honom hono
utaf Stockholm U p i Mäiar och giorde allestädes skada med brand, roi och mord, ty landet
var gänget Drottningen till banda. The brände up Enekiöpmg, VV ästerålis och LmkiÖpiPg
och mänga andra stäcfer och bondebyar, och the ioro allestäde s i lundvt tvärs och änciaiangs,
att ingen var rättsliga trygger hemma vid sitt eg it. bönderna gåivo sig oî! ta. tillhopa och
vilie f örsvara huus och hemman, men the kunde dock föga skälla , ty iieiio.eriia kommo p
the rum och then tijd som the intet förmodde them. Sä Lände thet en tijd att ganska
mänga bönder voro pâ en stad församblade i Tillinge Sokn vijd Enekiöpihg, ther kommo the
af Stockholm hasteliga pâ them och slogo them ther jämmerliga iliiäi, och af thet som ther
skedde, kallas tiret rummet nu Bondaberg eller Skadaberg. Sä skietide och alläs lädes ska
da utmed siösijdona, förty efiter thet Hertog Johan af Mekeiborg, som mycket lade sig ther
ut om att han mätte få Konung Albrecht lös, säg sig intet kunna, med dagtingan uträtta,
sä tog han sakena thesto skarpare för med örligh och krig in toppa thesse try rijke. Dock
var Sverige som största skadan ied. Han giorde först en hoop Skepp redo med theras till-
hiel-n af Rostoch och Wismar , men väder och storm förskingrade Skeppen, sä att han i
then reso intet uträtta kunde. Åter giorde han sig redo och lopp sä välleiiga in för Stockholm,
och giorde them undsättning, att the ther utanföre lägo icke förmätte sta honom emot, ther-
f öre ”lingo t he i Staden all then undsättning som the bchöfde. Och elfter thet att feigden
fördröjdes , låto the af Rostoch och Wismar utropa och föreskrifva, att alla the ther ville
löpa till si ös pä theras egen invent yr, skada och fromma och tasta uppå Damiemark, Non ge och
Sverige, tive skulle hafva frij hamn tiil att byta och sälia theras rof i theras städer. Al sa-
dana förlof och utrop, församblade sig sä myckt# folk, att thet stod intet till räknandes;
the giorde en dräpelig skada pâ thesse try rijkcn, och the hade Gothland inne, oeli med
tijden blef siön sä full med siöröfvare, att ingen kunde duka sig upp till sios. Och ehvarest
the föllo i land giorde the stor skada, och the kallades Fetaliebröder eller Fetahaner, tlier-
a f att the lupo till slös oeli hemtade fetalie. Ta nu Konung Albrecht langen var, ocii alt
landet gick Drottning Margaretha tillhanda, begynte komina en misstanka emellan the Sven
ska och Tyska Borgare i Stockholm, som hölls Konung Albrecht tillhanda z). r Ihe sy.Aa
fruchtade att the Svenska skulle falla in till Rijksens Råd och förråda them staden i handm ,
och the voro väl sex och siuttijo, som therutinnan misstänkte voro. Så var ett partie i staden
of 4
■0 Henrichs ParroW. v. Dalin. T. II. p. 58i. proditione Teutonicorum, a nobis in hae Se
z ) Ad manus habuit auctor relationt&i de ctione «nperius edilam p. ei2.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.