SVENSKA CHRONICA*
ar; forty mang Slott och Fäste vordo i lang tijd hallen honom tillhanda, som Konung Al
brecht icke Vinna kunde. För Abo Slott hade Konung Albrecht ena länga beställning, och
ther blef Herr Nils Sturcson slagen t). Sä begynte ta Konung Magnus försambla mycket
folk af Dannemark, Norige och the landsändar här i Sverige som med honom höllo, och
kom med sm son Konung Hakan dragandes upp ift-ä Westergotliland med en stor här i
then acht, att han platt ville iordrxfva Konung Albrecht utaf landet; Men Komm«- Al-
breeht var la i Finland med sitt bästa iolk, ty hade och Konung Magnus tillfälle alt göra the*
lian giorde. Men then litsla hopen af Konung Albrechts iolk, Svenske öcli Tyske som till
städes voro, giorde sig och redo, och mettes sa buda härarna emellan Tillinge och Östansboö
pa en skog som heeler Gata «), emellan Enekiöping och Westerähs, ther fick Konmm Al
brechts folk öfverhandena. Konung Magnus vardt ir TT ~. „ ^.
& \aiut gupen, och Konung Hakan varclt saar och
kom noga undan. hau saf till ilyciiiena orh rvmrlp TV/”*™«-,-» n ? ■ ? .? . « i•
° 7 ö jrvniciia oui rymue nil l\ongc. Odi gick thet underliga nog
till 5 att Kommg Albrechts folk som var en rin«n ^ ^ -,
° vai LJi riil ö a iloo P vann sadana seger emot en saaana
storliar, som Konung Magnus hade, ocli thet vardt räknat för ett synnerligi t järteckem
Ocn thetta skedde etiler Christi byrd är i565 , pä måndagen elfter första Söndagen i faslo-
lia, som ta var St. Matt Inte dag v). Och Konung Magnus sattes i fängelse nä Stockholms
Slott, sedan han i sex och fyratijo är hade Konung varit, och sätt han i sin är i fän
gelse. Och Konung Albrecht lät bestalla all the Slott som höUgs honom tillhanda, dock kunde
han icke vmuu them, mçu han och lians fader gamble Herlog Albrecht, som i nägor är
Var här i landet sm son till hielp, kallade mycket främmande folk 1,3
ar in
pitaga the SLolt och baste ther med, som hällos Konung Magnus tillhanda, och thetta häm
mande Mixet iörderlvade landet i grund med gästningar, gärder, och skatt öfver skatt, sä
att bade bönder och borgare vordo platt utarmade, elfter thet att örligii med mänga ut-
resor varade länge.
Anno Domini i5G6 blef Erkiebiskop Peder död som Biskop hade varit i Linkiöping.
Tä nu Konung Magnus sä satt i fängelsen, beflijtade sig Konung Hakan med Aio
macht att lian mätte fä honom lös, ocli upvächte landet emot Konung Albrecht, och hat-
ver pä then tijd ganska iila stått till här i riket, thess till bevijs hafver man här insatt
Copia af ett bref som Uplänningar hafva skri fvit Östgötharae och Westgöthaii
så lydandes ;
”Alla Clerka och Leekmän ofvan Skogh TiVedh och KoJinärd boende, sande allom
them som boo och byggia nedan förnämbda Skoga hälso med Gudil Våld och orätt,
träldom och omilde, som j och vij och aller Sveriges alrnoge tolt hafvom af Tydskom
inannom, sedan Her logen al Mekelborg och hans son Albrecht, som vår Konunger skulle
vara, och våld öfver oss lingo, kärom vij varom Gudi, Jesu Christo och hans kiära moder
B. Maria, S. Erice, S. Sigfride, S. Henrice, S. Peder, S, Paule, S. Laurentie och S. EschiJlc,
som Rijkesens Patrona äro och allom Helgom mannom, och allom godom Christnom mari
nom, Konungom, Hertogom, Höfdingom, Herrom och Städom, af rätto nöd som vij kunnom
och mägoin bcvijsa livar vij skolom och vij ofta kärt hafvom förnämbda 1 ierra Albrecht
som var Konunger skulle vara, hvilken som är en rätter menedare, och hans fader Rijkesens
i Sverige rätta förrädare, ingen hielp heller lijsa fangit hafvom, som oppenbärt är allom
öfver ihessom land, och oppenbart vara skal, så vijdt som Christendomcu är, och veder-
säijom förnäm de Herra Albrecht och lians fader och allom Tydskom öfver alt rijkct i
Sverige, hvilka oss hafva illa harmat både till lijf och lemma, vårt gods, frijd och frälse
allaledes minskat hafva, och viljom vij oss hälla under Gud och hans kära moder S. Maria
och under the förenämda heliga Rijkesens Patrona, under then ärliga och goda Herra Koriung
Magnus, ey thess sider att han fången är , hvilken vij af then vända hielpa viljom med allo
väro macht, och hopp till Gud hafva, att vij ined honom under rätt och lag blifva skolom,
och med allom them som med oss blifva vilja, vilja vij gladeliga lefva o emot stända och oss eij hielpa vilja, them viljom vij nidra och förderfva, och lijka hälla vider
the Tydska, ätnedan en våra lefver effter annan, thet see x) Clercka eller Lekmän, höge eller
läge, och lätin oss thet höra, att j ären till, uppä oss skal enkte brista, vill Rijkscns Råd
oss föreställda, thet tiggioni vij gerna , vilja the ey, ta skal skulden thera vara, än tha att
skadan är både thera och vår.”
Af sådan Almogans bref i Upland kan nog bemärekt varda, huru i tlien tijden tå
Konung
t) Anno 1564. Cfr. Seft. I. p. 45.
u) Cod. i. ru. sic. Cod. i5. Wargalha,
v) Die a4 Februarik
x) Autiquiis conjunct, modus verbi ware
II. 69.
aridet, till att
ue till
*

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.