XXXIII. O LAI PETRI
5g.
Mitonna
Srntk
-m «ifvvr slna nåd , ty maste man allvarliga bedia honom ther om. Och med thenna tvâ
Hertogar Erich och Waldemar fick Herlogavälde ända liar i Sverige, ty alt sedan hafva
här inga ïlertogar varit, undantagandes en som Konung Magnus upsatte o), thet dock icke
biel' varachtigt, som man här elfter hörandes varder. Men i en läng tijd tillförene voro har
altijd Hertogar, och synes thet hafva varit orsaken, hvij sådana Herrskap nederlades här»
Sverige, att här kom uffta obestånd, tvist och tvedrächt af, som tilllorene omtalat är.
° Ta nu Konung Birger var rymder af landet och the Svenske hade lått all Slotten
in, kallade Herr Matthis Kettilmundsoii Kijksens Råd, allan Adelen och några fullmyndige
af’ii varje Lagsaga tiii Mura ting, eliter Christi byrd ibiy, vijd St. Joli. Baptistæ tijd, ther
blef tå elfter lang iörnandlmg Juiikar Magnus Hertog Erichs son, utvald och hyllat till Ko
nung öfver Sverige, cell tå var han eij äldre än pä sitt tridie ahr. Samma åhr blef Ko
nung Erich i Daunemark död och lians broder Christopher blef Konung eliter honom, och
vijd tu ahr ther eliter blef Konung llåkan i Norige död, och hade mgen annan arfvinge
eliter sig, än thenna samma Juukar Magnus, som var lians dotterson, therföre togo Norske
män honom och tih Konung öiver Norige. Men eliter thet han var sielf ett barn, stod
Herr Matthis lör regementet, sa länge lian växte upp. Hans moder Hertoginnan var ocli
mycket med i regementet, oeii var ut i mang ar ganska god ifed i rijket, sa att alla iör-
kolrude sig, biel oeli Konungens iatabur upiyiut med stora rijkedomar. Någor är ther eli
ter, blef en mächla stor leigd och örlig i Tannemark med Konung Christopher , af hvil-
ken ieigd lian kom i sLor tvang, och the Holster med mänga andra Tyska Junkare lin
go i pant lör theras sold n.ang Land och blott i Rijket, besynnerliga hade the Skano
nmv, och tvingades tliet komet ganska hårdeliga af the Holster. Thesslijkes voro the
Skauingar i stort tvang al the Svenska, iöity the hade icke än tå utgifvit then summe
som nio pliciilige voro lör theras längelse, ty the voro try hundrade langar som Herr
jiaiflns Kettilmundsoii hade i ört ther utal ianuet som lörberördt är.
Elfter thet att the nu i Skåne så trängdes på alla sijdor, ocli ingen macht var i Da
nemark till att komma them utaf sådana nöd och tvång, tlierlöre be-iuKdcs ihei ^ >
tj,e skulle gifva sig under Konung Magnus i Sverige, och han skulle kiöpa landet häl
der rijket, ocli Jala the Tyska iä thet, the till achter* vor o p), ocli thetia begyntes oist
handlas vijd år i55s elfter Christi byrd , vijd tretton är sedan Konung Magnus var ij *•
Och tå blef Erkiebiskop Olof Wise död , och året ther eliter tog Konungen haiipar en
alla Kvrkiotijonder öfver hela il i j k et till hielp att lösa Skåne in med. Ocli gal K h
omis först ut fyra oeh trettio tosend lödiga mark Sölf, Cölniska vicht, och tliet nc '
y.-> ffohan al Holstein. Sedan gaf han ut tijo tusend, och så tolf tuseiul lödiga mai
Sölf, som the href ther uppå gifven klarliga innehålla, gafs och sedan mehr ut, heller och
som nog troendes är, vardt afslagen then Summa, som the Skåniska fångai utgifva skul
le för theras fängelse, sä alt hela Summan som Skåne kiöptes lör, lopp till siuttio tu
send lödiga mark Sölf, alt Cöinisk vicht q). Och giordes ther ganska store förvarningar och
förplichtelser uppå att Skåne , Halland, Bleking med Hvetenöö r) skulle, till evig tijd bhfva
uöder Sverige, som Konung Waldemars egen bref med många Biskopars och Dannemarks
Rijkes Råds bref, ther uppå uthgifvin klarliga bevisa, al hvilken brel utliskrilfterna ännu
mångastädes finnas, men förplichtelsen lydde så, att om någor Dannemarks Konung ville
saka heller tala på Skåne, tå skulle alt Rijksens Rad sättia sig upp emot lionom, och then
som Konung skulle blifva, skulle svärja, att lian icke skulle tabla på Skåne.^ Och skedde
sidsta beslutningen Anno Domini 1 540 , och hafva sig så väl tijo eller toll år föilupit iirå
thet k löpet först giordes, och sidsta penningen utgafs. Och ther med hade Konung Ma-
n ms fritt inne Sverige, Norige ocli Skåne, och stod thet i alla måtto ganska väl till, ty
Herr Matthis Kettilhnundson stod för regementet. Och elfter thet Konungen var nu så till
ålders kommen att han skulle gå uppå gifftermåhl, therföre var honom bestalt en Jungfru
utaf Frankrijke, en Grelvé dotter som heet Blanka s) , ocli blef ^ Konung Magnus krönter i
Stockholm elfter Christi hyrd åhr i555, tå han var vid nijtton åra gammal. Och året ther
eliter gaf han thet Södra Slottet eller T ornet i Stockholm ther till, att ther skulle b}''ggias
Svartbrödra Kloster utaf, och med samma Drottning Blanka åtte Konungen två söner E-
rick
o) Bengt Algotson, de quo infra.
j> Vara till achtens, pone esse, respectu
pecuniarum quæ restabant.
q) Confcranlur vero allegata Iladorphii ad
Chron. Rhytlnn. p. 23. et quæ observavit La
gerbring T. III. p. 26 T
r) Hven, insula, antiqu. Hvedan 1. Hveten.
s) Filia Johannis Comitis Namurciensis.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.