264
XXXIII. OLAI PETRI
Konungscns Drotzet så att Hertogarna voro allena på Slottet. Och om nattena f) som the
lågo i theras bästa sömn, lät Konungen slå dörena Upp och lät grijpa them, och i thet
bu.lei som tå skieode, spoide Konungen them till om the drogo till minnes Hutuiia leek.
Nu var och en leek förhandena, som icke var bätter än then varit hade, och ther med
kastade han them i tornet, och lät hårdeliga binda them med halsjern och bultar. Och
blef Hertog Erich ganska illa tracterat. Sedan lät Konungen grijpa Hertogarnes folk som i
Staden låg, och giorde sig strax redo, till att fara till Stockholm som Hertog Waldemar*
folk innehade. Men tijdender voro allaredo tijtkomne, huru han giort hade. Therföre slo-
go the uth af Staden och drefvo honom tillbaka, sä att han måste draga till Nykiöping igen.
Och begynte så Hertogarnes vänner reesa landet emot Konungena. Herr Matthis var Höf-
vitzman för Upplänningarna, Herr Carl g) för Smålänningar och Herr Birger h) för West-
götharna, och the församblades alla lör ^y'kiöping. När Konungen thet såg bevarade han
tornet, ther Hertogarna inne såto, väl med starka bommar och läs, och kastade så nyklar-
na i strömen, bemannade Slottet väl och foor så till Stäkeborg, och blef så Nykiöpings
Slott liårdt belagt, och så svältes Hertogarna ihiäl i tornet ther the såto, och säijes Hertog
Erich ieke hafva lefvat mer än i try dygn utan mat, ty han var ganska illa slagen och jem -
merliga tiacterat, men Hertog M aldemar säijcs halva lefvat i ellofva dygn utan mat och
dryck, och hafver thet underliga tillgadt. Konung Magnus Ladhulås hade sin broder , Ko—
nung EV aldemar fangen på Nykiöping. 11 1er sato och alla hans tre söner fångne, först Ko—
nung Bii ger, och sa bada Hertogarna. Men Gud är både underlig och rättvis i sina domar.
1 â nu Konung Birger såg huru mänga the voro , som satte sig upp emot honom,
sande han bud till sin son Junkar Magnus som var i Dannemark, att han skulle komma ho
nom till undsättning. Samma Junkar Magnus fick af Konung Erich sex hundrade Resenä
rer, och kom updragandes till Östergöthland, ther mötte them Konung Birger. Sä komrno
och Hertogarnas folk emot them vijd Skärkijnd 2), ther blef Konungen afslagen, och så
gaf han sig åt Westergöthland. Ther voro många bönder fÖrsamblade emot honom vijd
Carla by k) och efter han icke var them stark nog, vände han sig till sin gamle anslag, nemli-
ga till' falska dagtingan, så att han satte i dag med bönderna i try dygn. Tå nu bönder
na förlåto sig ther uppå och för then skull hade ingen vårdnat om sig, så att och en stor
part af them vore hemdragne efter fetalie, slog han till them som qrarra voro i en felfg
dag, och vor do ther ganska många bönder slagne, han lät och sticka elden på en bonde
by, ther slachtningen stodh, att ingen skulle få någon hjelp af nattene till att undfly. Se
dan han thet slaget vunnet hade, mente han att thet skulle nu ingen nöd hafva. Therföre
lät lian läggia sitt folk kring om städerna i Östergöthland. Men Herr Knut Porse l) , som
hölt med Hertogarna, kom hasteliga pä them som lågo i Suderkiöping oeh grep them till
fångar. Tå thet Danska folket som låg i Lijnkiöping och andra städer thet hörde, drogo
the heem igen. Tå Konung Birger thet förnam, flydde han med sina Drottning till Gott-
land, och lät sin son Junkar Magnus blifva qvar på Stäkeborg. Här blef han af Herto
garnas folk strax bestallat, men Konungen ville göra honom undsättning och sände ifrå
Gottland både folk och fetalie, thet fingo Hertogarnas folk alt bort. Så beredde tå Konun
gen annan gången s'n Skiepp, Koggar och Snäckior till med thet mästa folk som han kun
de åstadkomma, och ther var Herr Johan Brunke Höfvitzman före. När the kommo in
emot Stäkeborg, ther mötte them Hertogarnas folk, brände upp theras Skiepp och vordo
them öfv ermächtige. Och tå blef Herr Johan Brunke gripen, och Ulf Suahbeck, Lydher Foss
och Walram Skytta med honom. The fördes alla till Stockholm, och sattes alla ther i
tornet och något ther eflter kom Rijksens Råd tillhopa, och skickade Herr Matthis Krtil-
mundson till Rijksens föreståndare, hvilken ther foor strax kring om Rijket, och kom thet
till stadga igen.
Men the som bestallade voro på Nykiöping, togo Hertog Erichs och Hertog Wal
demars döda kroppar upp af tornet, lade them på bårar, och satte them uth for Slottet, me
nandes
/) Cod. 12 ad elit som var 11 Decembris.
g i Carl Elineson, films Arvidi Göstafson et
Helenæ (Elin) Sture. Cfr. Sect. I. p. 5 y.
h) Birger Pederson (Brahe', Uplandiæ le
gi fer et dux Upland orum. vid. Chron. Rhythm,
supra p. 47. Auctor vero noster, Ericum Olai
secutus, Matthiam Kettilmundi Uplandorum et
Birgerum Westrogothorum ducem appellat.
i) Skärkinds Hus, in paroecia ejusdem no
minis, pristina sedes Fölkungorum fuit. Cfr. su
pra. p. 48 . Immo hujus gent is propagines infer
rusticos ejusdem paroeciae etiamnum superesse
serino est. Cfr. Fant , Diss. de gente Folkuu-
gica. Ups. 1810. pag. 18.
k ) Viel, supra p. 49 .
/) Cod. 1. Posse. Filius Petri Porse. Dux
Hallandias meridional is den. 1 555. I xorem du-
xit 1827 viduam relictam Erici Duels Iuge-
burgem. Uysla Råds Längd. T. II. p. 20. Cfr.
Lagerbring T. III. p. 129.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.