262
XXXIII. OLAI PETRI
alt folket förfärat och gaf till flychtena. Sa gingo tâ Hertogarna till råds, att the skulle
skilias åt, foor så Hertog Erich till Calmare, och Hertog Waldemar till Stockholm, och Ko-
nungarne kommo dragandes up till Nykiöping och belade Slottet, men the som på Slottet
voro varde sig manliga. Tå nu Hertog Erich kom till Calmare, kommo ther tu stycken
stora Skiepp full med Tyska Hofmän, som budo sig honom till ticnst, them tog Hertogen i
sin Sold, och foor strax med samma folk till Jönekiöping, stormade ther till Konungens
Slott, van thet och brände thet upp, och ther blefvo två Konungens Riddare slagne med
mänga andre, och sa gaf Hertog Erich sig in i Westergöthland, församlade ther mycket folk
och blef liggiandes vijd Axevald, achtandes komma till slags med Konung Erich, tâ han
skulle draga utaf landet igen. Men ibland Konungens folk, som lag för Nykiöping, kom en
tvedracht, sä att alle the Danske Herremännerna rådde Konung Erich ther till att han skulle
draga heem igen, ty the hade tâ legat ther ifrån Michelsmässo in till Juhl, och icke kunnet
Vinna thet ena Slottet, var och landet ther omkring sa uthtärdt att ther ingen råd var till
bärgning. Och som then Danske Chrönikan säger, the som thenna tvedräcliten astadkommo
hade upburit penningar af Hertogarna, på thet att the sådant göra skulle y). Thet är nog tro
endes, alt thet Danska Ridderskapet som tvedrechtena giorde, hade större villia till Herto
garna, än the hade till Konung Birger then the stridde före, och är thet ondt att strijda
med thet folk som heller ser att fienderna vinna, an att then Herre vinna skulle som the
äre under. Ett välvilligt strijdsfolk kan något godt uträtta, men är thet ovilliogt tå gör thet
skada, och så gick thet här till.
Tå nu the Danske sägo att Konungen icke ville lyda theras råd effter, öfvergåfvo
the honom, och foro heem till Danmark, och kom så Kon. Erich i then fara, att han antingen
hade när vordet gripin eller slagen, hvar Hertogen i Mekelborg med sitt Tyska folk icke hade va
rit honom till undsättning. Therföre måste han tâ draga heem igen och hade med sitt
myckla folk och sväre bekostning platt intet uthrättat annat, än landet var fördärfvat ther han
drog fram. Gud plägar så gemenliga handla med Herrar och Förstår som sina undersåten
olagliga beskatta, att the skola fä ofruchtsamma bekostning, att såsom the halva beskattat
andra, så skola the och beskattade varda sig till skada och fördärf, så är thet med Ko
nung Erich och Konung Birger tillgångit. Sådana exempel och y arnaglar hafv a IJerrar och
Förstår nog för sig, ther the måga sig rätta effter och taga sig vara före. Men sådana.
vill man intet achta, hvar och en vill si elf försökat och varda vijs af sin egen skada, än tå
att mycket bättre vore blifva vijs af ens annars ofärd. Och var thet icke möjeligit, att Ko
nung Birgers upsåt kunde hafva lyckosam framgång all then tijd lian' så förachtade the svåra
eder han giort hade. Ja tliet fölgde fördärf eliter på alla sijdor.
Tå nu Konung Erich foor heem igen, mötte honom Hertog Erich och handlade
Vänliga med honom, begärandes att han skulle handla så med Konung Birger att lian måtte
blifva vijd thet lian låfvat och svorit hade, och ther med skildes nu Herrarna åt och voro
Vänner, men fattiga undersåter såto i sorg och bedröfvelse och voro platt utarmade. Och
sommaren ther näst effter vijd Magdalene tid elfter Christi byrd år 1010 z), kommo Hertogar
na tili Hclsingehorg, ther förlijkte Konung Erich, Hertogen i Mekelborg, med andra Herrar
och Förstår saken så, att Konung Birger skulle tå behålla tredie parten af rijket som till—
förene förlijkt var.
Elfter som tillförene berört är, att en ovilia var kommen emellan Konung Håkan i
Norige och Hertog Erich , så lät Konung Håkan beläggia Kungella som Hertogen inne ha
de , oeh låg ther någon tijd före. Men tå han förnam sig icke kunna thet vinna, tå lät han
byggia Båvehuus a), och antvardade thet Grefve Jacob, när thet skiedt var giorde Hertog
Erich sig redo med sitt folk vinteren ther effter, och drog in till Norige, giorde ther stor
skada, tog in Aslo -Stad och belade Akerhuus. Och tå Konung Håkans folk vi'jd try fu—
send kommo och skulle undsättia Slottet, slog han them af. Något ther elfter bief han gan
ska illa siuk, therföre nödgades han till att draga heem igen. Sedan giorde the Norrska sig
redo, slogo in på Dahl och giorde ther stoor skada. Och tå Konung Erich var här in i
Sverige, och Hertogarna hade nog till att beställa, tå lät Konung Håkan åter bestalla Kun-
gella och fick thet in, men tå Hertogarna hade giordt frijd igen med Konung Erich, sände the
theras folk in i Norige och togo Kungella med macht in igen. Så blef thet dock på sidsto-
ïie så förlijkt, att Konung Håkan skulle gifva Hertog Erich sina dotter, then han året till—
förene
y) ”Quidam pociores Dani occulte corrupt! z) D. 22 Julii. v. litteræ ap. JEr. Olui p. 108.
promissionibus Ducurn.” vid. i, c. ap. Lan gebe k. a ) Arx JBahusiensis.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.