XXXIII. OLAI PETRI
53 .
Enc
54 .
Johari
Unge
55 .
Eric
Laspo
Elfter Christi byrcl år 1202 bief Hertog Birger then förste död/). Erkiebiskop Ptåhef
bief död A:ö 1197. Erkiebiskop Olof Lämbatunga dödde A:o 1200 u).
Ther c fiber vardt Erich Konung, som var Konung Knuts Son och St. Erics Sona-
son, han regerade väl och frijdsamliga, och hade Konung Waldemars Dotter af Dannemark
till Hustru ocli hon heet Kikitza ocli var mächta god tijd i landet, sä länge han regerade.
Gud plägar gement låta gå sin välsignelse öfver land och rijke för fromma Förstars skull,
som nog troendes är att här skedde. Och tå Konung Erich i siu åhr regerat hade blef
han död på Visingsöö, och vart begrafven i Warnem i sins faders graf effter Guds byrd
ar 1216;
Effter Christi byrd 1208 blef Strålesundh funderat.
Anno D:ni 1219 dödde IV alevine Erkiebiskop i Upsala.
Anno Domini 1220 blefvo Hertog Karl och Biskop Karl i Linkiöping slagne i Rotalä
af Hedningomen v). Och skal man har vetta, att i förtijden plägade Hedningar, Estar och
Kareler (och till äiventyrs Prytzer och Wender med) göra stor skada här in på landet, och
var Östra siön altijcl full med siöröfvare. Ty att the Wender och utan tvifvel Here Hed
ningar, som kring om östra siön bodde, hafva hafft then mening, att the lofliga matte äga
alt thet the kunde röfva sig till från fremmande folk, tlierföre voro the och altijd i siön,
och giorde infall både tiii Sverige ocli Dannemark, och förra än Stockholm bygdt vardt,
plägade the med théras Sneckior löpa in i Mälaren och göra them stor skada, som bodde
ther omkring; Och som tillförende beiördt är , att Estarna slogo en Erkiebiskop iliiäl vid
Stäkit, then ther Johannem heet, så slogo the ocli en Hertogh ibiäl vijd Askanäs på Ekerön,
hvilken tlier lreet Hertog Hem x). Och hade han uthe varit i nijo ahr och stridt med Rytsar
oeh med Ingrcr, och then första nattena han lieemkoiumen var blef han af Estarna slaghen, men
hans Hustru kom lindan till Hundhammar och församlade med hast ett stoit laid folk till
hopa, och lät öfverfalla Estarna pä Esta Skiär, som nu kallas Esta Klippa, ther hlelvo the
alla slagne; Thetla häller then Svenska Chrönickan inne, men hon gjfver icke tillkänna, un
der hvad Konung thet skedde, och om t het skedde samma tid Erkebiskopen blef slagin, eller
och sedan, eller förr, thet kan man ieke Vetta, kan hända att them 1e Hertog Hans hafver
varit Konung Sverkers Son, Konung Karls B roder.
Anno D:iii 122,1 tå lät Konung Waldemar i Dannemark, then andra af thet nam
net, byggia Reff le och tvingade Estarna under sig, och bestälte thet så att the anammade
Christi troo och lärdom.
Effter Konung Erics död, blef Konung Sverkers Son KcnUrig, som kallades fjohan
Unge, och fjollan Milde, han gaf Clerkerijet några besynnerliga frijheter, såsom lians lä
der för honom giordt hade. Men ban var ey Konung mer än i try åhr, och blef död på
Wissingsöö och begrafven i Alvastra 1222 åhr effter Christi födelse tijd.
Ther effter vardt Erich Laspe Konung, som var Konung Knuts Sonäson, han var
född af Kopung Erich och Drottning Rikitza, Konung W aldemars Dotter af Dannemark, han
blef krönter till Konung tolf hundrade try och tjugu år effter Christi byrd, och var
bau halter och laspér, af hvilket han och kallades Erich Läspe. Han var en from ocli rätt
färdig man, och skaffade hvariom och enom Lag och Rätt i Rijket, och han hade tree sy
strar, en heet Elin och hennes man heet Knut ij) och var en snäll och förnumstig man och
lian var af Folkunga slä ■Jit, then andra heet Maretha, och hennes man heet Herr NieU af
Toffta, och var en from och rättfärdig man och åtte en son med henne, som het Abiérn ,
samme Abiörn bade en son heet Ulf , men Ulfs son var Karl, en booklärd man, som var Lag
man i Upland. The Folkungar stodo mycket ther effter, alt theras skyldman förberörde
Herr Knuth skulle varda Konung, effter han var både färdig i alla sina lemmar och väl-
talande. Therföre begynte the storliga föraohta Konungen, cch Lem på thet sidsta till en
uppenbar feigd och skedde ett stort slag emellan them och Konungen i Olastrum åhr effter
Christi byrd tolf hundrade nijo och tiugu. Ther blef Konung Erich afsiegen ocli flydde till
Dannemark, oen strax hofVo the Folkungar theras Hr Knut upp för Kcnung i Sverigej men
lians Kohungädome varade icke länge: ty att K. Erich församblade sig mycket folk i Danne—
mark och kom snarliga in till Sverige igen och kom så till sjagz med sina fiender vijd Spar-
säther och fick ther öfverhandena. Ty Herr
t) Birger Jarl Brosa.
u i Breves has annotationes, in ■ textu spar-
sim obvias, ex Erica Q!ri 8C Chronologiis vetustis
jam in Sect, priori editis, desunisit Auctor.
Knut the Folkungars Konung vardt ther sielf
slagen
v) Vid. supra Sect. Pr. p. 35. — Cod. 12.
addit: samma år dog Drotning Rikhza,
x) Ex stirpe Foikungoruin. Valin T. II. p. 179.
y) Knut Johansson Långe.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.