XXXIII. GLAI PETRI
So,
Karl
5i.
Knut
zJ±2
h ; ge man till gaga och bästa. Men hvilken the lag aro ibland annor lag, som vij nu bru
ka, kan man icke rättsliga säja, förty Lagen liafver sä ofta sedan vordet förvandlat, berörer
dock Konung Birger i sine Lagbook om hin Helga Konung Erichs lag. Allmänneliga plägar
man och tala om St. Erich Konungs lag/). Tå han nu regerat hade i t i jo ähr, satte sig upp
emot honom en af Danmark som heet Henrich Skotlare m) med sinom son then Magnus heet,
och äre somlige vijd then mening att Karl Konung Sverkers son skulle hafva varit ther i
radh med, elfter tiret han hade tillförene varit utvald till Konung. Samma Henrich och Mag
nus med theras anhang kommo dragandes till Östra Arus, som nu kallas Upsala, ther K. Erich var
och intet endt förmodde sig, ty hade han icke heller sitt folk tillstädes. Ther slogo the
honom ihiäl, och satte sä förberörde Magnus Htnrichsson till Konung igen, lijkasom then
ther rätt hade till rijket, elfter thet hans moder Ingrid vijd namn var Konung Ragvalds n )
Dotter af Sverige. Och blef Konung Erich slagen elfler Christi byrd ellofva lnmdrade och
sextijo ahr, och han vardt begrafven i Upsala. Men när thet rychtet kom omkring landet»
att Konungen död var, vart stor sorg och ångest ibland folket, och hvar i sin stad tauchte
till att hamnas ther Öfver. Ty församlades mycket folk först af Helsingeland, ther Konung
Erichs egit folk var med, och sedan af mänga andra landzandar. Säjes och Karl Konung
Sverkers Son hafver varit med, icke förthenskull att han ville hämnas Konungens död, ty
honom tychte väl vara att han död var, utan pä thet han allena matte blifva. Konung, ty
han hade (som en part mena) vijd tu ähr förr an Konung Erich bief slagen, häfvit sjg
upp för Konung. Tå nu the af alla landzandar sig församlat hade, slogo the till lornämde
Magnus som sig för Konung upphäfvit hade, vordo honom öfvermächtge, och lade honom
och hans hop nid icke långt ifra Upsala, ther nu står Damiemarks Kyrckia, hvilken som
synes hafva fatt namn ther af, att the Danske vordo ther slagne. Sa miste nu Konung
Magnus thet mecl Svärd, som han medh Svärd intagit hade, ty thet plägar gemeint s å hän
da, att thet som man väldiga med S\ärd intager, thet matte man altijd med Svärd för
svara, och pä thet sids; a med Svärd skilias therilfå.
Tå Magnus Heurichsson var tagen af daga, blef Karl gamble Konung Sverkers Son
Konung, han regerade sachtmodeliga och hade irijd med Dannemark. Ilan stichtade V> reta
Klörter ähr elfter Guds hyrd, ellofva lnmdrade sextijo och tu, så hade och han och Herr
Ulf Hertog i Sverige o) med honom, theras bed till Rom, och bestalte thet så med Pafven,
som var Alexander then tredie, att vijd Upsala Kyrckia skulle vara ErkieBiskopssäte, hvilket
Samma Påfve och sa stadfäste och böd uppa, att fhe Biskopar, som voro i Skara, Linkiö-
ping, Streugenäas och Wästerahs , skulle vara under Biskopen i Upsala, såsom under theras
rätta Erkiebiskop. Om Biskoppen i Vexio varder intet rördt i Pafvens Bref, kan hända att
han hafver än tå blifvit under Erkiebiskopen i Lund såsom the andra Biskopar och voro för
ra än Erkiebiskop blef i Upsala p). I Åbo var icke än ta Biskopssäte vordet. Then förste
Erkiebiskop i Upsala hect Stctphnn, och var en Munk utaf Alvastra, och blef Erkiebiskop elf-
ter Guds byrd i 1 55 .
Sa elfter thet liar blef nit berört om Hertog Ulf, synes behöfvas att något talat varder
om Herti gar, och skal man vetta, att fordomdags hafva mänga Hertogar varit i Landet,
som både af thet som tillförende sagt är , så oeh här elfter nog märekias kan. Och såsom
Konungar hafva skrifvit sig för Sveriges Konungar, så hafva Hértogarna skrifvA sig for
Sveriges Ilertogar. Ocli effter som thet synes af gambla Lagböcker, hafva the varit kal
lade Järlal’, docli gör then Norske Lagboken åtskilnad emellan Jerl och Hertoga. I England
och Skottland är Jerl så m y eki t som Grefve. Ta nu thenne Konung Karl i siu ahr eder
något mehr regerat hade, föll St. Erichs Son Knut honom öfver, och drap honom på Y\ i-
singsöö, för thet han hade varit i råd med att hans fader blef slagin, och lian vardt be-
grafven i Alvastra i suis faders Konung Sverkers graf elfter Christi byrd 1168.
Ther elfter blef Knut St. Erichs Son Konung och han hade tillf örene i try ähr va
rit landsflychtig i Norige, och kom så till macht, att han slog Konung Karl ihjäl, som ho
nom till äfvenlyrs af landet utdrifvit hade, och hade varit med i råd, att hans läder dräpin
vardt. Slog och samme Knut två andra Konungar ihiäl, then eene heet Kol, och then an
dre Rissleff eller Burissleff, och thesse båda voro Hertog Hans Söner, Konung Karls Broders
Sö-
T) Jura sexus feminei (till Heders och Hus-
frudömis) imprimis tangünt, Upl. L. Arfd. B.
Fl. 8. C fr. Burman 1 . c. Witt. Hist. & Antiqu.
Ac. Handi. T. VI. p. 209.
m) Cfr. quæ monet Dalin T. II. p. u 5 .
n) Ragvaldns princeps, R. lugonis I. filius.
Genealogiam vid. ap. JLagerbring. T. II. p. 169.
o) Ulf Suneson. Uggla, RâdsL. T. II. p. 20.
p ) De Primatn Up.saliensi vid. Bulla Alexan-
dri III. ap. Gehe 1 . c. p. 59.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.