SVENSKA CHRONICA.
irra, som han hade ther i staden, ther the Lybbeske giorde ett Svartmunka Kloster utaf, och
fingo så stora frijheter och privilegier af Keyser Frederick then andra.
Elfter Christi byrd n48 g), vardt ett concilium hållit i Linkiöping, och ther var
tillstädes en Cardinal som heet Nicolaus Albanensis , en Engelsk man, then
Påive och kallades Adrianus then fier de. Then samma Nicolaus (som' en part mena) hade St.
Henrich hijt med sig af Engeland, och giorde honom till Biskop i Upsala, och var icke än tå
Upsala ErkeBiskopssätet vordet, ty att ther voro fem Biskoppar förra än ther kom någon
Erkebiskop h). Then förste heet Severinus, then andra Nicolaus, then tredie Sven, then herde St.
Henric , then femte Kopmann , och är nog troendes, att thesse fem Biskopar hafva varit frem-
mande män, ty att een tij ci lång sedan Christi tro hijt i landet kommen var, voro här
mast Engelske och andra utländske män för Biskopar och Prester. Förty vårt Svenska
folk kunde icke så snart lärdt varda, att the tiena kunde, besynnerligen så många som be-
höfdes för Biskopar och Prester, hvilket och mycket halp ther till att Tyske och Engelske
drogo mycket på then tijd öfver ens i tungomålet med the Svenska. Så bara och the mänga
Engelske Tijdegärdzböcker i) som här finnas i landet, vittnesbyrd nog ther till att här många
Engelska Biskopar och Prester hafva varit, Engelska Klackor betyga thet och, att the af
Engeland hafva här myckin umgangelse hafft.
Ta nu Konung Svercker död var, säijes Ostgotharna hafva Utiivalt
till Konung, men samma utväljelse blef om intet, ty att then menige man i Upland togo
en till Konung som heet Erich fiedvnrdason , then man nu kallar St. Erich och ther af kom
en skadelig ovillje och mycket ondt emellan Ostgotharna och Upland. Ty Östgötharna höilo
altijd med Konung Sverckers slächt, och Uplänningarna med St. Erich z slächt
släcbfen gick then andra eliter, heela rijket till skada och lördärf, och thetta skiedde ellofva
hundrade och fembtijo åhr elfter Christi byrd. Och hade thenne Erich unge Konung in
ges Dotter till Hustru, och åtte med henne en Son som heet Knut. Och säijes hans fader
hafva varit en rijker Bonde, somlige äre och vijd thet sinnet att han var af Konungaslächte
födder; men ther ligger föga macht uppå, hvad slächt han var utaf.
gen vanheeder, att han var en Bondeson, utan thet var honom heller
som af ringa slächt födder var, skickade sig. så väl, att hvar man hölt
re, att han matte vara theras Konung. Then man är ädla nog ,
jefverne varder ädla räknader. Och thet är föga ära, ja thet är
hög slächt och icke skicka sig ther elfter. Thet är hög ära, att
skull varder uppsatt, och thet är stor neesa vara högt upkommen, och blifva för sin o-
dygd skull nedsätter. Dygden giör mannen ädla, ehvad han är pä bördenes vägnar högh
heller lågh. Om thenna Konung Erich är mycket skrifvit, huru ärliga och väl lian sig skic
kat hafver, i sitt Konunga Embete. Ja tbet är icke under, att om the Konungar och
Förstår varder väl tahlat, som ställa sig väl emot theras undersåter. The äro mange som
niuta them mycket fill godo, therföre äro och månge, som tala väl om them och blifver
så theras goda rychte elfter mången mans vittnesbyrd i Chrönickorne uptecknadt, androm
till eflfterdömelse. Så kan thet ock icke annars vava, än att thenne Konung Erich måste ju
hafva varit en from dygdesam man, medan han af så ringa slächt så endrächtoliga blef ut
vald till Konungastand, ocii räknades bätter vara än Konung Sverckers Son Karl som Öst
götharna utvalde, och varder i hans Legenda k) nog föregifvit om hans goda umgän^else
besynnerliga varder ther berört, att han mycket bällre ville vara sina undersåter till lättilse
än till
uthkraft, 0 „ . ,
som theras ägodelar intet spara skulle. Samma åhr han nu var Konung vorden, tänkte
han till att förvidga Christi tro in i Finland, for förthenskull tint med ett stort tal folk,
och hade St. Henrich, som Biskop var i Upsala, med sig, kom så till slags med Finnarne,
blef them öfvennäcktig, och tog them sedan till nåde och vänskap, och lät predika Guds
ord för theem. Och tå han foor heem igien, lät han St. Henrich blifva ther qvar för
theras Biskop och Predikare, hvilken och åhret ther elfter slagen blef, som var ellofva hun
drade ett och femtijo år elfter Christi byrd. Sedan begynte Konung Erich achta hvad som
häri rijket behöfde botas och bättras, och giorde mang nyttog lag och stadgar, then m.e-
tunga.
o
eke
Ty lät lian them behålla qvart inne med sig, thet han med rätta måtte hafva
och sade sig hafva nog utaf sina ägodelar, andre skola väl komma elfter honom
g) Anno ii 52. v. C el se Bullar, p. 54.
hi) Clr. Rhyzelii Episcopo.se. T. I. p. s5.
i) Eibri rituales, qui celebrationi sacrorum
inserviebant. Upl. L. Kirk. B. 5 Fl.
k) Legenda Sancti Erici in Tomo III. hu
ju* operis edenda.
II. 6i.
hans Son Karl
4a.
St. Erie
mge
Thet var Iionom in-
större ära, att han,
honom ther god fö-
som för sitt djgdesamnia
stoor skam vara född af
för sin dygd

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.