SVENSKA CHRONICA.
239
Elfter Stenkil vart Inge Konung, han var en from och rättvijs Förste, och med alla
rätifärdigheet regerade han sitt rijke. Ja land och rijke bör sä regerat varda, hvad äro
förstendöme ther rättvijsan är borta, annat än mordkulor och röfvarenästen? Och kommer
sa till som man säija plägar, ther är ondt byggia och boo, som Öfvervåld är landsrätt.
1 nenne Inge förde örligh med the Danske om Skåne, vann thet och hade thet inne i try
änr, sâ biet lian ta pa thet sidsta mördat i Skåne ther han lag i sine säng om nattena.
.‘Aäi kVästgöthtarna thet lingo höra, loro the thijt ther han slagen vart och förde honom
lieem och begrof\o honom som cn part meena, ther nu är Warnem. Och sörjde Svenske
män storliga hans död.
t a Konung Inge död var, biel hans Broder Halsten Konung, han var én from och
dygdcsam man, han regerade sina undersatare frijdsammeliga med goda endrächt, och laga
de ail ting till thet bästa, yicli öfver hans död sörgde Svenska män såsom öfver theras e-
gen fader. Thet är Konungenom en stoor ahra att hans undersater begråta lians död, och
tyckia thet ida vara att han them fr anfallen är : men thet är en Furstes största skam och
blygd att hans undersater glädias öfver hans död.
Filter Ilalstens död , blcf hans Son Philippus Konung, han slachtadeS aldeles pä sin
fader och var mild om god , sä att aha Svenska män un te honom godt och hade honom
kär. I hans ti/d vijd iot>6 åhr elfter Christi hyrd, var S. Knut Konung i Dannmark, hvil-
ken ther hade ena Dotter, som het Ingrid , och vart gifft hijt in till Sverige, som then
Danska Chrönikan säger, och fick en al the yppersta här i landet som heet Folke , och på
thet man mâ hafva en rättelse i thet här elfter följer y ), vill man här insätti a ett lijtet Slächt
Register, att man ma see livadan thenna släcliten kommen är. Folks Filbiter var ochristen
och hade tree söner som alla voro Christne , och theras namn var Ingemund, Halsten och
Ingevald , samme Ingevald hade en son som heet Folke then Tioeke. Han fick S. Knuts Dotter
af Dannemark och hon heet Ingred, och hade tvä söner med henne, then ene heet Bengt
Snivils , och then andra Knut, thenne Bengt hade tree söner, Hertog Birger , Hertog Karl
och Magnus Minniskold , Hertog Birger hade cn son, som heet Hertog Philippus, Hertog
Karl hade en son som heet Ulf , men Magnus Minniskold var Birger fferls fader. Och
utaf thesse tvä Folkar, Folke Filbiter eller Folke Bien tiocke, syncs then Folkunga släcliten
vara kommen, som här elfter mycket omtalat varder.
liier elfter vart Inge then yngre, Philippi Broder Konung , han var och en mächta
from Furste och rättfärdig såsom lians fader oeh faderbroder för honom varit hade, han
hölt stor lrijd och rättvijso i landet sa att rijket stod väl under lionom och ther lade han
stora ähro in med. All örligli och krig skola i then acht f örde vara, så framt thet skal gä
rätt till, att man ther med kan ia frijcl, så att om någor ville vara bullersam och icke hålla
frijd, med honom skal man föra örligh, och tvinga honom thertill att han skal hälla lrijd.
r Ilie ther nu sä föra örligh att the läggia ned them som ofrijd och orätt giöra villia, the läg-
gia stor ähro och prijs in med theras örligh. Men then ther sa lägger all ting till thet bä
sta att han frijd behalla kan utan örligh och krig, han hafver lagt större ähro och prijs in,
förty then frijd man skal intaga med döda män oeh såra , han varder dyrt kiöpter. Men
then frijd man lär utan örligh, om thet ehest i någon måtto ske kan, han är fast bättre,
och tlieiföie äi then Inge, som och hans fader och broder, stor äro och prijs värd, och haf—
ver thet varit af cn besynnerliga gunst och nåde som Gud han hafver haft vid thenna tijdh
till thetta rijket att han hafver gifvit them sådana gode och fromma män till regenter. Ty
att ibland the timmeliga gåfvor som Gud menniskiomen gifva plägar, är thet en med the
yppersta att han gifver them fromma och dygdesamma förmän. Så är thet och tvärt emot
en med the största plågor som land och rijke påkomma kan att the få en Tyrann till Första
och Öfverheet, och skier visserliga af Guds vrede och ogunst. Så stod nn Sverige ganska
väl så. länge then Inge regerade och hans slächt, Gud gifve att then släcliten hade rächt nå
got längre. Och blcf Konung Inge förgifven i Wreta i Östergöthland af them till äfven-
tyrs, som icke finge så mycket ondt göra som the ville, ty han plägade hårdeliga stralfa
them som orätt giorde. Kan och väl hända att några hafver varit i råde som sielfve ville
vara i regementet. Thenne Konung Inges Drottning heet Rngnild z ), then man nu kallar hel
ga Ragnild som saijes begrafven vara i Tälie, och hade the ena Dotter som heet Christina,
then S. Erich fick till Hustru, säger och then Danska Chrönikan att Konung Nils i Danne-
mark fick ena af Konung Inges Döttrar som heet Margareta , och att en häst släpade Ko
nung
y) Sequentia desunt in Cod. i4. z) Cfr. quæ monet Lagerbring T. II. p. 4o, -,
45 .
In^e
44 .
Halstan
45 .
Philip
46 .
Inge

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.