a58
XXXIII. O LAI PETRI
4o-
Amund
SbmruD
4t.
Håkan
Böde
At.
Stenkii
vordo honom Öfvermächtige , sä att han måste rymma landet, och gaf han sig löist in till
Sverige, ther lät han blifva sina Hustru när hennes Broder, och han foor siell till Konun—
gen i Ryssland t), som hade hans Syster, och blef ther en läng tijd. Men Konung Knut sat
te en öfver Norige som lieet Håkan, hvilken ther en tijd lang regerade och sä drunknade
han. Tå han död var hade Konung Olofs vänner bud elfter honom att han skulle komma
lieem igen elfter thet att landet var utan Herre. Han giorde sig redo och drog genom
Jemteland igen och kom till Sticklastadh , ther mötte honom hans fiender och slogo honom
ihiel är elfter Christi byrd 1028.
Här skal man och vetta att förnemda Amund Kohlbrenna säjes liafva varit döpt af
enom predikare i Norige som heet Bernhardus, och skulle af honom varda kallat ^ Jacob ,
dock blef han vijd sitt förra namn Amund. Sä varder och berört i S. Eskils Legenda u) om
en Konung som vijd thcnna tijd, eller nagot tilli orene skulle halva varit här i Sverige och
heet Inge och han skulle halva vordet fÖrdrefvin af enom som kallas BlodhSvm, men thet
tahlar then Svenska Chrönickan intet om , och vet man icke huru myckin macht man sam
me Legenda gifva skal i thetta stycket. Thet kan väl hända att förberörde Inge halver
varit en myndig man i Rijket, och dock icke Konung. lian hafyer hållit Christi tro o vijd
macht, hvilken BlodhSven förfölgde.
Ta nu Amund. Kohlbrenna död var, blef Amtod Siefume v) Konung, elfter honom,
han var then tredje Christen Konung, och synes hafva fått vedernamn ther af, att han slem
och oförståndig var, han lagde med the Danske råa och roör emellan Skåne och Sverige, och
skilde thet så liar ifvå rijket. Thet hade till!orene lydt Sverige till, ty att Göthaland synes
hafva räckt in till Öresund, än ta att om Halland och Skåne liafva Svenske och Danske
ofta fört krig och örligh, och stundom hafva the varit under Sverige och stundom under
Dannemark. Och lato båda parterna sig så tyckia, att the hade ther rätt till, och han be-
hölt landen som Öfverhanden hade. Men thenne Amund Slemme gick till och lät läggia råmärke
emellan Sverige och Skåne, och lät så gå bort then rätt som Svenske män hade ther till,
hvilket begynte honom på thet sidsta storliga ångra, att han så dårliga giordt hade, ther-
före ville han tå taga thet med värjande hand in igen som han sa ovisliga hade låtit gå sig
ifråj men ett godt spéel är snart försedt ocll seent igen hemptadt. Han giorde sig redo med
en mächta stoor har och drog in i Skåne, och ther mötte honom hin Rijke Konung Knut,
och vardt honom öfvermächtig, sa att samma Konung Amund blef siclf slagen med största
parten af alt sitt folk vijd ena bro som kallades Stängapelle x) och ther fingo Svenska män
en drapelig skada för theras Konungs oförståndiglieet skull. Een förståndig hörste är en
besynnerliga Gudz gåfva, men en oi örståndig Konung är en Landsplåga, så seer man här
■tillmätt vara. Öforståndeliga lät han gå sin rätt ifrä sig, och oförståndeliga ville han taga
honom igc-n, thet hela landet liafver haft skada och fÖrderf af, och therföre är ey under
att Svenske kallade honom Amund Slemme. Ty thet hafver så varit våra förfäders seed, alt
the plägat gifva theras Konungar och Förstår vedernamn af theras väsende och gerningar.
Så kallade the then första Konung Erich hin Vijse , Konung Frode hin frijdgode , Erich
Wäderhatt, Erich Segersäll, Stenkii hin milde, OlulF Skottkonnng , Kohlbrenna, Ladulahs,
Smeek och annat sådant som nog finnes i then Danska Chrönickan. Så kallades thenne A-
jnund hin Slemme, elfter att han så skamliga försåg sig och seer man här klarhga huru
frije undersåterne äre till att tala om theras Herrars Lefverne elfter theras död. Ty
att sa frije som Herranar hafva varit till att giöra hvad them tächtes, så frijtt blifver och
folket att tala therom. Thet seer man med then store Alexander och alla Herrar skedt vara.
Ther elfter blef Håkan Rodhe Konung, han var födder i "YYästcrgöthland 1 Wista
Häradt, i en by som heeter Lijom eller LifFvene ther blef han och begralVen, sedan
han i tretton ähr regerat hade.
Elfter Håkan Rödhe blef Stenkii thin yngre Konung, han var Olof Skottkonungs Sy
sterson, och var en Väldig och starck man, han älskade Westgötharna mer än några andia
sina uiidersåter, och v af en god Skytte, han säijes liafva fördt örligh med them af Danne
mark , och skal hafva slagit them af i tre strijder, men för livad saak han feigdat halter
och livad Konungen i Dannemark heet, then han feigdat med, thet är intet beskrifvit, är
slock nog troendes att trätan hafver varit om Skåne.
ö Elfter
f) Jaroslav, Rex Holmgar dise, qui uxorem
habuit Ingegerdem liliam Olavi Skötkonung,
u ) Edicfit Benzelnii in Monusû. p. 29,
G Emund Gammal etiam Slemme nominatus.
4 Lege: St. Ann« CapelD Bro. \jd. supr.
Sect. I. p.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.